در این بخش شما می توانید به چهارمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 1

Was müssen Sie tun, wenn Sie den Fahrstreifen wechseln wollen?

قبل از تغییر خط چه کاری باید انجام دهید؟


 • A. Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen
 • به موقع تغییر خط را اعلام کنید
 • B. Vor dem Fahrstreifenwechsel immer stark abbremsen
 • همیشه قبل از تغییر خط ترمز سیخ بزنید
 • C. Auf den nachfolgenden Verkehr achten
 • توجه به ترافیک پشت سرداشته باشید

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkuppe rechnen?

شما باید چه شرایطی را در پشت تپه پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt
 • ممکن است خودرویی در حال حرکت در لاین من باشد
 • B. Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden
 • در طول مسیر من ممکن است خودرویی آهسته در حال حرکت باشد
 • C. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein
 • آنجا ممکن است خودرویی توقف کرده باشد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkuppe rechnen?

شما باید چه شرایطی را در پشت تپه پیش بینی‌کنید؟


 • A. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein
 • آنجا ممکن است خودرویی توقف کرده باشد
 • B. Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt
 • ممکن است خودرویی در حال حرکت در لاین من باشد
 • C. Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden
 • در طول مسیر من ممکن است خودرویی آهسته در حال حرکت باشد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 4

Sie nähern sich einem Bahnübergang, dessen Schranken geöffnet sind. Wie verhalten Sie sich?

شما درحال نزدیک شدن به یک تقاطع راه آهن هستید که مانع آن‌ باز است، چه رفتاری خواهید داشت؟


 • A. Mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfahren, weil in solchen Fällen der Straßenverkehr immer Vorrang hat
 • بدون کاهش سرعت به مسیر ادامه میدهم، چون در این مواقع حق تقدم همیشه با ترافیک جاده(خودروها) است
 • B. Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen Stau angehalten werden müsste
 • اگر بعد از تقاطع ترافیک وجود دشت باشد،من قبل از تقاطع توقف خواهم کرد
 • C. Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, Bahnstrecke beobachten
 • با سرعت مناسب، محتاطانه و با توجه به ریلها وارد تقاطع میشوم

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 5

Sie fahren auf einem Waldweg und nähern sich einem Bahnübergang ohne Andreaskreuz. Wie verhalten Sie sich?

شما در حال رانندگی در جاده جنگلی‌ هستید و به تقاطع ریلی نزدیک میشوید، چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ohne weiteres durchfahren, da Schienenfahrzeuge hier wartepflichtig sind
 • بدون کار خاصی‌ به مسیر ادامه میدهم چونکه وسائل نقلیه ریلی در چنین مکانهایی موظف به توقف هستند
 • B. Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
 • با احتیاط و سرعت مناسب وارد تقاطع میشوم تا متوجه نزدیک شدن قطار شوم
 • C. Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt
 • با دقت گوش خواهم داد تا صدای سوت قطار یا زنگ خطر را بشنوم

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 6

Sie nähern sich einem Bahnübergang mit Blinklichtanlage und Halbschranke. Das rote Blinklicht leuchtet auf; die Halbschranke ist noch geöffnet. Wie verhalten Sie sich?

شما در حال نزدیک شدن به تقاطع ریلی با چراغ راهنما و مانع میباشید، چراغ قرمز به صورت چشمک زن است و مانع همچنان باز است، چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Weiterfahren, solange die Halbschranke noch geöffnet ist
 • تا زمانی‌ که مانع باز است به مسیر خود ادامه میدهم
 • B. Vor dem Andreaskreuz warten
 • قبل از علامت تقاطع توقف خواهم کرد
 • C. Den Bahnübergang überqueren, wenn kein Schienenfahrzeug in Sicht ist
 • از تقاطع عبور می‌کنم، چون قطاری در دید نیست

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie haben sich versehentlich rechts eingeordnet, obwohl Sie nach links abbiegen möchten. Wie dürfen Sie weiterfahren?

شما به اشتباه به مسیر سمت راست خیابان تغییر مسیر داده اید، در حالی‌ که می‌خواهید به سمت چپ بپیچید، شما در چه مسیری مجاز به حرکت هستید؟


 • A. Nach links, sobald die Ampel dafür "Grün" zeigt
 • تا زمانی‌ که چراغ سبز است به سمت چپ
 • B. Geradeaus
 • مستقیم
 • C. Nach rechts
 • به راست

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Wozu darf der rechte Seitenstreifen benutzt werden?

از نوار سمت راست جاده به چه منظوری می‌توان استفاده کرد؟


 • A. Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen
 • جهت حرکت با وسائل نقلیه آهسته
 • B. Zum Überholen
 • جهت سبقت
 • C. Zum Halten und Parken
 • جهت توقف و پارک کردن

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 9

Ein Bahnbediensteter schwenkt an einem Bahnübergang eine rote Leuchte. Was bedeutet dies?

کارمند راه آهن در حال چرخش چراغ قرمز در یک تقاطع ریلی است،این کار به چه معنی دارد؟


 • A. Die rote Leuchte hat für Sie keine Bedeutung
 • این چراغ برای شما بی‌ معنی است
 • B. Sie müssen vor dem Bahnübergang warten
 • شما باید قبل از تقاطع توقف کنید
 • C. Sie dürfen die Gleise vorsichtig überqueren
 • شما میتوانید از روی ریل با احتیاط عبور کنید

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 10

Ein Bahnbediensteter schwenkt an einem Bahnübergang eine rote Leuchte. Was bedeutet dies?

کارمند راه آهن در حال چرخش چراغ قرمز در یک تقاطع ریلی است،این کار به چه معنی دارد؟


 • A. Die rote Leuchte hat für Sie keine Bedeutung
 • این چراغ برای شما بی‌ معنی است
 • B. Sie müssen vor dem Bahnübergang warten
 • شما باید قبل از تقاطع توقف کنید
 • C. Sie dürfen die Gleise vorsichtig überqueren
 • شما میتوانید از روی ریل با احتیاط عبور کنید

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren?

در چه مسیری شما مجاز به حرکت هستید؟


 • A. Nach rechts
 • به راست
 • B. Geradeaus
 • مستقیم
 • C. Nach links
 • به چپ

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 12

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?

با دیدن این تابلو به چه چیزی باید توجه کنید؟


 • A. Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren
 • در این منطقه پیاده روی حرکت با وسیله موتوری ممنوع است
 • B. In dieser Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit fahren
 • در این منطقه پیاده روی حرکت با وسیله موتوری با سرعت پیاده روی (۲-۶ کیلومتر) مجاز است
 • C. Als Anlieger dürfen Sie in dieser Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen fahren
 • به عنوان ساکن منطقه مجاز به حرکت در منطقه پیاده روی با وسیله موتوری میباشید

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 13

Bei Annäherung an einen Bahnübergang beginnt sich die Schranke zu senken. Wie verhalten Sie sich?

در حین نزدیک شدن به تقاطع ریلی مانع شروع به بسته شدن می‌کند، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. In jedem Fall beschleunigt weiterfahren
 • در هر صورت شتاب میدهم تا عبور کنم
 • B. Vor dem Andreaskreuz warten
 • قبل از تابلو تقاطع توقف خواهم کرد

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 14

Worauf kann Warnblinklicht hinweisen?

چراغ خطر (جفت راهنما) نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen
 • در اتوبوس‌های مدرسه به این معنی است که کودکان در حال سوار یا پیاده شدن هستند
 • B. Auf einen Stau
 • نشان دهنده ترافیک می‌باشد
 • C. Auf liegen gebliebene Fahrzeuge
 • نشان دهنده خودروی است که به دلیلی‌ متوقف شده است

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 15

An einem Bahnübergang - innerorts - ist die Schranke geschlossen. Wo müssen Sie warten?

در یک تقاطع ریلی درون شهر مانع بسته است، شما در کجا موظف به توقف هستید؟


 • A. Vor der ersten Bake
 • قبل از چراغ اول
 • B. Vor der letzten Bake
 • قبل از آخرین چراغ
 • C. Vor dem Andreaskreuz
 • قبل از علامت تقاطع

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich hier?

در اینجا شما چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Weiterfahren, weil die Fahrbahn nur für den Gegenverkehr gesperrt ist
 • به مسیر خود ادامه میدهم چون جاده فقط برای خورو‌های متقابل مسدود است
 • B. Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und warten
 • با سرعت کم رانندگی می‌کنم و صبر خواهم کرد

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 17

Wann dürfen Sie einen unbeschrankten Bahnübergang mit Blinklichtanlage überqueren, nachdem ein Zug durchgefahren ist?

چه زمانی‌ پس از عبور قطار مجاز به عبور از تقاطع ریلی بدون محافظ با چراغ راهنما هستید؟


 • A. Sobald der Gegenverkehr anfährt, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet
 • زمانی‌ که حرکت دو طرفه آغاز شود حتی اگر چراغ هنوز قرمز باشد
 • B. Sofort nach Durchfahrt des Zuges, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet
 • بلافاصله پس از عبور قطار، حتی اگر نور قرمز چشمک زن هنوز روشن است
 • C. Wenn das rote Blinklicht erloschen ist
 • اگر نور قرمز چشمک زن خاموش است

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

In welchem Fall müssen Sie vor diesem Verkehrszeichen warten?

چه زمانی‌ شما باید قبل از این تابلو توقف کنید؟


 • A. Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert
 • هنگام نزدیک شدن قطار
 • B. Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt
 • هنگامی که کارمند راه آهن با پرچم سفید- قرمز- سفید علامت میدهد
 • C. Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können, ohne auf ihm anhalten zu müssen
 • اگر عبور از تقاطع بدون توقف برای شما امکان پذیر نباشد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 19

متاسفانه عکس یافت نشد

In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren?

در طول چه مسیری مجاز به ادامه حرکت هستید؟


 • A. Nach links
 • به چپ
 • B. Geradeaus
 • مستقیم
 • C. Nach rechts
 • به راست

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 20

Was führt beim Überholen auf Autobahnen häufig zu schweren Unfällen?

چه عواملی در هنگام سبقت در بزرگراه موجب سوانح جدی میگردند؟


 • A. Mangelhafte Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
 • عدم توجه به ترافیک پشت
 • B. Fahren mit zu geringem Abstand
 • رانندگی با فاصله ناکافی
 • C. Fahren mit doppeltem Sicherheitsabstand
 • رانندگی با فاصله ایمنی دو برابر

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie bei dieser Linie in der Fahrbahnmitte beachten? Sie dürfen die Linie :

چه چیزی در مورد خط وسط جاده مهم است؟


 • A. - nur zum Überholen überqueren
 • شما میتوانید فقط در زمان سبقت از این خط عبور کنید
 • B. - nicht überqueren oder über ihr fahren
 • عبور از خط یا رانندگی روی خط ممنوع است
 • C. - nur überqueren, wenn es der Gegenverkehr zulässt
 • عبور از خط تنها زمانی‌ مجاز است که موجب خطر برای خودرو مقابل نشود

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie haben Sie sich bei dieser Verkehrszeichen-Kombination zu verhalten?

با دیدن ترکیب این دو تابلو چه رفتاری نشان خواهید داد؟


 • A. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach rechts angezeigt werden
 • راننده موظف است پیش از خروج از میدان حتما راهنما به راست را روشن کند
 • B. Das Einfahren nach links ist vorgeschrieben
 • وارد شونده به میدان از سمت چپ، حق تقدم دارد
 • C. Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu gewähren
 • در هنگام ورود به میدان حتماً باید به دیگر خودرو ها حق تقدم داد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hier rechnen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Mit dem Ende des rechten Fahrstreifens
 • پایان خط راست
 • B. Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der Unterführung
 • تراکم ترافیک پس از زیرگذر
 • C. Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden
 • تغییر مسیر خودرو جلو

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 24

Sie nähern sich einem beschrankten Bahnübergang. Wo müssen Sie warten, wenn Sie bei stockendem Verkehr auf dem Bahnübergang zum Stehen kommen würden?

شما به یک تقاطع ریلی نزدیک میشوید، در صورتی‌ که به علت ترافیک مجبور خواهید شد روی ریل توقف کنید، کجا باید صبر کنید؟


 • A. In Höhe der Schranke
 • در سطح ارتفاع مانع
 • B. Unmittelbar vor den Schienen
 • درست قبل از ریل
 • C. Vor dem Andreaskreuz
 • قبل از تابلو نشان دهند تقاطع

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung
 • تقاطع ریلی تقریبا بعد از صد و شصت متر
 • B. Auf einen Bahnübergang in etwa 240 m Entfernung
 • تقاطع ریلی تقریبا بعد از دویست و چهل متر
 • C. Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung
 • تقاطع ریلی تقریبا بعد از هشتاد متر

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 26

Wann müssen Sie vor einem Bahnübergang warten?

چه زمانی‌ شما موظف هستید قبل از تقاطع ریلی توقف کنید؟


 • A. Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt
 • زمانی‌ که کارمند راه آهن با پرچم سفید - قرمز - سفید علامت میدهد
 • B. Wenn sich die Schranken senken
 • زمانی که مانع در حال پایین آمدن است
 • C. Wenn rotes Blinklicht aufleuchtet
 • هنگامی که چراغ چشمک زن قرمز روشن است

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf die Richtung, aus der ein Zug kommen kann
 • از این مسیر ممکن است قطار تردد کند
 • B. Auf eine Umleitung, die den Bahnübergang umgeht
 • نشاند دهنده مسیر انحرافی است که تقاطع ریلی را دور می‌زند
 • C. Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße
 • نشان دهنده تقاطع ریلی در طول مسیر خیابان سمت راست

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Sie dürfen nicht nach rechts abbiegen
 • گردش به راست ممنوع
 • B. Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren
 • گردش فقط به راست مجاز است
 • C. Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts anzeigen
 • باید به راست راهنما بزنید

امتیاز این سوال : 2


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 29

Wie verhalten Sie sich an einem Bahnübergang, dessen Schranken geschlossen sind?

در هنگام عبور از تقاطع ریلی که مانع آن بسته است چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Bei Dunkelheit möglichst auf Standlicht schalten
 • در شب چراغ توقف( چراغ کوچک ) را روشن نگاه دارید
 • B. Vor dem Andreaskreuz warten, Straßeneinmündungen freilassen
 • قبل از تابلو تقاطع ریلی توقف کرده و اتصالات جاده را مسدود نمیکنم
 • C. Verkehrsraum ausnutzen, dicht vor der Schranke warten
 • از فضای خیابان استفاده کرده و درست قبل از مانع با فاصله کم صبر می‌کنم

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 30

An der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreaskreuz mit dem Zusatzzeichen "Industriegebiet, Schienenfahrzeuge haben Vorrang". Was haben Sie zu beachten?

در ورودی به یک منطقه صنعتی یک تابلو نشان دهنده تقاطع ریلی وجود دارد که زیر آن نوشته شده: "منطقه صنعتی، وسایل نقلیه ریلی تقدم دارند"،به چه چیزی باید توجه کنید؟


 • A. Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne Andreaskreuz Vorrang
 • وسائل نقلیه موتوری در تقاطع ریلی بدون تابلو حق تقدم دارند
 • B. An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren
 • در تقاطع فقط با احتیاط و سرعت متوسط رانندگی‌ مجاز است
 • C. Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang
 • وسائل نقلیه ریلی در تمام تقاطع‌ها حق تقدم دارند

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Sie dürfen nicht nach rechts weiterfahren
 • گردش به راست ممنوع
 • B. Sie müssen rechts blinken
 • باید راهنما به راست بزنید
 • C. Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren
 • شما فقط مجاز هستید به راست بروید

امتیاز این سوال : 2


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو به چه معناست؟


 • A. Auf einen Bahnübergang in etwa 240 m Entfernung
 • تقاطع ریلی بعد از دویست و چهل متر
 • B. Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung
 • تقاطع ریلی بعد از هشتاد متر
 • C. Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung
 • تقاطع ریلی بعد از صد و شصت متر

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Sie müssen links blinken
 • باید راهنمای چپ بزنید
 • B. Sie dürfen nur nach links weiterfahren
 • فقط حرکت به چپ مجاز است
 • C. Sie dürfen nicht nach links abbiegen
 • گردش به چپ ممنوع است

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Sie dürfen nicht nach links weiterfahren
 • گردش به چپ ممنوع است
 • B. Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links anzeigen
 • باید راهنمای چپ بزنید
 • C. Sie dürfen nur nach links weiterfahren
 • فقط حرکت به چپ مجاز است

امتیاز این سوال : 2


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie wollen überholen. Wie verhalten Sie sich?

شما می‌خواهید سبقت بگیرید، چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Sie dürfen keine der beiden Linien überfahren
 • شما مجاز به عبور از هیچکدام از خطها نیستید
 • B. Sie dürfen nur die unterbrochene Linie überfahren
 • شما فقط مجاز به عبور از خط شکسته میباشید
 • C. Sie dürfen beide Linien überfahren, wenn dadurch niemand gefährdet wird
 • در صورتی‌ که خطری دیگران را تهدید نکند شما مجاز به عبور از هر دو خط میباشید

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

In welchen Fällen dürfen Sie die Leitlinie überfahren?

چه هنگامی مجاز به عبور از خط شکسته هستید؟


 • A. Zum Überholen
 • هنگام سبقت
 • B. In keinem Fall
 • هیچوقت
 • C. Um an einem Hindernis vorbeizufahren
 • هنگام عبور از مانع

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 37

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf den Anfang einer Kraftfahrstraße
 • آغاز جادهپر سرعت
 • B. Auf das Ende der Autobahn
 • پایان بزرگراه
 • C. Auf den Anfang einer Autobahn
 • آغاز بزرگراه

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 38

Auf nebeneinander liegenden Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung endet ein Fahrstreifen. Sie befinden sich auf dem nicht durchgehend befahrbaren Fahrstreifen. Welches Verhalten ist richtig?

در یک خیابان با دو لاین در امتداد یک مسیر حرکت می‌کنید، لاینی که شما در آن حرکت می‌کنید در حال پایان است، چه واکنشی صحیح است؟


 • A. Unmittelbar nach dem ersten Hinweis auf die Fahrbahnverengung in den durchgehend zu befahrenden Fahrstreifen einordnen
 • بلافاصله با دیدن اولین تابلو که نشان دهنده پایان خط است تغییر مسیر میدهم
 • B. Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im Reißverschlussverfahren einordnen
 • درست قبل از پایان خط با رعایت حق دیگران( به صورت یکی‌ در میان) تغییر مسیر میدهم
 • C. Beim Einordnen in den durchgehenden Fahrstreifen stets zuerst fahren
 • در هنگام جا گرفتن در مسیر اولین نفر حرکت خواهم کرد

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich, wenn Sie geradeaus weiterfahren wollen?

شما می‌خواهید مستقیم به حرکت ادامه دهید، چه رفتاری صحیح است؟


 • A. Die anderen Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen überholen, weil die Ampel "Grün" zeigt
 • چون چراغ سبز است از دیگر خودروها در سمت چپ خیابان سبقت میگیرم
 • B. Den Vorausfahrenden durch Hupen darauf hinweisen, dass er so kurz vor der Kreuzung nicht den Fahrstreifen wechseln darf
 • با بوق زدن به راننده جلو میفهمانم که نباید درست قبل از چهارراه تغییر خط دهد
 • C. Abbremsen und dem Vorausfahrenden den Fahrstreifenwechsel ermöglichen
 • ترمز میزنم تا راننده جلو بتواند خط عوض کند

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie hoch muss die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit eines Kraftfahrzeugs mindestens sein, wenn man diese Straße benutzen will?

خودرو سواری‌ که می‌خواهد از این خیابان استفاده کند باید حداقل تا چه سرعتی توانایی تردد را داشته باشد؟( حداقل سرعت در این خیابان)


 • A. 81 km/h
 • ۸۱ کیلومتر
 • B. 51 km/h
 • ۵۱ کیلومتر
 • C. 61 km/h
 • ۶۱ کیلومتر

امتیاز این سوال : 3


Cآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De