در این بخش شما می توانید به بیستمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 42 سوال

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf müssen Sie sich hier einstellen?

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Dass Kinder häufiger als sonst über die Fahrbahn laufen
 • کودکان بیشتر از معمول در خیابان میدوند
 • B. Dass Kinder unter Anleitung auf der Fahrbahn spielen
 • اینکه کودکان تحت نظر مربی در خیابان بازی میکنند
 • C. Dass der fließende Verkehr anhält
 • اینکه جریان حرکت ترافیک متوقف شود

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen?

با دیدن این تابلو باید انتظار کدام موارد را داشته باشید؟


 • A. Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen
 • اینکه دوچرخه سواران از خیابان عبور میکنند
 • B. Mit einer Unterführung für Radfahrer
 • زیرگذر برای دوچرخه سواران
 • C. Mit einem Verkehrsverbot für Radfahrer
 • ممنوعیت تردد برای دوچرخه

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 3

In einer schmalen Straße wollen Sie in einer Steigung Radfahrer überholen. Wie verhalten Sie sich? Ich muss

شما میخواهید در یک خیابان باریک از دوچرخه سواری در سراشیبی سبقت بگیرید. چگونه رفتار خواهید کرد؟ من باید


 • A. - den Gegenverkehr vor dem Überholen vorbeifahren lassen
 • قبل از سبقت به خودرو روبرو اجازه عبور میدهم
 • B. - größeren Seitenabstand einhalten
 • فاصله زیاد با آن را رعایت خواهم کرد
 • C. - vorsichtig dicht an den Radfahrern vorbeifahren
 • با احتیاط و فاصله کم از کنار دوچرخه عبور خواهم کرد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 4

Ihnen kommt eine Pferdekutsche entgegen. Wie sollten Sie sich verhalten? Ich sollte

از روبرو یک درشکه با اسب به شما نزدیک می شود. چگونه باید رفتار کنید؟ من باید


 • A. - Standlicht einschalten
 • چراغ های کوچک خودرو را روشن میکنم
 • B. - Lärm vermeiden
 • - جلوگیری از سر و صدا
 • C. - möglichst weit rechts fahren
 • تا حد ممکن از راست حرکت میکنم

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 5

Eine Person will die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Wie verhalten Sie sich?

شخصی می خواهد روی خط عابر پیاده از خیابان عبور کند چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich bereite mich auf das Anhalten vor
 • خود را برای توقف آماده میکنم
 • B. Ich überhole nicht
 • سبقت نمیگیرم
 • C. Ich überhole wartende Fahrzeuge mit besonderer Vorsicht
 • از خودروهای که منتظرند با احتیاط ویژه سبقت میگیرم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 6

Sie möchten aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich muss

شما میخواهید از یک منطقه مسکونی با تردد محدود وارد خیابانی شوید, از چپ دوچرخه سواری می آید. چگونه رفتار خواهید کرد؟ من باید


 • A. - die Regel "rechts vor links" beachten
 • به قانون : حق تقدم از راست به چپ توجه میکنم
 • B. - vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen
 • قبل از گردش راهنما میزنم
 • C. - Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen
 • به عابرین اجازه عبور میدهم

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 7

Womit müssen Sie rechnen? Dass der Lkw vor mir

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟ اینکه کامیون جلو من


 • A. - plötzlich stehen bleibt
 • ناگهان توقف خواهد کرد
 • B. - im rechten Fahrstreifen bleibt
 • در باند سمت راست باقی خواهد ماند
 • C. - weiter ausschwenkt
 • حرکت آن همچنان نوسان خواهد داشت

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 8

Vor Ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg, hinter dem der Verkehr auf Ihrem Fahrstreifen stockt. Wie verhalten Sie sich?

پیش روی شما خط عابر پیاده ای قرار دارد که قبل از آن ترافیک ایجاد شده است, چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Auf dem Fußgängerüberweg warten, wenn keine Personen zu sehen sind
 • اگر عابری دیده نمیشود روی خط عابر پیاده منتظر میمانم
 • B. Vor dem Fußgängerüberweg warten, um Personen das Überqueren zu ermöglichen
 • قبل از خط عابر صبر میکنم تا امکان عبور برای عابرین وجود داشته باشد
 • C. Auf dem Fußgängerüberweg warten, um den Fahrzeugrückstau zu verkürzen
 • روی خط عابر پیاده توقف کرده تا از میزان ترافیک کاسته شود

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 9

Sie wollen aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Von links kommen Radfahrer. Wer muss warten?

شما میخواهید از یک منطقه مسکونی با تردد محدود وارد خیابانی شوید, از چپ دوچرخه سواری می آید. کدامیک باید منتظر بمانید؟


 • A. Alle müssen anhalten und sich dann verständigen
 • همه باید توقف کرده و با هم توافق کنند
 • B. Die Radfahrer müssen warten
 • دوچرخه سوار باید منتظر بماند
 • C. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie möchten aus dem Grundstück ausfahren. Was ist richtig?

شما میخواهید از پارکینگ ملک شخصی خود خارج شوید. کدام مورد درست است؟


 • A. Ich hupe kurz, damit mich die Fußgänger ausfahren lassen
 • من بوق کوتاهی میزنم تا عابرین به من اجازه عبور دهند
 • B. Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten
 • من میتوانم عبور کنم به شرطی که عابرین از حق تقدم خود صرف نظر کنند
 • C. Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben
 • من باید صبر کنم تا عابرین از خروجی پارکینگ عبور کنند

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 11

Worauf müssen Sie jetzt achten?

هم اکنون باید به کدام موارد توجه کنید؟


 • A. Auf das Motorrad
 • به موتورسیکلت
 • B. Auf den vorausfahrenden Pkw
 • به خودرو جلویی
 • C. Auf das Fahrrad
 • به دوچرخه سوار

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 12

Sie möchten an einem Linienbus vorbeifahren, der an einer Haltestelle angehalten hat. Was müssen Sie beachten? Ich muss

شما به اتوبوسی نزدیک میشوید که در ایستگاه اتوبوس توقف کرده است. هنگام عبور از کنار آن باید به کدام موارد توجه کنید؟


 • A. - mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren
 • با فاصله کافی از کنار آن عبور خواهم کرد
 • B. - vorsichtig vorbeifahren
 • با احتیاط از کنار آن عبور خواهم کرد
 • C. - den Gegenverkehr beachten
 • به خودرو های که از روبرو میایند توجه خواهم کرد

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 13

Worauf müssen Sie sich einstellen?

انتظار کدام موارد را باید داشته باشید؟


 • A. Entgegenkommende Fahrzeuge weichen auf meine Fahrbahnseite aus
 • خودرو های روبرو وارد لاین من میشوند
 • B. Der Bus schwenkt beim Anfahren auf meine Fahrbahnseite
 • اتوبوس هنگام آغاز حرکت وارد لاین من خواهد شد
 • C. Fahrgäste laufen vor dem Bus auf die Fahrbahn
 • مسافرین از جلو اتوبوس به طرف خیابان خواهند دوید

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 14

Sie fahren in eine Rechtskurve. Ein Motorradfahrer kommt Ihnen mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Der Motorradfahrer

شما وارد یک پیچ به راست میشوید. از مقابل شما موتورسیکلتی با سرعت زیاد به شما نزدیک میشود, باید انتظار چه خطراتی را داشته باشید؟ راننده موتورسیکلت


 • A. - wird rechtzeitig bremsen und meinen Fahrstreifen nicht befahren
 • به موقع ترمز خواهد کرد و وارد لاین من نخواهد شد
 • B. - ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen hinein
 • به دلیل انحراف شدید وارد لاین من خواهد شد
 • C. - schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen
 • پیچ را بریده و وارد لاین من خواهد شد

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten?

هنگام دیدن این تابلو باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Ich muss den Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen
 • من به عابر پیاده اجازه عبور از خیابان می دهم
 • B. Ich muss mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, wenn Fußgänger die Fahrbahn erkennbar überqueren möchten
 • من باید با سرعت ملایم حرکت کنم هنگامی که عابرین میخواهند آشکارا از خیابان عبور کنند
 • C. Ich darf nicht auf dem Fußgängerüberweg zum Stehen kommen, wenn der Verkehr stockt
 • هنگام ترافیک من نباید روی خط عابر پیاده توقف کنم

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 16

In welchen Fällen müssen Sie an einen Fußgängerüberweg besonders vorsichtig heranfahren?

در چه مواقعی باید با احتیاط ویژه ای از روی خط عابر پیاده عبور کنید؟


 • A. Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg eingeschränkt ist
 • هنگامی که دید بر خط عابر مناسب نباشد
 • B. Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Fußgängerüberweg wartet
 • هنگامی که خودرو دیگری قبلا پیش از خط عابر پیاده توقف کرده است
 • C. Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen
 • هنگامی که عابرین میخواهند از خیابان عبور کنند

امتیاز این سوال : 5


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 17

Sie fahren auf einer Straße mit zwei Fahrstreifen in einer Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Vor einem ca. 30 m entfernten Fußgängerüberweg hält auf dem rechten Fahrstreifen ein Lkw an. Wie verhalten Sie sich?

شما در یک خیابان با دو باند در یک مسیر در باند سمت چپ حرکت میکنید. حدود ۳۰ متری شما یک خط عابر پیاده وجود دارد و قبل از آن یک کامیون در باند راست توقف کرده است.چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich fahre mit mäßiger Geschwindigkeit heran
 • من با سرعت ملایم وارد می شوم
 • B. Ich gebe Warnzeichen und fahre am Lkw vorbei
 • من با اعلام هشدار از کنار کامیون میگذرم
 • C. Ich fahre zügig weiter
 • من سریع عبور میکنم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 18

Die Ampel zeigt "Grün". Sie wollen rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten?

چراغ راهنما رنگ سبز را نشان میدهد. شما میخواهید به راست گردش کنید. در مقابل افرادی که میخواهند از این خیابان عبور کنند چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Zügig vor den Personen abbiegen
 • سریع قبل از عابرین گردش میکنم
 • B. Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen
 • به عابرین اجازه عبور می دهم
 • C. Die Personen durch Hupen warnen
 • به عابرین با بوق هشدارمیدهم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 19

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست میباشد؟


 • A. Ich beschleunige
 • شتاب میگیرم
 • B. Ich führe eine Gefahrenbremsung durch
 • من فورا ترمز اضطراری میزنم
 • C. Ich hupe und fahre weiter
 • بوق زده و به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 20

Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten?

چگونه باید در مقابل عابرینی که میخواهند از خیابانی که در آن میپیچید عبور کنند رفتار کنید؟ شما میخواهید وارد خیابانی شوید, چند عابر پیاده نیز میخواهند از این خیابان عبور کنند, چه رفتاری درست است؟


 • A. Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen
 • شرایط را برای عبور عابرین امکان پذیر می کنم
 • B. Zügig vor den Personen abbiegen
 • سریع قبل از عابرین گردش میکنم
 • C. Nur dann warten, wenn die Personen einen gekennzeichneten Überweg benutzen
 • تنها زمانی صبر میکنم که عابرین از مسیر خط کشی عبور میکنند

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 21

Sie nähern sich einem Linienbus, der an einer Haltestelle angehalten hat. Worauf müssen Sie beim Vorbeifahren achten?

شما به اتوبوسی نزدیک میشوید که در ایستگاه اتوبوس توقف کرده است. هنگام عبور از کنار آن باید به کدام موارد توجه کنید؟


 • A. Auf meine Geschwindigkeit
 • به سرعت خود
 • B. Auf ausreichenden Seitenabstand
 • به فاصله کافی خودرو خود تا اتوبوس
 • C. Auf Personen, die sich auf der Fahrbahn befinden
 • افرادی که در خیابان قرار دارند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 22

Warum ist eine defensive Fahrweise beim Annähern an Fußgängerüberwege besonders wichtig?

چرا با احتیاط رانندگی کردن هنگام نزدیکی به خط عابر پیاده اهمیت ویژه دارد؟


 • A. Damit Auffahrunfälle vermieden werden
 • به این ترتیب خطر تصادف کاهش مییابد
 • B. Damit Fußgänger nicht verunsichert werden
 • به این ترتیب عابرین پیاده مضطرب نخواهند بود
 • C. Damit nachfolgende Fahrzeuge leichter überholen können
 • به این ترتیب خودرو های پشتی میتوانند راحت تر سبقت بگیرند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren
 • من به عابر پیاده اجازه عبور از خیابان می دهم
 • B. Ich schließe unmittelbar zum blauen Fahrzeug auf
 • من بلافاصله پشت خودرو آبی حرکت میکنم
 • C. Ich warte vor dem Fußgängerüberweg, bis das blaue Fahrzeug abgebogen ist
 • من قبل از خط عابر پیاده صبر میکنم تا خودرو آبی بپیچد

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 24

Sie halten mit Ihrem Fahrzeug an, um Mitfahrende rechts aussteigen zu lassen. Dort verläuft ein Radweg. Was sollten Sie tun?

شما با خودرو خود توقف کرده تا سرنشینان خودروتان را از سمت راست پیاده کنید, از سمت راست اما یک مسیر دوچرخه قرار دارد. چه باید بکنید؟


 • A. Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer kommen
 • من باید اطمینان حاصل کنم که دوچرخه ای در حال عبور نیست
 • B. Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg hinweisen
 • من باید به سرنشینان در مورد خط دوچرخه هشدار دهم
 • C. Ich sollte nur den Verkehr im Innenspiegel beobachten
 • من باید تنها از طریق آینه به ترافیک توجه کنم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 25

Gegenüber welchen Verkehrsteilnehmern müssen Sie sich besonders vorsichtig verhalten?

در مقابل کدام کاربران جاده باید با دقت عمل بیشتری رفتار کنید؟


 • A. Gegenüber Taxifahrern
 • رانندگان تاکسی
 • B. Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen
 • افراد با معلولیت آشکار
 • C. Gegenüber Kindern
 • کودکان

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 26

Worauf müssen Sie beim Umschalten der Ampel auf "Grün" achten?

هنگام تغییر رنگ چراغ راهنما به سبز باید به کدام مورد توجه کنید؟


 • A. Auf das Motorrad
 • به موتورسیکلت
 • B. Auf den Gegenverkehr
 • به خودرو که از روبرو می اید
 • C. Auf den Fußgänger
 • به عابر پیاده

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 27

Ein Fußgängerüberweg ist verschneit; sichtbar ist nur das Hinweiszeichen "Fußgängerüberweg". Ein Fußgänger möchte die Fahrbahn überqueren. Was ist richtig?

خط عابر پیاده با برف پوشیده شده است و فقط تابلو:خط عابر پیاده قابل رویت میباشد. شخصی میخواهد از خیابان عبور کند. کدام مورد درست است؟


 • A. Vorsichtig weiterfahren, da keine Markierungen zu erkennen sind
 • با احتیاط عبور میکنم زیرا خطی دیده نمی شود
 • B. Vorsichtig bremsen
 • با احتیاط ترمز میکنم
 • C. Dem Fußgänger das Überqueren ermöglichen
 • عبور را برای عابر امکان پذیر میکنم

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist auf Straßen mit solchen Schutzstreifen für Radfahrer richtig? Ich darf

کدام رفتار هنگام رانندگی در چنین خیابان های با خطوط مرسوم جهت دوچرخه سواران درست میباشد؟ من مجازم


 • A. - den Schutzstreifen zum Parken mitbenutzen
 • از این مسیر جهت پارک کردن استفاده کنم
 • B. - den Schutzstreifen bei Bedarf befahren, wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist
 • از این مسیر در صورت نیاز استفاده کنم, در صورتی که خطری دوچرخه سواران راتهدید نکند
 • C. - den Schutzstreifen in keinem Fall befahren
 • من نباید از آنها در هر صورت استفاده کنم

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 29

Ein Radfahrer möchte - ohne abzusteigen - auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. Wie verhalten Sie sich?

دوچرخه سواری بدون اینکه از دوچرخه پیاده شود میخواهد از خیابان عبور کند. شما چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich hupe und fahre vor dem Radfahrer weiter
 • من بوق زده و قبل از دوچرخه عبور میکنم
 • B. Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren
 • من به دوچرخه سوار اجازه عبور از خیابان را میدهم
 • C. Ich bremse erst kurz vor dem Fußgängerüberweg ab
 • من ابتدا قبل از خط عابر پیاده ترمز کوچکی میزنم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 30

Was müssen Sie in dieser Situation beachten?

هم اکنون باید به کدام موارد توجه کنید؟


 • A. Ich darf am Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
 • من مجازم از کنار اتوبوس با سرعت پیاده عبور کنم
 • B. Ich darf am Bus nicht vorbeifahren
 • من نباید از کنار اتوبوس عبور کنم
 • C. Ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten könnten
 • من به افرادی که ممکن است وارد خیابان شوند نگاه و توجه میکنم

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Was gilt nach diesem Verkehrszeichen?

هنگام دیدن این تابلو کدام مورد صدق می کنند؟


 • A. Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren
 • من مجازم با سرعت پیاده عبور کنم
 • B. Ich darf Fußgänger nicht behindern
 • من نباید به عابرین آسیبی وارد کنم
 • C. Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken
 • من مجازم تنها در مناطق که مصور است پارک کنم

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 32

Weshalb müssen Sie hier warten?

چرا باید اینجا منتظر بمانید؟


 • A. Wegen des grünen Pkws
 • بخاطر خودرو سواری سبز
 • B. Wegen des Fußgängers
 • بخاطر عابر پیاده
 • C. Wegen der Radfahrerin
 • بخاطر دوچرخه

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 33

Wie verhalten Sie sich richtig? Ich überhole den Radfahrer

چه رفتاری صحیح است ؟ من از دوچرخه سوار سبقت می گیرم


 • A. - vor Erreichen des Transporters
 • قبل از رسیدن به خودرو باری
 • B. - zwischen Transporter und Kurve
 • مابین خودرو باری و پیچ
 • C. - nach der Kurve
 • بعد از پیچ

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 34

Woran können Sie erkennen, dass eine Pferdekutsche die Fahrtrichtung ändern möchte?

چطور می توانید تغییر مسیر یک درشکه با اسب را تشخیص دهید؟


 • A. An der ausgestellten Winkerkelle
 • با توجه به تابلو دستی هشدار دهنده
 • B. Am Ausstrecken des Armes des Kutschers
 • با توجه به حرکت دست درشکه چی
 • C. Am eingeschalteten Blinker
 • با توجه به راهنما

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 35

Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße überholen. Wie verhalten Sie sich? Ich überhole mit möglichst

شما می خواهید از یک درشکه با اسب سبقت بگیرید. چگونه رفتار خواهید کرد؟ سبقت من در حد امکان


 • A. - hoher Motordrehzahl
 • با دور موتور بالا خواهد بود
 • B. - wenig Lärm
 • با صدای کم خواهد بود
 • C. - großem Seitenabstand
 • با فاصله زیاد از درشکه خواهد بود

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 36

Wie verhalten Sie sich richtig? Ich überhole den Radfahrer

چه رفتاری صحیح است ؟ من از دوچرخه سوار سبقت می گیرم


 • A. - vor Erreichen des Lkws
 • قبل از رسیدن به کامیون
 • B. - zwischen Lkw und Kurve
 • مابین کامیون و پیچ
 • C. - nach der Kurve
 • بعد از پیچ

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 37

Warum müssen Sie bremsen?

چرا باید ترمز کنید؟


 • A. Weil eine Person auf die Straße läuft
 • زیرا فردی به طرف خیابان میدود
 • B. Weil der Lkw auf meinen Fahrstreifen wechselt
 • زیرا کامیون وارد لاین من میشود
 • C. Weil Fahrgäste aus der Straßenbahn steigen
 • زیرا مسافرین از قطار شهری پیاده میشوند

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 38

Womit müssen Sie rechnen, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren? Fußgänger können

هنگام عبور عابرین از خیابان باید انتظار کدام مورد را داشته باشید؟ عابرین میتوانند


 • A. - unachtsam sein
 • بی دقت باشند
 • B. - plötzlich stehen bleiben
 • ناگهان توقف کنند
 • C. - auf halbem Wege umkehren
 • در میانه راه به عقب برگردند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 39

Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße überholen. Wie verhalten Sie sich?

شما میخواهید از یک درشکه با اسب سبقت بگیرید . چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein
 • من تا حد امکان حداکثر فاصله را حفظ میکنم
 • B. Ich überhole mit hoher Motordrehzahl
 • من با دور موتور بالا سبقت میگیرم
 • C. Ich achte auf Handzeichen des Kutschers
 • من به حرکت دست درشکه چی توجه میکنم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 40

Warum müssen Sie hier die Geschwindigkeit verringern? Wegen des

چرا باید اینجا سرعت خود را کاهش دهید؟ به دلیل


 • A. - Kindes
 • کودک
 • B. - Motorrads
 • موتورسوار
 • C. - Transporters
 • خودرو باری

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 41

Warum müssen Sie hier die Geschwindigkeit verringern? Wegen des

چرا باید اینجا سرعت خود را کاهش دهید؟ به دلیل


 • A. - Motorrads
 • موتورسوار
 • B. - Kindes
 • کودک
 • C. - Geländewagens
 • جیپ

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 42

Wie verhalten Sie sich richtig?

هم اکنون چه رفتاری درست میباشد؟


 • A. Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg überqueren möchte
 • من توقف میکنم زیرا مردی میخواهد از خیابان عبور کند
 • B. Ich fahre langsam weiter, weil kein Fußgänger erkennbar den Fußgängerüberweg benutzen möchte
 • من با سرعت آرام به مسیر خود ادامه میدهم زیرا هیچ عابری اشکارا قصد عبور از خیابان را ندارد
 • C. Ich halte an, weil ein Kind hinter dem Transporter auf die Fahrbahn treten wird
 • من توقف میکنم زیرا کودکی از پشت خودرو باری وارد خیابان خواهد شد

امتیاز این سوال : 4


Aآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De