در این بخش شما می توانید به سیزدهمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren?

در طول چه مسیری مجاز به ادامه حرکت هستید؟


 • A. Nach rechts
 • به راست
 • B. Geradeaus
 • مستقیم
 • C. Nach links
 • به چپ

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

مفهوم این تابلو چه می‌باشد؟


 • A. Auf den Anfang einer Kraftfahrstraße
 • شروع جاده دو بانده
 • B. Auf den Anfang einer Autobahn
 • شروع اتوبان
 • C. Auf das Ende der Autobahn
 • پایان اتوبان

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Sie müssen rechts blinken
 • شما باید به سمت راست راهنما بزنید
 • B. Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren
 • شما فقط به سمت راست مجاز به ادامه حرکت هستید
 • C. Sie dürfen nicht nach rechts weiterfahren
 • شما اجازه ادامه حرکت به سمت راست را ندارید

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

مفهوم این تابلو چه می‌باشد؟


 • A. Auf eine in der Regel weniger befahrene Autobahnstrecke
 • بخشی از بزرگراه که معمولا رفت و آمد کمتری در آن میشود
 • B. Auf eine Stelle, an der man die Autobahn verlassen muss
 • جایی که شما باید اتوبان را ترک کنید
 • C. Auf eine vorgeschriebene Umleitung für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern
 • مسیر انحرافی تعیین شده برای وسایل نقلیه حامل کالاهای خطرناک

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin?

این تابلو به چه چیز اشاره می‌کند؟


 • A. Auf die Richtung, aus der ein Zug kommen kann
 • به مسیری که از آن ممکن است قطار عبور کند
 • B. Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße
 • به یک تقاطع راه آهن در خیابان منتهی به راست
 • C. Auf eine Umleitung, die den Bahnübergang umgeht
 • به یک مسیر انحرافی که تقاطع راه آهن را دور میزند

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten?

چه چیزی در این علائم راهنمایی و رانندگی مهم است؟


 • A. Beim Einfahren in den Kreis ist zu blinken
 • استفاده از چراغ راهنما هنگام ورود به میدان
 • B. Es darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden
 • اجازه حرکت فقط با سرعت راه رفتن
 • C. Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten
 • توقف در فلکه ممنوع میباشد

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Geschwindigkeit vermindern
 • کاستن سرعت
 • B. Nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten
 • فقط به وسایل نقلیه ای که از سمت راست میآیند توجه کردن
 • C. Bremsbereit sein
 • آماده ترمز گرفتن

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Sie müssen links blinken
 • باید به سمت چپ راهنما بزنید
 • B. Sie dürfen nicht nach links abbiegen
 • شما اجازه ندارید به سمت چپ بپیچید
 • C. Sie dürfen nur nach links weiterfahren
 • شما مجازید فقط به سمت چپ ادامه حرکت دهید

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie nähern sich folgender Verkehrszeichen-Kombination. Was ist hier zu beachten?

شما در حال نزدیک شدن به این علایم راهنمایی رانندگی میباشید.چه چیزی در این علائم مهم است؟


 • A. Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt.
 • حق تقدم با وسایل نقلیه ایست که در درون میدان در حال حرکت هستند.
 • B. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden.
 • خروج از میدان باید با چراغ راهنما نشان داده شود.
 • C. Beim Einfahren in den Kreis muss geblinkt werden.
 • برای ورود به میدان باید از چراغ راهنما استفاده شود.

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verkehrszeichen gibt an der nächsten Kreuzung Vorfahrt?

کدام تابلو نشانگر حق تقدم در چهارراه بعدی می باشد؟


 • A. Verkehrszeichen 3
 • تابلوی شماره 3
 • B. Verkehrszeichen 1
 • تابلوی شماره 1
 • C. Verkehrszeichen 2
 • تابلوی شماره 2

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie haben Sie sich bei dieser Verkehrszeichen-Kombination zu verhalten?

با دیدن ترکیب این دو تابلو چه رفتاری نشان خواهید داد؟


 • A. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach rechts angezeigt werden
 • خروج از میدان باید با راهنمای سمت راست نشان داده شود
 • B. Das Einfahren nach links ist vorgeschrieben
 • ورود به سمت چپ اجباری است
 • C. Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu gewähren
 • هنگام ورود به میدان حق تقدم با دیگران است

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 12

متاسفانه عکس یافت نشد

Was bedeutet dieses Verkehrszeichen?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen
 • اشاره به سیم کشی خطوط هوایی انتقال نیروی برق
 • B. Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert
 • در صورت نزدیک شدن وسیله حمل و نقل ریلی همیشه باید منتظر ماند
 • C. Der Schienenverkehr hat immer Vorrang
 • وسیله حمل و نقل ریلی همیشه اولویت دارد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts anzeigen
 • شما باید تغییر جهت حرکت به سمت راست را نشان دهید
 • B. Sie dürfen nicht nach rechts abbiegen
 • شما اجازه گردش به راست را ندارید
 • C. Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren
 • شما اجازه ادامه حرکت فقط به سمت راست را دارید

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten?

چه چیزی در این علائم راهنمایی و رانندگی مهم است؟


 • A. Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist zu blinken
 • استفاده از چراغ راهنما هنگام ورود به میدان
 • B. Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken
 • استفاده از چراغ راهنما هنگام خروج از میدان
 • C. Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu gewähren
 • دادن حق تقدم به وسیله نقلیه داخل میدان

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren?

در طول چه مسیری مجاز به ادامه حرکت هستید؟


 • A. Geradeaus
 • مستقیم
 • B. Nach rechts
 • به راست
 • C. Nach links
 • به چپ

امتیاز این سوال : 2


B,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf das Ende der Autobahn
 • پایان اتوبان
 • B. Auf das Ende der Kraftfahrstraße
 • پایان جاده دو بانده
 • C. Auf eine vorübergehende Sperrung der Autobahn
 • مسدود بودن موقت اتوبان

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو به چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links anzeigen
 • شما باید تغییر جهت حرکت به چپ را نشان دهید
 • B. Sie dürfen nur nach links weiterfahren
 • شما اجازه ادامه حرکت فقط به چپ را دارید
 • C. Sie dürfen nicht nach links weiterfahren
 • شما اجازه ادامه حرکت به چپ را ندارید

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

In welchen Fällen dürfen Sie die Leitlinie überfahren?

در چه مواقعی شما اجازه عبور از خط مقطع را دارید؟


 • A. In keinem Fall
 • به هیچ وجه
 • B. Zum Überholen
 • برای سبقت گرفتن
 • C. Um an einem Hindernis vorbeizufahren
 • برای رد شدن از کنار مانع

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 19

متاسفانه عکس یافت نشد

Wann müssen Sie blinken?

چه هنگامی باید راهنما بزنید؟


 • A. Beim Verlassen des Kreisverkehrs
 • هنگام خروج از میدان
 • B. Beim Einfahren in den Kreisverkehr
 • هنگام ورود به میدان

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو به چه چیز اشاره می‌کند؟


 • A. Auf einen Bahnübergang in etwa 240 m Entfernung
 • اشاره به تقاطع راه آهن در فاصله حدود ۲۴۰ متر
 • B. Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung
 • اشاره به تقاطع راه آهن با فاصله حدود ۸۰ متر
 • C. Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung
 • اشاره به تقاطع راه آهن با فاصله حدود ۱۶۰ متر

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer darf auf dieser Straße mit einem Kraftfahrzeug fahren?

چه کسانی مجازند در این خیابان تردد کنند؟


 • A. Wer jemanden besuchen will
 • شخصی که قصد دیدار شخص دیگری را دارند
 • B. Wer Waren liefern muss
 • شخصی که باید کالایی را تحویل دهد
 • C. Wer etwas einkaufen will
 • کسی که قصد خرید چیزی را دارد

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie wollen überholen. Wie verhalten Sie sich?

شما می‌خواهید سبقت بگیرید، چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Sie dürfen nur die unterbrochene Linie überfahren
 • شما مجازید تنها از خط شکسته عبور کنید
 • B. Sie dürfen beide Linien überfahren, wenn dadurch niemand gefährdet wird
 • شما مجازی از هر دو خط عبور کنید در صورتی که کسی در خطر نمی افتد
 • C. Sie dürfen keine der beiden Linien überfahren
 • شما مجاز به عبور از هیچ کدام از این دو خط نیستید

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو به چه چیز اشاره می‌کند؟


 • A. Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung
 • اشاره به تقاطع راه آهن با فاصله حدود ۱۶۰ متر
 • B. Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung
 • اشاره به تقاطع راه آهن با فاصله حدود ۸۰ متر
 • C. Auf einen Bahnübergang in etwa 240 m Entfernung
 • اشاره به تقاطع راه آهن در فاصله حدود ۲۴۰ متر

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 24

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو به چه چیز اشاره می‌کند؟


 • A. Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr
 • اشاره به یک مسیر انحرافی برای تردد اتوبان
 • B. Auf eine U-Bahnstation
 • اشاره به یک ایستگاه مترو
 • C. Auf die Bundesstraße 22
 • اشاره به جاده ایالتی شماره 22

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie bei dieser Linie in der Fahrbahnmitte beachten? Sie dürfen die Linie

شما باید به چه چیز در مورد این خط بین جاده توجه کنید؟ شما مجازید از خط


 • A. - nur überqueren, wenn es der Gegenverkehr zulässt
 • فقط عبور کنید، هنگامی که وسیله نقلیه روبرو اجازه میدهد
 • B. - nur zum Überholen überqueren
 • فقط برای سبقت عبور کنید
 • C. - nicht überqueren oder über ihr fahren
 • مجاز نیستید از خط عبور کنید یا روی آن حرکت کنید

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist hier zu beachten (keine Vorfahrtstraße)?

به چه چیز باید در اینجا توجه کرد (جاده با اولویت نیست)؟


 • A. Fahrzeuge dürfen die Mittellinie nicht überqueren oder über ihr fahren
 • وسایل نقلیه اجازه عبور یا حرکت از روی خط وسط را ندارند
 • B. Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden Fahrzeug und der Mittellinie ein Fahrstreifen von mindestens 3 m bleibt
 • پارک مجاز است, در صورتی که بین ماشین پارک شده و خط وسط, یک باند حداقل 3 متری فاصله بماند
 • C. Die Mittellinie darf überfahren werden, wenn es der Gegenverkehr zulässt
 • مجاز هستید از خط وسط عبور کنید در صورتی که اتومبیل از روبرو به شما اجازه دهد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

In welchem Fall müssen Sie vor diesem Verkehrszeichen warten?

در چه صورت شما باید قبل از این تابلو صبر کنید؟


 • A. Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können, ohne auf ihm anhalten zu müssen
 • هنگامی که شما بدون توقف در تقاطع از آن نمی توانید عبور کنید
 • B. Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt
 • هنگامی که مأمور راه آهن یک پرچم سفید قرمز سفید را می چرخاند
 • C. Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert
 • هنگام نزدیک شدن یک خودروی ریلی

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?

به چه چیز باید با دیدن این تابلو توجه کرد؟


 • A. Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren
 • شما مجاز به رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در منطقه‌ مخصوص عابران پیاده نمی باشید
 • B. In dieser Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit fahren
 • شما مجازید با وسیله نقلیه موتوری با سرعت راه رفتن از منطقه مخصوص عابران پیاده عبور کنید
 • C. Als Anlieger dürfen Sie in dieser Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen fahren
 • به عنوان ساکن محل شما مجازید با وسیله نقلیه موتوری از منطقه مخصوص عابران پیاده عبور کنید

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf ein Verbot für Kraftwagen
 • اشاره به ممنوعیت برای اتومبیل
 • B. Auf das Ende der Autobahn
 • اشاره به پایان اتوبان
 • C. Auf das Ende der Kraftfahrstraße
 • اشاره به پایان جاده دوبانده

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 30

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf Vorfahrt

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟ حق تقدم


 • A. - an allen Kreuzungen und Einmündungen dieser Straße
 • - در تمام چهار راه ها و تقاطع های این خیابان
 • B. - bis zum Ortsende
 • - تا پایان محل
 • C. - nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung
 • - در چهار راه و تقاطع بعدی

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf eine Ampel
 • چراغ راهنمایی
 • B. Auf eine Zollstelle
 • گمرک
 • C. Auf einen Bahnübergang mit rotem Blinklicht
 • یک تقاطع ریلی با چراغ قرمز چشمک زن

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen?

شما با دیدن این تابلو باید چه مواردی را پیش بینی کنید؟


 • A. Mit einem Stau
 • ترافیک
 • B. Mit Erweiterung der Fahrbahn auf drei Fahrstreifen
 • گسترش جاده به سه باند
 • C. Mit plötzlichem Bremsen der Vorausfahrenden
 • ترمز ناگهانی وسیله نقلیه پیش از شما

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie nähern sich einer so gekennzeichneten Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dort Kinder sehen?

شما به این نوع تابلو ایستگاه اتوبوس نزدیک میشوید. عکس العمل شما در صورت دیدن کودکان در آنجا چیست؟


 • A. Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben
 • کاستن سرعت و آماده ترمز گرفتن بودن
 • B. Eine Verminderung der Geschwindigkeit ist nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus hält
 • کاستن سرعت هنگامی ضروری است که آنجا یک ایستگاه اتوبوس مدرسه باشد
 • C. Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden, wenn ein Bus in einer Haltebucht hält
 • در صورتی‌ که اتوبوس در ایستگاه است نیازی به کاهش سرعت نیست

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich im Bereich dieses Verkehrszeichens?

چه رفتاری صحیح است ؟


 • A. Sie dürfen ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht gefährden
 • شما مجاز نیستید به مسافرینی که در حال پیاده یا سوار شدن هستند آسیبی‌ بزنید
 • B. Sie dürfen parken
 • شما اجازه دارید پارک کنید
 • C. Sie dürfen halten
 • شما اجازه دارید توقف کنید

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten?

با دیدن این تابلو باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Sie müssen an Hindernissen links vorbeifahren
 • شما باید از سمت چپ موانع عبور کنید
 • B. Sie dürfen vor dem Zeichen nicht nach rechts abbiegen
 • شما مجاز نیستید قبل از این تابلو به راست گردش کنید
 • C. Sie sind verpflichtet, nach links abzubiegen
 • شما ملزم هستید به چپ گردش کنید

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Gefahren können sich durch Nichtbeachten dieses Verkehrszeichens ergeben?

عدم توجه به این تابلو ممکن است چه خطراتی برای شما در پیش داشته باشد؟


 • A. Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch erleiden
 • ممکن است شاسی یا کمک فنر های خودرو آسیب ببینند
 • B. Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden
 • خودرو ممکن است منحرف شده و به خودرو روبرو آسیب وارد کند
 • C. Die Ladung könnte beschädigt werden
 • بار خودرو ممکن است آسیب ببیند

امتیاز این سوال : 2


A,B,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 37

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie sehen dieses Verkehrszeichen. Womit müssen Sie rechnen?

شما این تابلو را مشاهده می‌کنید. انتظار چه مواردی را باید داشته باشید؟


 • A. Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht
 • امکان کور شدن یعنی‌ بد شدن دید در شب به دلیل خودرو روبرو
 • B. Mit Vorrang des Gegenverkehrs
 • حق تقدم برای خودرو روبرو
 • C. Mit Gegenverkehr
 • وجود خودرو از روبرو

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 38

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen rechnen?

شما با دیدن این تابلو باید چه مواردی را پیش بینی کنید؟


 • A. Mit einer verengten Fahrbahn von 50 m Länge
 • باریک بودن خیابان به طول ۵۰ متر
 • B. Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 m Entfernung
 • باریک شدن خیابان بعد از حدودا ۵۰ متر
 • C. Mit einer Ausweichstelle in 50 m Entfernung
 • مکان تغییر مسیر بعد از حدودا ۵۰ متر

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren
 • شما باید به خودرو روبرو حق تقدم بدهید
 • B. Sie dürfen nicht abbiegen
 • شما مجاز به گردش نیستید
 • C. Sie haben Vorrang vor dem Gegenverkehr
 • شما نسبت به خودرو مقابل حق تقدم دارید

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Vor Erreichen der Verengung immer anhalten
 • قبل از رسیدن به باریکه همیشه توقف کنید
 • B. Geschwindigkeit verringern
 • سرعت خود را کاهش دهید
 • C. Nicht mehr überholen
 • از سبقت صرف نظر کنید

امتیاز این سوال : 3


B,Cآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De