در این بخش شما می توانید به یازدهمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Der Radfahrer muss warten
 • دوچرخه سوار باید منتظر بماند

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 2

In welchen Fällen dürfen Sie nicht in eine Kreuzung einfahren, obwohl die Ampel "Grün" zeigt?

در چه مواقعی مجاز نیستید وارد تقاطع شوید با وجود اینکه چراغ سبز است؟


 • A. Wenn ein Polizeibeamter "Halt" gebietet
 • هنگامی که مامور پلیس تقاضا میکند:توقف کنید
 • B. Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der Verkehr stockt
 • هنگامی که به علت ترافیک مجبورم وسط تقاطع صبر کنم
 • C. Wenn an der Kreuzung das Verkehrszeichen "Halt. Vorfahrt gewähren." steht
 • هنگامی که در تقاطع تابلو:ایست, حق تقدم دهید, قرار داشته باشد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Was gilt hier?

کدام مورد صحیح است ؟


 • A. Linksabbieger dürfen fahren
 • کسانی که به چپ گردش می کنند مجازند حرکت کنند
 • B. Geradeausfahrer dürfen fahren
 • کسانی که مستقیم می روند مجازند حرکت کنند
 • C. Rechtsabbieger dürfen fahren
 • کسانی که به راست گردش می کنند مجازند حرکت کنند

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Was gilt hier?

کدام مورد صحیح؟


 • A. Ich muss den Gegenverkehr durchfahren lassen
 • من باید به خودرو مقابل اجازه عبور دهم
 • B. Ich darf ungehindert abbiegen
 • من مجازم آزادانه گردش کنم
 • C. Ich muss in der Kreuzungsmitte anhalten
 • من باید در میانه تقاطع توقف کنم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie wollen an dieser Ampel mit Grünpfeilschild nach rechts abbiegen. Welches Verhalten ist richtig?

شما می خواهید در این تقاطع با فلش سبز رنگ به راست گردش کنید,چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich halte vor der Kreuzung an
 • من قبل از تقاطع توقف میکنم
 • B. Ich muss eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen
 • من باید از آسیب زدن به دیگر اعضا در خیابان جلوگیری کنم
 • C. Ich darf auf jedem Fahrstreifen rechts abbiegen
 • من مجازم از تمامی لاین های خیابان به راست گردش کنم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf vor dem Motorrad fahren
 • من قبل از موتورسیکلت حرکت میکنم
 • C. Die Radfahrerin muss mich vorbeilassen
 • دوچرخه سوار باید به من اجازه عبور دهد

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Weshalb ist es möglich, dass Fahrzeugführer das Zeichen "Vorfahrt gewähren." nicht wahrnehmen?

به چه دلایلی ممکن است که راننده تابلو : حق تقدم دهید, را نبیند؟


 • A. Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise den Kreuzungsbereich
 • خودروهایی که پارک شدهاند ممکن است بخشی از چهار راه را بسته باشند و دید محدود باشد
 • B. Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer Vorfahrtstraße
 • شکل خیابان ممکن است این تصور را ایجاد کند که این یک خیابان اصلی است
 • C. Die durchgehende Beleuchtung verleitet zu der Annahme, an der Kreuzung Vorfahrt zu haben
 • نور خیابان ممکن است این تصور را ایجاد کند در تقاطع حق تقدم با شماست

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 8

Wie sollten Sie sich verhalten?

چه رفتاری صحیح است ؟


 • A. Weiterfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم
 • B. Abbremsen
 • ترمز میکنم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Der Radfahrer muss warten
 • دوچرخه سوار باید منتظر بماند
 • C. Ich muss an der Sichtlinie anhalten
 • من باید در خط دید توقف کنم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig? Ich muss

چه رفتاری درست است؟


 • A. - den Radfahrer durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. - an der Haltlinie anhalten
 • روی خط ایست توقف میکنم
 • C. - den Bus durchfahren lassen
 • به اتوبوس اجازه عبور دهم

امتیاز این سوال : 5


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den grünen Pkw abbiegen lassen
 • من باید به خودرو سبز اجازه گردش دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren
 • به عنوان اولین نفر میتوانم از تقاتطع عبور کنم
 • C. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه گردش دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 12

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Die Radfahrerin muss mich vorbeilassen
 • دوچرخه سوار باید به من اجازه عبور دهد
 • B. Ich darf vor dem Motorrad fahren
 • من قبل از موتورسیکلت حرکت میکنم
 • C. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه گردش دهم
 • B. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Der blaue Pkw muss mich abbiegen lassen
 • خودرو سواری آبی باید به من اجازه گردش دهد(من نسبت به او حق تقدم دارم)

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Die Radfahrerin muss mich vorbeilassen
 • دوچرخه سوار باید به من اجازه عبور دهد
 • B. Ich darf vor dem grünen Pkw fahren
 • من مجازم قبل از خودرو سواری سبز حرکت کنم
 • C. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

Was gilt hier?

کدام مورد اینجا صدق میکنند ؟


 • A. Geradeausfahrer dürfen fahren
 • کسانی که مستقیم می روند مجازند حرکت کنند
 • B. Linksabbieger dürfen fahren
 • کسانی که به چپ گردش می کنند مجازند حرکت کنند
 • C. Rechtsabbieger dürfen fahren
 • کسانی که به راست گردش می کنند مجازند حرکت کنند

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Was gilt hier?

کدام مورد صحیح است ؟


 • A. Rechtsabbieger dürfen fahren
 • کسانی که به راست گردش می کنند مجازند حرکت کنند
 • B. Linksabbieger dürfen fahren
 • کسانی که به چپ گردش می کنند مجازند حرکت کنند
 • C. Geradeausfahrer dürfen fahren
 • کسانی که مستقیم می روند مجازند حرکت کنند

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss das blaue Fahrzeug vorbeilassen
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss das grüne Fahrzeug durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • C. Ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen
 • من مجازم قبل از خودرو سبز گردش کنم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Der blaue Pkw muss mich abbiegen lassen
 • خودرو سواری آبی باید به من اجازه گردش دهد(من نسبت به او حق تقدم دارم)
 • C. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه گردش دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 19

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Traktor durchfahren lassen
 • من باید به تراکتور اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen
 • من مجازم قبل از دوچرخه سوار گردش کنم
 • C. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den grünen Traktor vorbeilassen
 • من باید به تراکتور سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • B. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf vor dem blauen Pkw abbiegen
 • من مجازم قبل از خودرو آبی گردش کنم

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss das blaue Fahrzeug vorbeilassen
 • من باید به خودرو آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen
 • من مجازم قبل از خودرو سبز گردش کنم
 • C. Ich muss das grüne Fahrzeug durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه گردش دهم
 • B. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Das Motorrad muss mich abbiegen lassen
 • موتورسیکلت باید به من اجازه گردش دهد

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen
 • من مجازم قبل از دوچرخه سوار گردش کنم
 • B. Der blaue Lkw darf zuerst fahren
 • خودرو باری ابی رنگ مجاز است اولین نفر حرکت کند
 • C. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 24

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf vor der Radfahrerin links abbiegen
 • من مجازم قبل از دوچرخه سوار به چپ گردش کنم
 • B. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfen
 • من از حق تقدم خویش خودداری میکنم تا از ایجاد ترافیک بر سر چهار راه جلوگیری شود

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig? Ich muss

چه رفتاری درست است؟


 • A. - den Bus durchfahren lassen
 • به اتوبوس اجازه عبور دهم
 • B. - den Radfahrer durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. - an der Haltlinie anhalten
 • روی خط ایست توقف میکنم

امتیاز این سوال : 5


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 26

In welchen Fällen dürfen Sie in eine Kreuzung nicht einfahren, obwohl Sie Vorfahrt haben? Wenn ich

در چه مواردی مجاز نیستید وارد تقاطع شوید هرچند که چراغ سبز باشد؟ زمانی که من


 • A. - links abbiegen möchte und wegen des Gegenverkehrs in der Kreuzung warten müsste
 • میخواهم به چپ گردش کنم اما به دلیل وجود خودرو رو به رو باید در تقاطع صبر کنم
 • B. - in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in meiner Fahrtrichtung stockt
 • مجبورم در تقاطع صبر کنم زیرا که در مسیر من ترافیک میباشد
 • C. - ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würde
 • موجب عدم تردد خودرو اورژانس با آژیر و چراغ ابی میشوم

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen
 • من مجازم قبل از دوچرخه سوار گردش کنم
 • C. Ich muss an der Haltlinie anhalten
 • من باید قبل از خط ایست توقف کنم

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten?

شما میخواهید به چپ گردش کنید.چه کسی باید منتظر بماند؟


 • A. Das blaue Fahrzeug muss warten
 • خودرو آبی رنگ باید منتظر بماند
 • B. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig? Ich muss

چه رفتاری درست است؟


 • A. - an der Haltlinie anhalten
 • باید در خط توقف ایست کنم
 • B. - den grünen Pkw durchfahren lassen
 • به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم
 • C. - den Bus durchfahren lassen
 • به اتوبوس اجازه عبور دهم

امتیاز این سوال : 5


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 30

Sie möchten eine Vorfahrtstraße überqueren. Die Sicht nach beiden Seiten ist durch parkende Fahrzeuge stark eingeschränkt. Wie verhalten Sie sich?

شما میخواهید از یک خیابان اصلی عبور کنید. دید به دلیلی خودرو هایی که در دو طرف خیابان پارک شده است به شدت محدود می باشد. چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich überquere die Kreuzung zügig
 • با سرعت از تقاطع عبور میکنم
 • B. Ich warne den kreuzenden Verkehr durch Hupen
 • من به خودروها در تقاطع با بوق هشدار میدهم
 • C. Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein
 • با احتیاط وارد تقاطع میشوم

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

انتظار کدام موارد را باید داشته باشید؟


 • A. Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
 • خودروی که از کنار اتوبوس عبور می کند
 • B. Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren
 • مردمی که از خیابان عبور میکنند
 • C. Dass ich vor der Kreuzung halten muss
 • اینکه من باید قبل از تقاطع توقف کنم

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt
 • من به خودروهای درحال تردد حق تقدم میدهم
 • B. Wenn ich rechts abbiege, bin ich nicht wartepflichtig
 • اگر من به راست گردش میکنم نیازی به صبر کردن ندارم
 • C. Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran
 • با آمادگی جهت ترمز کردن و سرعت ملایم وارد میشوم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre

چه رفتاری صحیح است ؟


 • A. - nach dem blauen Pkw
 • بعد از خودرو آبی رنگ
 • B. - nach den beiden Pkws
 • بعد از هر دو خودرو
 • C. - vor den beiden Pkws
 • قبل از هر دو خودرو

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

انتظار چه نکاتی را باید داشته باشید ؟


 • A. Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren
 • مردمی که از خیابان عبور میکنند
 • B. Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
 • خودروی که از کنار اتوبوس عبور می کند
 • C. Dass ich vor der Kreuzung halten muss
 • اینکه من باید قبل از تقاطع توقف کنم

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination beachten?

هنگام دیدن این تابلو ترکیبی به چه نکاتی باید توجه کنید؟


 • A. Die Fahrtrichtung nach links ist vorgeschrieben
 • باید به چپ حرکت کنید
 • B. Wenn ich geradeaus weiterfahre, muss ich rechts blinken
 • اگر من به مسیر خود مستقیم ادامه میدهم باید راهنما راست بزنم
 • C. Wenn ich der Vorfahrtstraße folge, muss ich links blinken
 • اگر من در خیابان اصلی باقی میمانم باید راهنما چپ بزنم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Wo müssen Sie warten?

کجا باید منتظر بمانید ؟


 • A. An der Haltlinie
 • قبل از خط توقف
 • B. An der Sichtlinie
 • در خط دید
 • C. In Höhe der Ampel
 • پشت چراغ راهنمایی

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 37

متاسفانه عکس یافت نشد

Wo müssen Sie warten?

کجا باید منتظر بمانید ؟


 • A. An der Haltlinie
 • قبل از خط توقف
 • B. In Höhe der Ampel
 • پشت چراغ راهنمایی
 • C. An der Sichtlinie
 • در خط دید

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 38

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss blinken?

چه کسی باید راهنما بزند؟


 • A. Der rote Pkw
 • خودرو سواری قرمز رنگ
 • B. Der blaue Lkw
 • کامیون آبی
 • C. Ich selbst
 • خودم

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
 • خودروی که از کنار اتوبوس عبور می کند
 • B. Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren
 • مردمی که از خیابان عبور میکنند
 • C. Dass ich vor der Kreuzung halten muss
 • اینکه من باید قبل از تقاطع توقف کنم

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre

چه رفتاری صحیح است ؟ حرکت


 • A. - nach den beiden Lkw
 • بعد از هر دو کامیون
 • B. - nach dem blauen Lkw
 • بعد از کامیون آبی رنگ
 • C. - vor den beiden Lkw
 • قبل از هر دو خودرو

امتیاز این سوال : 5


Cآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De