image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به پنجمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Sie dürfen nur nach links weiterfahren
 • فقط حرکت به چپ مجاز است
 • B. Sie dürfen nicht nach links abbiegen
 • گردش به چپ ممنوع است
 • C. Sie müssen links blinken
 • باید راهنمای چپ بزنید

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 2

An einem Bahnübergang schwenkt ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne. Was bedeutet dies?

در یک تقاطع ریلی کارمند راه آهن پرچم سفید-قرمز-سفید را تکان میدهد. این به چه معناست؟


 • A. Die Fahne hat nur Bedeutung für den Lokführer
 • این پرچم فقط برای راننده لوکوموتیو است
 • B. Sie dürfen die Gleise vorsichtig überqueren
 • شما مجازید از تقاطع با احتیاط عبور کنید
 • C. Sie müssen vor dem Bahnübergang warten
 • شما باید قبل از تقاطع صبر کنید

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Wann müssen Sie blinken?

کی باید راهنما بزنید؟


 • A. Beim Einfahren in den Kreisverkehr
 • هنگام ورود به میدان
 • B. Beim Verlassen des Kreisverkehrs
 • هنگام خروج از میدان

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Dürfen Sie auf dieser Autobahn den schwarzen Pkw rechts überholen?

آیا مجازید در این بزرگراه از سمت راست خودرو مشکی رنگ سبقت بگیرید؟


 • A. Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist
 • خیر زیرا در سمت چپ صفی از خودروها وجود ندارند
 • B. Ja, weil zum Überholen ausreichend Platz ist
 • بله زیرا جهت سبقت مکان کافی موجود میباشد
 • C. Ja, wenn Sie dabei nicht schneller als 80 km/h fahren
 • بله در صورتی که سرعت شما بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت نباشد

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich hier verhalten?

در اینجا شما چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Geschwindigkeit nochmals kontrollieren, gegebenenfalls abbremsen
 • سرعت را مجددا کنترل کرده و در صورت نیاز ترمز میکنم
 • B. Erst in der Kurve abbremsen, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern
 • تنها هنگام پیچ ترمز میزنیم تا خطری برای دیگر خودرو ها ایجاد نشود

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf eine Stelle, an der man die Autobahn verlassen muss
 • مکانی که شما باید از طریق آن بزرگراه را ترک کنید
 • B. Auf eine vorgeschriebene Umleitung für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern
 • مکانی که جهت تردد خودروها با بار خطرناک میباشد
 • C. Auf eine in der Regel weniger befahrene Autobahnstrecke
 • مکانی در بزرگراه که معمولا در آن تردد کمتر است

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten?

با دیدن این تابلو باید به چه نکاتی توجه کنید؟


 • A. Es darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden
 • مجازید تنها با سرعت پیاده(۴-۶ کیلومتر) حرکت کنید
 • B. Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten
 • توقف در میدان ممنوع است
 • C. Beim Einfahren in den Kreis ist zu blinken
 • هنگام ورود به میدان باید راهنما بزنید

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer darf auf dieser Straße mit einem Kraftfahrzeug fahren?

چه کسانی مجازند در این خیابان تردد کنند؟


 • A. Wer Waren liefern muss
 • کسی که میخواهد باری را تخلیه کند
 • B. Wer etwas einkaufen will
 • کسی که می خواهد خرید کند
 • C. Wer jemanden besuchen will
 • هنگام دید و بازدید

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Was bedeutet dieses Verkehrszeichen?

این تابلو به چه معناست؟


 • A. Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen
 • احتیاط سیم برق هوایی
 • B. Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert
 • در صورتی که قطاری نزدیک می شود همیشه باید صبر کنید
 • C. Der Schienenverkehr hat immer Vorrang
 • حق تقدم همیشه با قطار ها است

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 10

Sie fahren bei geringer Verkehrsdichte auf einer Autobahn. Wie lange dürfen Sie den linken Fahrstreifen benutzen?

شما در بزرگراهی با تراکم کم ترافیک حرکت می کنید. چه مدت زمانی مجازید از لاین سمت چپ حرکت کنید؟


 • A. Ständig, solange kein anderes Fahrzeug Sie überholen will
 • دائما تا زمانی که خودرو دیگری قصد سبقت نداشته باشد
 • B. Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt
 • تا زمانی که پشت خودرویی که در حال سبقت از لاین سمت چپ است حرکت میکنید
 • C. Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu überholen
 • تا زمانی که این کار جهت سبقت گرفتن مورد نیاز است

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 11

Wo ist das Wenden verboten?

کجا گردش ممنوع است؟


 • A. Auf Autobahnen
 • در بزرگراه
 • B. Auf Kraftfahrstraßen
 • در خیابان های که جهت سرعت بالا است
 • C. Auf Feld- oder Waldwegen
 • در جاده های کشاورزی و جنگلی

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 12

Welche Richtgeschwindigkeit gilt für Pkw und Motorräder auf Autobahnen?

سرعت توصیه شده برای خودروهای سواری و موتورسیکلت هادر بزرگراه ها چقدر است؟امتیاز این سوال : 2


130

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 13

Wie schnell darf ein Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t und einem Anhänger auf Autobahnen höchstens fahren?

حداکثر سرعت مجاز برای یک کامیون با تریلی با وزن ۳ تن در بزرگراه چقدر است؟امتیاز این سوال : 3


80

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist hier zu beachten?

در اینجا باید به چه نکاتی توجه کنید؟


 • A. Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden
 • توقف در سمت چپ جاده ممنوع است
 • B. Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren
 • خودرو های اهسته باید تا حد امکان از خط کناری عبور کنند
 • C. Die Fahrbahnbegrenzung darf in keinem Fall überfahren werden
 • خط کناری مرزی جاده هرگز نباید استفاده شود

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkuppe rechnen?

شما باید چه شرایطی را در پشت تپه پیش بینی‌کنید؟


 • A. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein
 • آنجا ممکن است خودرویی توقف کرده باشد
 • B. Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden
 • در طول مسیر من ممکن است خودرویی آهسته در حال حرکت باشد
 • C. Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt
 • ممکن است خودرویی در حال حرکت در لاین من باشد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich auf dieser Außerortsstraße ein Stau gebildet hat?

در صورت پدیدار شدن ترافیک در جاده بیرون شهر باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Auf den Seitenstreifen wechseln und dort weiterfahren
 • مسیر خود را به لاین کناری تغییر داده و در آنجا به حرکت ادامه میدهم
 • B. So weit wie möglich zur Mitte fahren, um die Ursache des Staus feststellen zu können
 • تا حد امکان از وسط حرکت کرده تا بتوانم به دلیل ترافیک پی ببرم
 • C. Auf die linke Seite Ihres Fahrstreifens fahren und in der Mitte eine freie Gasse schaffen
 • در سمت چپ لاین خود حرکت کرده تا در میان مسیری باز ایجاد شود

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 17

Was ist für die Wahl der Geschwindigkeit beim Befahren von Alleen mit geringer Fahrbahnbreite von besonderer Bedeutung?

کدام موارد در انتخاب سرعت هنگام رانندگی در جاده های باریک از اهمیت ویژه ای برخوردارند؟


 • A. Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands zu den Bäumen und zum Gegenverkehr
 • برآورد همزمان فاصله میان خود با درختان کنار جاده و خودرو های روبرو
 • B. Die schnell wechselnden Lichtverhältnisse erleichtern das Abschätzen der seitlichen Abstände
 • تغییر مداوم نور در طی مسیر سنجش فاصله با کنار جاده را آسان تر میکند
 • C. Dass bei einem entgegenkommenden breiten Fahrzeug unter Umständen in der halben übersehbaren Strecke angehalten werden muss
 • در صورت وجود خودرو بسیار پهن که دید نیمی از جاده را مخدوش کرده مجبور به توقف شوید

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 18

Für welche Kraftfahrzeuge gilt innerorts die freie Fahrstreifenwahl? Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis .... ??? t zulässiger Gesamtmasse

برای کدام خودرو ها درون منطقه شهری انتخاب لاین آزادانه میباشد؟ پاسخ: برای تمامی خودرو ها با حداکثر وزن مجاز...امتیاز این سوال : 3


3.5

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 19

Wie schnell darf ein Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t und einem Anhänger auf Autobahnen höchstens fahren?

حداکثرسرعت مجاز در بزرگراه برای کامیونی با وزن مجاز ۳ تن با یک تریلی چقدر است؟امتیاز این سوال : 3


80

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 20

Wo ist das Halten verboten?

کجا توقف کردن ممنوع است ؟


 • A. Im Bereich von scharfen Kurven
 • در محدوده پیچ های تند
 • B. Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der Parkplätze
 • در بزرگراه ها و خیابان های سریع بغیر از مکان های مشخص جهت پارک
 • C. An Bus-Haltestellen
 • در ایستگاه های اتوبوس

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 21

Ihr Fahrzeug ist auf der Autobahn liegen geblieben. Was ist beim Abschleppen zu beachten?

خودرو شما در جاده متوقف شده است. به چه نکاتی هنگام بکسل کردن باید توجه کنید؟


 • A. Die Autobahn darf bis zu der Ausfahrt befahren werden, die einer geeigneten Werkstatt am nächsten liegt
 • از بزرگراه تا رسیدن به تعمیرگاه مناسب می توان استفاده کرد
 • B. Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden
 • در اولین خروجی باید بزرگراه را ترک کرد
 • C. Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten
 • در مدت بکسل هر دو خودرو باید چراغ های خطر چشمک زن را روشن کنند

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 22

Sie haben Ihre Autobahnausfahrt verpasst. Wie verhalten Sie sich?

شما در بزرگراه از خروجی مورد نظرتان میگذرید. چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Auf dem Seitenstreifen zurückfahren
 • از کناره جاده دنده عقب میگیرم
 • B. Bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren
 • تا رسیدن به خروجی بعدی به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 23

Was gilt auf Kraftfahrstraßen?

کدام موارد در خیابان های پرسرعت صدق می کنند؟


 • A. Bei Dunkelheit darf schneller gefahren werden, als es die Reichweite des Abblendlichts zulässt
 • هنگام تاریکی مجاز هستید با سرعتی بیش از آنچه توسط نور پایین دیده میشود حرکت کنید
 • B. Einfahren nur an Kreuzungen und Einmündungen
 • ورود تنها از تقاطع ها و اتصالات
 • C. Wenden verboten
 • دور زدن ممنوع

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 24

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist hier zu beachten?

در اینجا باید به چه نکاتی توجه کنید؟


 • A. Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden
 • توقف در سمت چپ جاده ممنوع است
 • B. Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren
 • خودرو های اهسته باید تا حد امکان از خط کناری عبور کنند
 • C. Die Fahrbahnbegrenzung darf in keinem Fall überfahren werden
 • خط کناری مرزی جاده هرگز نباید استفاده شود

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 25

Sie nähern sich auf dem linken von zwei Fahrstreifen einem Fahrzeug, das gerade zum Überholen ausschert. Wie verhalten Sie sich?

شما از سمت چپ خیابان دو لاین به خودروی نزدیک میشوید که هم اکنون مسیر خود را جهت سبقت تغییر میدهد.چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Den Vorausfahrenden überholen lassen
 • به خودرو جلو اجازه سبقت میدهم
 • B. Dichter auffahren, hupen und blinken
 • فاصله را کم کرده برای او بوق و چراغ میزنم
 • C. Zum Vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten
 • فاصله خود را با خودرو که تغییر مسیر داده حفظ میکنم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 26

Wie muss man sich bei einem Stau auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen mit zwei Fahrstreifen verhalten?

هنگام ترافیک در بزرگراه ها و خیابان های پرسرعت که دو باند دارند چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Die freie Gasse hinter den Einsatzfahrzeugen ausnutzen
 • از مسیر وسط که برای اورژانس آزاد می باشد سوء استفاده میکنم
 • B. Alle Fahrzeuge müssen auf den rechten Seitenstreifen ausweichen
 • تمام خودرو ها باید به سمت راست جاده تغییر مسیر دهند
 • C. Rechtsfahrende müssen äußerst rechts, Linksfahrende äußerst links heranfahren, so dass für Einsatzfahrzeuge eine freie Gasse entsteht
 • خودرو های لاین راست باید به سمت راست و خودرو های لاین چپ باید به سمت چپ رفته تا در این میان راهی‌ برای عبور خودرو های اورژانس باز شود

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkuppe rechnen?

شما باید چه شرایطی را در پشت تپه پیش بینی‌کنید؟


 • A. Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden
 • در طول مسیر من ممکن است خودرویی آهسته در حال حرکت باشد
 • B. Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt
 • ممکن است خودرویی در حال حرکت در لاین من باشد
 • C. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein
 • آنجا ممکن است خودرویی توقف کرده باشد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 28

Welche Besonderheiten ergeben sich in der kalten Jahreszeit beim Befahren von Alleen?

رانندگی در فصلی سرما در خیابانی که دو طرف آن درخت می‌باشد چه ویژگی‌ و تفاوتی دارد؟


 • A. Alleen sind im Winter besonders sicher, weil die Baumkronen die Straße vor Schnee schützen
 • این خیابان‌ها در فصل سرما ایمن هستند چون درختان از خیابان در برابر برف و بوران محافظت می‌کنند
 • B. Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reif- und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen
 • در خیابان‌های سخت و سنگ فرش شده ممکن است یخ زدگی وجود داشته باشد
 • C. Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich
 • در جاده‌های منحنی برگ درختان ، برف و یخ زدگی به شدت خطرناک هستند

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie nähern sich den abgebildeten Fahrzeugen. Wie verhalten Sie sich?

شما به خودرو مرسوم در عکس بالا نزدیک میشوید، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Auf dem mittleren Fahrstreifen überholen
 • در خط وسط از او سبقت میگیرم
 • B. Auf dem mittleren Fahrstreifen bleiben, Geschwindigkeit verringern und die Pkw nicht überholen
 • در خط وسط می‌مانم، سرعت خود را کاهش داده و از خودرو سواری‌ سبقت نخواهم گرفت
 • C. Auf den linken Fahrstreifen überwechseln und die Lichthupe betätigen oder aufblenden, bis der Vordermann den Fahrstreifen freigibt
 • به خط سمت چپ تغییر مسیر داده و با چراغ زدن مکرر از راننده جلو می‌خواهم تا خط سبقت را آزاد کند

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 30

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie nähern sich den abgebildeten Fahrzeugen. Wie verhalten Sie sich?

شما به خودرو مرسوم در عکس بالا نزدیک میشوید، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Beobachten, ob der Zug weiterhin auf dem Seitenstreifen bleibt
 • وسیله نقلیه را زیر نظر خواهم داشت تا اطمینان حاصل کنم که در مسیر خود باقی‌ خواهد ماند( تغییر مسیر ندهد)
 • B. Wenn der Zug links blinkt, Lichthupe betätigen und zügig vorbeifahren
 • اگر به چپ راهنما بزند برای او چراغ میزنم و سریع از کنارش خواهم گذشت
 • C. Dem Zug das Überwechseln auf die Fahrbahn ermöglichen, wenn er links blinkt
 • اگر به چپ راهنما زد به او اجازه خواهم داد تا تغییر مسیر دهد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten?

با دیدن این تابلو به چه چیزی باید توجه کنید؟


 • A. Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist zu blinken
 • قبل از میدان باید راهنما زد
 • B. Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken
 • در هنگام خروج از میدان باید راهنما زد
 • C. Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu gewähren
 • خودروهای که در حال گردش دور میدان هستند حق تقدم دارند

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist hier zu beachten (keine Vorfahrtstraße)?

در این موقعیت به چه چیزی باید توجه کنید(خیابان اصلی‌ نمی‌باشد)؟


 • A. Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden Fahrzeug und der Mittellinie ein Fahrstreifen von mindestens 3 m bleibt
 • در این خیابان پارک کردن مجاز است به شرطی که از نقطه وسط خیابان تا خودرو حداقل سه‌ متر باز باشد
 • B. Die Mittellinie darf überfahren werden, wenn es der Gegenverkehr zulässt
 • در صورت عدم ایجاد مشکل برای خودرو‌های روبرو از خط وسط می‌توان عبور کرد
 • C. Fahrzeuge dürfen die Mittellinie nicht überqueren oder über ihr fahren
 • وسایل نقیله مجاز به عبور از خط وسط یا حرکت روی آن نمی‌باشند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 33

Sie befinden sich im Kreisverkehr. Was ist zu beachten?

شما در یک میدان هستید، به چه چیزی باید توجه کنید؟


 • A. Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten
 • در میدان توقف ممنوع می‌باشد
 • B. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden
 • قبل از خروج از میدان باید راهنما زد
 • C. Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist
 • وارد شدن به دایره وسط میدان تنها در صورت بزرگ بودن خودرو مجاز می‌باشد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich hier verhalten?

در اینجا شما چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Erst in der Kurve abbremsen, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern
 • اولین ترمز باید قبل از پیچ زده شود تا برای خودروهای پشتی‌ مشکلی‌ ایجاد نشود
 • B. Geschwindigkeit nochmals kontrollieren, gegebenenfalls abbremsen
 • سرعت باید مجدداً کنترل شود تا در صورت نیاز بتوان به موقع ترمز کرد

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie auf diesem Autobahnparkplatz rechnen?

به چه مواردی در این پارکینگ بزرگراه باید توجه کنید؟


 • A. Mit Rutschgefahr beim Bremsen
 • لغزش در طول ترمز
 • B. Mit Gegenverkehr
 • خودرو روبه رو
 • C. Mit plötzlich auf die Fahrbahn tretenden Personen
 • عابرین ناگهانی در خیابان

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Vor einem Bahnübergang steht vor einer von rechts einmündenden Straße ein rot leuchtendes Lichtzeichen ohne Andreaskreuz. Wo müssen Sie warten?

قبل از خط ریلی که در سمت راست آن یک خیابان می‌باشد یک چراغ چشمک زن قرمز بدون تابلو تقاطع ریلی وجود دارد، کجا باید توقف کرد؟


 • A. Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen
 • اگر هیچ خط توقفی وجود نداشته باشد قبل از چراغ چشمک زن
 • B. Ich kann nach Beobachten des Verkehrs bis zum Bahnübergang vorfahren
 • می‌توان با توجه به دیگر خودرو‌ها تا پیش از تقاطع ریلی پیش رفت
 • C. An der Haltlinie
 • قبل از خط توقف

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 37

Bei schneller Autobahnfahrt platzt ein Reifen an Ihrem Pkw. Wie verhalten Sie sich?

در سرعت بالا هنگام رانندگی در بزرگراه ناگهان لاستیک خودرو شما می‌‌ترکد، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und vorsichtig abbremsen
 • پا را از روی گاز بر میدارم و در صورت نیاز فرمان داده یا از ترمز استفاده می‌کنم
 • B. Sofort Vollbremsung durchführen, anschließend auf den Seitenstreifen wechseln
 • ترمز سیخ میزنم و در نهایت به خط کناری تغییر مسیر میدهم
 • C. Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten, Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen
 • تا حد امکان در خط کناری توقف می‌کنم، چراغ خطر را روشن کرده(جفت راهنما) و از مثلث‌های هشدار دهنده استفاده خواهم کرد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 38

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie nähern sich folgender Verkehrszeichen-Kombination. Was ist hier zu beachten?

شما به این دو تابلو ترکبی نزدیک میشوید، چه رفتاری صحیح است؟


 • A. Beim Einfahren in den Kreis muss geblinkt werden
 • هنگام ورود به میدان باید راهنما زد
 • B. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden
 • قبل از خروج از میدان باید راهنما زد
 • C. Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt
 • خودرو‌های که در حال گردش دور میدان هستند حق تقدم دارند

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hier rechnen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden
 • خودرو میتواند به علت باد چپ تحت فشار باشد
 • B. Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts
 • اگر سبقت بگیرید هنگام عبور از کامیون ممکن است به علت گردش باد خودرو به راست منحرف شود
 • C. Das vor Ihnen fahrende Fahrzeug kann nach rechts gedrückt werden
 • خودرو مقابل میتواند به علت باد به راست منحرف شود

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 4 - سوال شماره : 40

Wann kann ein schnell fahrender Pkw auf trockener, gerader Straße seitwärts ausbrechen?

چگونه ممکن است خودرویی که با سرعت حرکت می‌کند در یک جاده راست و خشک منحرف شود؟


 • A. Wenn er plötzlich von starkem Seitenwind erfasst wird
 • اگر ناگهان گرفتار باد شدید از کنار شود
 • B. Wenn plötzlich Gegenwind auftritt
 • اگر ناگهان گرفتار باد شدید رو‌به رو شود
 • C. Wenn ein Reifen platzt
 • در صورت ترکیدن لاستیک

امتیاز این سوال : 3


A,C
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De