image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به چهلمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 39 سوال

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie befahren eine Vorfahrtstraße. Welches Verkehrszeichen beendet Ihre Vorfahrt?

شما در یک خیابان اصلی‌ با حق تقدم حرکت می‌کنید. کدام تابلو نشان دهنده پایان حق تقدم شما است؟امتیاز این سوال : 2


1

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 2

Welches Verhalten ist beispielhaft für „Vorausschauendes Fahren“?

چه رفتاری نشان دهنده نمونه رانندگی با آینده نگری میباشد ؟


 • A. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation
 • در کوتاهترین زمان ممکن به تغییرات احتمالی‌ در وضعیت ترافیک واکنش نشان خواهم داد
 • B. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug
 • من توجه خود را به وضیعت ترافیک در حد امکان به خودرو یی‌ که در جلو من حرکت می‌کند محدود می‌کنم
 • C. Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen
 • من سعی‌ می‌کنم اهداف سایر کاربران جاده را در کوتاهترین زمان ممکن تشخیص دهم

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 3

Warum müssen Sie hier verzögern?

چرا باید اینجا سرعت خود را کاهش داده و احتیاط کنید؟


 • A. Weil maximal 80 km/h erlaubt sind
 • زیرا حداکثر سرعت مجاز ۸۰ کیلومتر در ساعت است
 • B. Wegen der Zugmaschine
 • به دلیل خودرو با تریلی
 • C. Wegen des überholenden Pkws
 • به دلیل خودرو سواری در حال سبقت

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 4

Worauf müssen Sie beim Umschalten der Ampel auf ‘Grün‘ achten?

به چه نکاتی‌ هنگامی‌ که چراغ راهنما از قرمز به سبز تغییر رنگ میدهد باید توجه کنید؟


 • A. Auf den Gegenverkehr
 • خودرویی که از روبرو می‌ آید
 • B. Auf das Motorrad
 • موتور سیکلت
 • C. Auf die Fußgängerin
 • عابر پیاده

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist in dieser Situation richtig? An der nächsten Kreuzung

در این موقعیت کدام مورد درست است؟ در تقاطع بعدی


 • A. - habe ich Vorfahrt
 • من حق تقدم دارم
 • B. - gilt die Vorfahrtregel ‘rechts vor links‘
 • قانون تقدم از راست به چپ صدق می‌کند
 • C. - endet ein verkehrsberuhigter Bereich
 • پایان منطقه با محدودیت سرعت

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 6

Was müssen Sie beim Überqueren einer Vorfahrtstraße beachten? Ich beachte

در هنگام عبور از خیابان اصلی‌ با حق تقدم باید به چه نکاتی‌ توجه کنید؟


 • A. - die Breite der Vorfahrtstraße
 • به عرض خیابان اصلی
 • B. - die Witterungsverhältnisse
 • شرایط آب و هوایی
 • C. - die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
 • سرعت و فاصله دیگر خودرو ها

امتیاز این سوال : 2


A,B,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 7

Was müssen Sie hier beachten? Ich muss

در اینجا باید به چه نکتی توجه کنید؟ باید


 • A. - dem Pkw die Vorfahrt gewähren
 • به خودرو سواری حق تقدم بدهم
 • B. - weiter abbremsen
 • در ادامه ترمز کنم
 • C. - bei Einfahrt in den Kreisverkehr blinken
 • هنگام ورود به میدان راهنما بزنم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 8

Sie möchten mit Ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einfahren. Wie müssen Sie sich verhalten?

شما می‌خواهید با خودرو خود از مکانی که در آن پارک کرده اید خارج شده و وارد خیابانی و جریان ترافیک شوید. باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Ich muss vor dem Anfahren blinken
 • من باید قبل از شروع به حرکت رهنما بزنم
 • B. Ich muss den rückwärtigen Verkehr beobachten
 • من باید به خودرو های که از پشت می‌ آیند توجه کنم
 • C. Ich darf den fließenden Verkehr nicht gefährden
 • من مجاز نیستم برای خودروهای درحال حرکت خطری ایجاد کنم

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer parkt falsch?

کدام یک اشتباه پارک کرده است؟


 • A. Der weiße Pkw
 • خودرو سواری سفید
 • B. Der dunkle Pkw
 • خودرو سواری مشکی‌
 • C. Keiner der beiden Pkws
 • هیچکدام

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Alle Fahrzeuge stehen schon einige Sekunden an der Kreuzung. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten?

تمام خودرو ها چند ثانیه است که در تقاطع توقف کرده ا‌ند. چگونه باید رفتار کنید؟


 • A. Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt
 • من با علامت دادن با دست خود از حق تقدم خود چشم پوشی می‌کنم
 • B. Ich überquere als Erster die Kreuzung
 • من اولین نفر از تقاطع عبور می‌کنم
 • C. Ich fahre als Erster bis zur Mitte der Kreuzung vor und halte an
 • من اولین نفر تا میانه تقاطع جلو میروم و سپس توقف می‌کنم

امتیاز این سوال : 1


A

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss dem roten Pkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو سواری قرمز حق تقدم بدهم
 • B. Ich habe Vorfahrt vor dem blauen Pkw
 • من نسبت به خودرو سواری آبی‌ حق تقدم دارم ….او باید به من حق تقدم بدهد
 • C. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو سواری آبی‌ حق تقدم بدهم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 12

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری آبی‌ اجازه عبور بدهم
 • B. Ich fahre zuerst
 • من اولین نفر عبور می‌کنم

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?

با دیدن این تابلو باید به کدام موارد توجه داشته باشید ؟


 • A. Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen
 • کودکان مجازند در کل خیابان بازی کنند
 • B. Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren
 • خودرو ها باید با سرعت پیاده یعنی‌ از ۴الی‌ ۶ کیلومتر در ساعت حرکت کنند
 • C. Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen
 • عابرین پیاده مجازند از تمام عرض خیابان استفاده کنند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 14

Wie verhalten Sie sich richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich breche den Überholvorgang ab und schere wieder nach rechts ein
 • من از ادامه سبقت صرفه نظر کرده و مجدد به راست تغییر لاین میدهم
 • B. Ich bremse, setze den Überholvorgang aber fort
 • من ترمز کرده ولی‌ همچنان به سبقت ادامه میدهم
 • C. Ich setze den Überholvorgang zügig fort
 • من به سرعت به سبقت ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 15

Wie verhalten Sie sich richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand herzustellen
 • من با ترمز کوتاهی‌ به راننده پشت نشان میدهم که باید فاصله خود را زیاد کند
 • B. Ich wechsle sofort auf den Fahrstreifen nach rechts
 • من فورا لاین خود را به سمت راست عوض می‌کنم
 • C. Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den mittleren Fahrstreifen
 • من از خودرو باری سبقت گرفته و سپس لاین خود را به راست عوض می‌کنم

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie fahren mindestens 20 km/h schneller als der grüne Lkw. Wie sollten Sie sich verhalten?

سرعت شما حداقل ۲۰ کیلومتر بیشتر از کامیون سبز میباشد. چگونه باید رفتار کنید؟


 • A. Ich bremse ab und fahre hinter dem grünen Lkw auf die Autobahn
 • من ترمز کرده و پشت کامیون به مسیر خود در بزرگراه ادامه میدهم
 • B. Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn
 • من قبل از کامیون آبی‌ وارد بزرگراه میشوم
 • C. Ich halte am Ende des Einfädelungsstreifens an und fahre nach dem blauen Lkw auf die Autobahn
 • من در انتهای ورودی بزرگراه توقف کرده و سپس پشت کامیون سبز وارد بزرگراه مشوم

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 17

Vor Fahrtantritt haben Sie sich geärgert. Welche Folgen sollten Sie beim Fahren vermeiden?

قبل از شروع به حرکت شما ناراحت و عصبی شده اید . چه عواقبی را باید در نظر داشته و آن ها را کاهش دهید؟


 • A. Vorsicht
 • احتیاط
 • B. Aggressivität
 • خشونت، عصبانیت
 • C. Ablenkung
 • حواس پرتی

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 18

Was zeichnet einen verantwortungsvollen Fahrzeugführer aus?

چه مواردی نشان دهنده یک راننده مسئولیت پذیر می‌ باشند ؟


 • A. Er kann sich im Straßenverkehr durchsetzen
 • او در جاده برتری خود را نشان می‌ دهد
 • B. Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern
 • او اشتباهات دیگر کاربران جاده را پیشبینی‌ می‌کند
 • C. Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren
 • او در هنگام خستگی‌ از رانندگی صرف نظر می‌کند

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 19

Welche Gefühle können das Fahrverhalten beeinflussen?

چه احساساتی ممکن است در رانندگی شما تاثیر بگذارند؟


 • A. Angst und Trauer
 • ترس و غم و اندوه
 • B. Freude und Ausgelassenheit
 • شادی و جنب و جوش
 • C. Ärger und Wut
 • خشم

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 20

Was sind Anzeichen dafür, dass Sie Ihre Fahrt unterbrechen sollten?

نشانه هایی که شما باید سفر خود را را متوقف کنید چیست؟


 • A. Vermehrtes Gähnen
 • افزایش خمیازه کشیدن
 • B. Drohendes Zufallen der Augen
 • سنگین شدن پلک ها
 • C. Schwierigkeiten beim Spurhalten
 • مشکل در ثبات ادامه مسیر

امتیاز این سوال : 2


A,B,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 21

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

در این موقعیت چگونه درست رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich setze den Überholvorgang mit gleichbleibender Geschwindigkeit fort
 • بدوم تغییر سرعت به سبقت خود ادامه میدهم
 • B. Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein
 • من از ادامه سبقت صرف نظر کرده و به لاین راست تغییر مسیر میدهم
 • C. Ich beschleunige und setze den Überholvorgang fort
 • من شتاب گرفته و به سبقت ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 22

Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen? Dass der

برای چه چیزی باید هم اکنون آمادگئ داشته باشید؟


 • A. - Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert
 • مسیر سبقت کامیون سبز رنگ طولانی‌ تر خواهد بود
 • B. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
 • خودرو سواری آبی سبقت خواهد گرفت
 • C. - weiße Lkw beschleunigt
 • کامیون سفید شتاب خواهد گرفت

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 23

Auf wen müssen Sie in dieser Situation besonders achten? Auf den

به چه کسی‌ باید هم اکنون توجه ویژه داشته باشید؟


 • A. - Radfahrer
 • دوچرخه سوار
 • B. - weißen Lkw
 • کامیون سفید
 • C. - roten Pkw
 • خودرو سواری قرمز

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 24

Warum müssen Sie jetzt verzögern? Wegen des

چرا باید هم اکنون سرعت را کاهش داده و احتیاط کنید؟ به دلیل


 • A. - Geländewagens
 • جیپ
 • B. - Traktors
 • تراکتور
 • C. - Motorrads
 • موتور سوار

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 25

Wodurch könnte eine gefährliche Situation entstehen? Durch einen Fahrstreifenwechsel des

به چه دلیل ممکن است موقعیت خطرناکی به وجود بیاید ؟ به دلیل تغییر لاین


 • A. - vorausfahrenden Pkws
 • خودرو سواری جلو
 • B. - gelben Lkws
 • کامیون زرد
 • C. - grünen Lkws
 • کامیون سبز

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 26

Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

هم اکنون باید چطور رفتار کنید؟


 • A. Ich beschleunige
 • من شتاب میگیرم
 • B. Ich lasse den blauen Pkw vor mir einfädeln
 • من به خودرو سواری آبی‌ اجازه میدهم جلو من وارد شود
 • C. Ich wechsle sofort den Fahrstreifen nach links auf den mittleren Fahrstreifen
 • من فورا به لاین وسط تغییر لاین میدهم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 27

Warum müssen Sie vor dem Linksabbiegen warten? Wegen des

چرا باید قبل از گردش به چپ صبر کنید؟ به دلیل


 • A. - Fahrrads
 • دوچرخه سوار
 • B. - Pkws
 • خودرو سواری
 • C. - Motorrads
 • موتور سوار

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer hat an dieser Parklücke Vorrang?

چه کسی‌ برای این جای پارک تقدم دارد؟


 • A. Das weiße Fahrzeug, es hatte die Parklücke zuerst erreicht
 • خودرو سفید، او زودتر به محل پارک رسیده است
 • B. Ich, da ich vorwärts einparke
 • من زیرا با حرکت به جلو پارک می‌کنم
 • C. Keiner, beide Fahrer müssen sich einigen
 • هیچ، هر دو راننده باید به توافق برسند

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 29

Warum sollte bei Autobahnfahrten der Verkehrsfunk eingeschaltet sein? Weil der Verkehrsfunk

چرا بهتر است هنگام رانندگی در بزرگراه سیستم رادیو جاده را روشن کنید؟ زیرا سیستم رادیو جاده


 • A. - über Staus informiert
 • در مورد ترافیک اطلاعات میدهد
 • B. - vor Geisterfahrern warnt
 • در مورد جاده به راننده هشدار میدهد
 • C. - bei Autobahnfahrten vorgeschrieben ist
 • هنگام رانندگی در بزرگراه الزامی است

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 30

Sie möchten einen mit orangefarbenen Warntafeln gekennzeichneten Lkw von 5,0 t zulässiger Gesamtmasse führen. Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen? Ich benötige zusätzlich zur erforderlichen Fahrerlaubnis

شما می‌خواهید با کامیونی با وزن کل مجاز ۵ تن با علامت خطر نارنجی رنگ رانندگی کنید.چه پیش نیازهایی برای شما الزامی است؟ با غیر از گواهینامه مخصوص همچنین به مدارک ….نیاز دارم


 • A. - eine gültige ADR-Bescheinigung
 • گواهی معتبر آموزشی رانندگی با کامیون با بار خطر ناک
 • B. - eine gültige Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
 • - یک گواهینامه رانندگی معتبر حمل و نقل مسافر
 • C. - einen gültigen Nachweis über bereits durchgeführte Gefahrguttransporte
 • مدرکی‌ معتبر در مورد حجم و اندازه و اطلاعات کلی‌ در مورد بار خطرناک

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 31

Was müssen Sie beim verkehrssicheren Verstauen einer Ladung beachten?

جهت حفظ امنیت ترافیک هنگام حمل بار باید به چه مواردی توجه کنید؟


 • A. Die Befestigung der Ladung
 • استحکام بار
 • B. Die Verteilung der Ladung
 • توزیع بار
 • C. Die Sicherung der Geräte zur Ladungssicherung
 • امنیت دستگاه ها که حمل میشوند با استفاده از وسایل ایمنی اضافی

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 32

Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten?

هنگام بارگیری در خودرو به چه نکاتی‌ باید توجه کرد؟


 • A. Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen
 • بار مجاز است از جلوحداکثر تا ارتفاع 2,5 متر و طول ۵۰ سانتیمتر بیرون زده باشد
 • B. Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden
 • بار با وزن زیاد نیاز به محکم کردن ندارد
 • C. Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden
 • باری که بیش از ۱ متر از پشت خودرو بیرون زده شده باشد باید نشانه گذاری شود

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Was gilt bei Dauerlichtzeichen?

در مورد تابلوها نورانی که در جاده هستند چه مواردی صدق میکنند ؟


 • A. Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot
 • در لاین با این تابلو ها توقف ممنوع است
 • B. Dauerlichtzeichen gelten nur für mehrspurige Kraftfahrzeuge
 • این چراغ ها تنها برای ردیابی خودرو ها میباشند
 • C. Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei
 • این تابلو ها نشان دهنده مسدود یا باز بودن لاین ها میباشند

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Was bedeuten diese Dauerlichtzeichen? Fahrzeuge auf Fahrstreifen

این تابلو های نورانی چه مفهومی‌ دارند؟ خودرو ها در لاین


 • A. - 1 dürfen diesen weiter befahren
 • شماره ۱ مجازند به مسیر خود ادامه دهند
 • B. - 3 und 4 müssen anhalten
 • شماره ۳ و ۴ باید توقف کنند
 • C. - 2 müssen auf den Fahrstreifen nach rechts wechseln
 • شماره ۲ باید به لاین سمت راست تغییر مسیر دهند

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 35

Welche Auswirkungen hat das Fahren mit hoher Geschwindigkeit bei Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor?

رانندگی با سرعت بالا چه تاثیری در خودرو ها با موتور احتراقی دارد ؟


 • A. Der Schadstoffausstoß erhöht sich
 • تولید گازهای گلخانه ای را افزایش می دهد
 • B. Der Lärmpegel verringert sich
 • سطح سر و صدا کاهش می یابد
 • C. Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich
 • باعث افزایش مصرف سوخت میشود

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 36

Was ist bei der Benutzung eines elektronischen Navigationsgeräts zu beachten?

هنگام استفاده از سیستم ناوبری به چه مواردی باید دقت کنید ؟ GPS


 • A. Das Ziel sollte eingegeben werden, wenn das Fahrzeug steht
 • وارد کردن آدرس تنها زمانی که خودرو ایستاده باشد
 • B. Die Anweisungen des Navigationsgeräts sollten stets befolgt werden
 • به دستورات دستگاه همیشه عمل کنید
 • C. Ein Karten-Update sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden
 • به صورت مداوم باید نقشه ها را به روز رسانی کنید

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 37

Wo finden Sie Angaben zum Reifendruck für Ihr Fahrzeug?

کجا میتوانید اطلاعات لازم را در مورد فشار لاستیک ها پیدا کنید؟


 • A. In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
 • کارت خودرو
 • B. In der Betriebsanleitung
 • کتابچه راهنمایئ خودرو
 • C. In den Ladungsdokumenten
 • راهنمای بار

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 38

Welche Folgen kann es haben, wenn die Radbefestigungen nach einem Radwechsel nicht nachgezogen werden?

سفت نکردن پیچ های چرخ پس از تعویض چه عواقبی به دنبال دارد ؟


 • A. Das Rad kann beschädigt werden
 • موجب آسیب دیدگی چرخ میشود
 • B. Das Rad kann sich vom Fahrzeug lösen
 • چرخ ممکن است از خودرو جدا شود
 • C. Der Reifen kann sich von der Felge lösen
 • لاستیک ممکن است از رینگ جدا شود

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 40 - سوال شماره : 39

Welche Profiltiefe müssen alle Reifen Ihres Fahrzeugs am Hauptprofil mindestens aufweisen?

عمق عاج تمامی چرخ های خودرو شما باید حداقل چقدر باشند ؟امتیاز این سوال : 4


1.6
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De