در این بخش شما می توانید به دوازدهمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 45 سوال

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf erst nach dem Lieferwagen fahren
 • من مجازم تنها پس از خودرو باری حرکت کنم
 • B. Ich darf vor dem Lieferwagen fahren
 • من مجازم قبل از خودرو باری حرکت کنم
 • C. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Was bedeutet dieses Verkehrszeichen?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Kraftfahrstraße
 • جاده پر سرعت(بزرگراهی که حداقل سرعت در ان ۶۰ کیلومتر است)
 • B. Parkverbot außerhalb geschlossener Ortschaften auf der Fahrbahn
 • پارک ممنوع به غیر از مکان های مخصوص
 • C. Vorfahrtstraße
 • خیابان اصلی

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Die Ampel hat gerade auf "Gelb" gewechselt. Wie verhalten Sie sich als Linksabbieger? Ich muss

چراغ راهنما هم اکنون به زرد تغییر رنگ داده است, در صورتی که میخواهید به چپ گردش کنید چگونه رفتار خواهید کرد؟ من باید


 • A. - abbiegen
 • گردش میکنم
 • B. - anhalten
 • توقف میکنم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer darf hier zuerst fahren?

کدام یک مجاز است اولین نفر حرکت کند؟


 • A. Ich
 • من
 • B. Der grüne Traktor
 • تراکتور سبز رنگ
 • C. Der rote Pkw
 • خودرو سواری قرمز

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie möchten geradeaus weiterfahren. Wie verhalten Sie sich richtig?

شما میخواهید به مسیر خود مستقیم ادامه دهید,چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich wechsle bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts
 • با فاصله کافی به سمت راست تغییر مسیر می دهم
 • B. Ich überhole das neben mir fahrende Fahrzeug und wechsle den Fahrstreifen
 • از خودرو کنار من سبقت گرفته و سپس لاین خود را تغییر میدهم
 • C. Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen
 • منابتدا در مسیر خود باقی می مانم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie möchten geradeaus weiterfahren. Wie verhalten Sie sich richtig?

شما میخواهید به مسیر خود مستقیم ادامه دهید,چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen
 • منابتدا در مسیر خود باقی می منم
 • B. Ich überhole das neben mir fahrende Fahrzeug und wechsle den Fahrstreifen
 • از خودرو کنار من سبقت گرفته و سپس لانه خود را تغییر میدهم
 • C. Ich wechsle bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts
 • با فاصله کافی به سمت راست تغییر مسیر میدهم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Wo müssen Sie warten?

کجا باید منتظر بمانید ؟


 • A. An der Haltlinie
 • قبل از خط توقف
 • B. An der Sichtlinie
 • در خط دید
 • C. In Höhe der Ampel
 • پشت چراغ راهنما

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf vor dem blauen Lkw fahren
 • من مجازم قبل از کامیون آبی رنگ حرکت کنم
 • B. Ich muss den roten Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf erst nach dem blauen Lkw fahren
 • من مجازم تنها پس از کامیون آبی حرکت کنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre

چه رفتاری صحیح است ؟


 • A. - nach dem blauen Lkw
 • بعد از کامیون آبی رنگ
 • B. - nach dem gelben Pkw
 • بعد از خودرو زرد رنگ
 • C. - vor dem gelben Pkw
 • قبل از خودرو زرد رنگ

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie möchten geradeaus weiterfahren. Wie verhalten Sie sich richtig?

شما میخواهید به مسیر خود مستقیم ادامه دهید,چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen
 • من ابتدادر مسیر خود باقی می مانم
 • B. Ich überhole das neben mir fahrende Fahrzeug und wechsle den Fahrstreifen
 • از خودرو کنار من سبقت گرفته و سپس لاین خود را تغییر میدهم
 • C. Ich wechsle bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts
 • با فاصله کافی به سمت راست تغییر مسیر می دهم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer darf hier zuerst fahren?

کدام یک مجاز است اولین نفر حرکت کند؟


 • A. Der grüne Traktor
 • تراکتور سبز
 • B. Ich
 • من
 • C. Das Motorrad
 • موتورسیکلت

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 12

Warum müssen Sie jetzt stark bremsen?

به چه دلیل باید ترمز شدید بزنید؟


 • A. Wegen des Pkws
 • بخاطر خودرو سواری
 • B. Wegen des Traktors
 • بخاطر تراکتور
 • C. Wegen des Lkws
 • بخاطر کامیون

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf erst nach dem blauen Lkw fahren
 • من مجازم قبل از آبی‌ کامیون رنگ حرکت کنم
 • B. Ich muss den roten Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf vor dem blauen Lkw fahren
 • من مجازم قبل از آبی‌ کامیون رنگ حرکت کنم

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre

چه رفتاری صحیح است ؟ حرکت


 • A. - vor dem gelben Pkw
 • قبل از خودرو سواری زرد
 • B. - nach dem gelben Pkw
 • بعد از خودرو زرد رنگ
 • C. - nach dem blauen Lkw
 • بعد از کامیون آبی

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer darf hier zuerst fahren?

کدام یک مجاز است اولین نفر حرکت کند؟


 • A. Ich
 • من
 • B. Der rote Pkw
 • خودرو قرمز رنگ
 • C. Der grüne Traktor
 • تراکتور سبز

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Was wird durch diese Verkehrszeichenkombination angekündigt? Nach 100 m folgt das Verkehrszeichen

این علامت ترکیبی راهنمایی چه مفهومی دارد؟ بعد از ۱۰۰ متر


 • A. - "Halt. Vorfahrt gewähren."
 • توقف کرده و حق تقدم دهید
 • B. - "Vorfahrt gewähren."
 • حق تقدم دهید
 • C. - "Vorrang des Gegenverkehrs."
 • اولویت با خودرو رو به رو است

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss blinken?

کدام یک باید راهنما بزند؟


 • A. Der rote Pkw
 • خودرو سواری قرمز رنگ
 • B. Der blaue Lkw
 • کامیون آبی‌
 • C. Ich selbst
 • خودم

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre

چه رفتاری صحیح است ؟ من حرکت میکنم


 • A. - vor den beiden Pkws
 • قبل از هر دو خودرو
 • B. - nach den beiden Pkws
 • بعد از هر دو خودرو
 • C. - nach dem blauen Pkw
 • بعد از خودرو آبی رنگ

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 19

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss blinken?

کدام یک باید راهنما بزند؟


 • A. Ich selbst
 • خودم
 • B. Der blaue Lkw
 • کامیون آبی‌
 • C. Der rote Pkw
 • خودرو سواری قرمز

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre

چه رفتاری درست است؟ من حرکت میکنم


 • A. - nach dem gelben Bus
 • بعد از اتوبوس زرد رنگ
 • B. - nach dem Motorrad
 • بعد از موتور
 • C. - vor dem gelben Bus
 • قبل از اتوبوس زرد رنگ

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Ich darf die Kreuzung vor dem Motorrad überqueren
 • من مجازم قبل از موتور سیکلت از چهار راه عبور کنم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hier rechnen?

انتظار چه نکاتی را باید داشته باشید ؟


 • A. Dass Einmündungen übersehen werden
 • اتصلات ممکن است دیده نشوند
 • B. Dass Kinder auf die Straße laufen
 • ممکن است کودکان به طرف خیابان بدوند
 • C. Dass zu schnell gefahren wird
 • اینکه سرعت بیش از اندازه باشد

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf die Kreuzung vor dem Motorrad überqueren
 • من مجازم قبل از موتورسیکلت از چهارراه عبور کنم
 • B. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 24

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Der blaue Pkw muss warten
 • خودرو سواری آبی باید منتظر بماند

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Ich muss

با دیدن این تابلو باید چگونه رفتار کنید؟ من باید


 • A. - anhalten und Vorfahrt gewähren
 • توقف کرده و حق تقدم دهم
 • B. - nur anhalten, wenn eine Haltlinie vorhanden ist
 • تنها در صورت وجود خط توقف ایست میکنم
 • C. - nur bei Querverkehr anhalten
 • تنها در صورت وجود خودرو در حال عبور توقف میکنم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf die Kreuzung vor dem blauen Pkw überqueren
 • من مجازم قبل از خودرو آبی از چهارراه عبور کنم
 • B. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Der gelbe Pkw muss warten
 • خودرو سواری زرد باید منتظر بماند
 • B. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf nicht auf den Gleisen warten
 • من مجاز نیستم روی ریل ها توقف کنم
 • B. Ich muss den Traktor durchfahren lassen
 • من باید به تراکتور اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Der grüne Pkw muss warten
 • خودرو سواری سبز باید منتظر بماند

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 30

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Der rote Traktor muss warten
 • تراکتور قرمز باید منتظر بماند

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten? Ich muss

با دیدن این تابلو باید چگونه رفتار کنید؟ من باید


 • A. - nur bei Querverkehr anhalten
 • تنها در صورت وجود خودرو در حال عبور توقف میکنم
 • B. - an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren
 • روی خط ایست توقف کرده و حق تقدم دهم
 • C. - nur am Stoppschild anhalten
 • تنها نزد تابلو ایست توقف کنم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 32

Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich bremse weiter ab
 • ترمز میزنم
 • B. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen
 • مسیر خود را به لاین چپ تغییر می دهم
 • C. Ich fahre gleichmäßig weiter
 • بدون تغییر به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Der grüne Pkw muss warten
 • خودرو سواری سبز باید منتظر بماند
 • B. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist in dieser Situation richtig?

در این موقعیت کدام مورد درست است؟


 • A. Der Lkw muss warten
 • کامیون باید منتظر بماند
 • B. Ich muss meine Geschwindigkeit verringern
 • من باید سرعت خود را کاهش دهم
 • C. Der Lkw hat Vorfahrt
 • کامیون حق تقدم دارد

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Der gelbe Pkw muss warten
 • خودرو سواری زرد باید منتظر بماند
 • B. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 36

Weshalb müssen Sie hier warten?

چرا باید اینجا توقف کنید؟


 • A. Wegen des grünen Pkws
 • به دلیل خودرو سواری سبز رنگ
 • B. Wegen des Fußgängers
 • به دلیل عابرین پیاده
 • C. Wegen der Radfahrerin
 • به دلیل دوچرخه سوار

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 37

Weshalb müssen Sie hier warten?

چرا باید اینجا توقف کنید؟


 • A. Wegen des roten Pkws
 • به دلیل خودرو سواری قرمز رنگ
 • B. Wegen des Fußgängers
 • به دلیل عابرین پیاده
 • C. Wegen der Radfahrerin
 • به دلیل دوچرخه سوار

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 38

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Der rote Lkw muss warten
 • کامیون قرمز باید منتظر بماند
 • B. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hier rechnen?

انتظار چه نکاتی را باید داشته باشید ؟


 • A. Dass Einmündungen übersehen werden
 • اتصلات ممکن است دیده نشوند
 • B. Dass zu schnell gefahren wird
 • اینکه سرعت بیش از اندازه باشد
 • C. Dass Kinder auf die Straße laufen
 • ممکن است کودکان به طرف خیابان بدوند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten? Ich muss

با دیدن این تابلو باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. - nicht anhalten, da keine Haltlinie vorhanden ist
 • جایی که خط توقف نباشد ایست نمیکنم
 • B. - nur bei Querverkehr anhalten
 • تنها در صورت وجود خودرو در حال عبور توقف میکنم
 • C. - an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren
 • در حد خط دید ایست میکنم و حق تقدم میدهم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 41

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Das Motorrad muss warten
 • موتورسیکلت باید منتظر بماند

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 42

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Traktor durchfahren lassen
 • من باید به تراکتور اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf nicht auf den Gleisen warten
 • من مجاز به انتظار روی ریل ها نیستم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 43

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hier rechnen?

انتظار چه نکاتی را باید داشته باشید ؟


 • A. Dass Einmündungen übersehen werden
 • اتصلات ممکن است دیده نشوند
 • B. Dass zu schnell gefahren wird
 • اینکه سرعت بیش از اندازه باشد
 • C. Dass Kinder auf die Straße laufen
 • ممکن است کودکان به طرف خیابان بدوند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 44

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf nicht auf den Gleisen warten
 • من مجاز نیستم روی ریل ها توقف کنم
 • C. Ich muss den Traktor durchfahren lassen
 • من باید به تراکتور اجازه عبور دهم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 45

Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

چه رفتاری صحیح است ؟


 • A. Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt
 • من به خودرو هایی که ممکن است از روبرو بیایند حق تقدم میدهم
 • B. Ich überquere die Kreuzung zügig, da „Gelb“ angezeigt wird
 • من به سرعت از از تقاطعی که چراغ آن زرد است عبور میکنم
 • C. Ich warte an der Haltlinie auf die nächste Grünphase
 • من روی خط توقف ایست میکنم تا چراغ سبز شود

امتیاز این سوال : 4


Aآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De