در این بخش شما می توانید به اولین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie sollten Sie sich verhalten?

چگونه باید واکنش نشان دهید؟


 • A. auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • ترمز میکنم تا به سرعت پیاده برسم
 • B. unvermindert weiterfahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. bremsbereit bleiben
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen?

انتظار چه خطراتی را باید داشته باشید؟


 • A. die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig
 • کودکان به موقع خیابان را ترک نخواهند کرد
 • B. alle Kinder warten auf dem Gehweg
 • همه کودکان در پیاده رو منتظر خواهند ماند
 • C. einzelne Kinder kehren wieder um
 • بعضی از کودکان به خیابان باز خواهند گشت

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Alle Fahrzeuge, die

کدام وسایل نقلیه مجازند تنها با سرعت پیاده ها و بدون ایجاد خطر برای عابرین پیاده اینجا تردد کنند؟ تمام وسایل نقلیه ایی که


 • A. - in gleicher Richtung fahren
 • که در مسیر من حرکت می کنند
 • B. - entgegenkommen
 • از روبرو می آیند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten?

باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • بلافاصله ترمز میکنم تا به سرعت پیاده برسم
 • B. Bremsbereit bleiben
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود
 • C. Mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren
 • بدون تغییری در سرعت به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Alle Fahrzeuge, die

کدام وسایل نقلیه مجازند تنها با سرعت پیاده ها و بدون ایجاد خطر برای عابرین پیاده اینجا تردد کنند؟ تمام وسایل نقلیه ایی که


 • A. - in gleicher Richtung fahren
 • که در مسیر من حرکت می کنند
 • B. - entgegenkommen
 • از روبرو می آیند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie sollten Sie sich verhalten?

چگونه باید واکنش نشان دهید؟


 • A. Mit einem Bogen um die Fußgänger weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern
 • منحنی وار از عابرین عبور خواهم کرد تا مزاحمتی برای خودرو پشتی ایجاد نشود
 • B. Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche
 • بموقع ترمز میکنم تا به عابرین اطمینان خاطر دهم که عبور را برای آنها امکان پذیر خواهم کرد
 • C. Weiterfahren, auch wenn die Fußgänger kurz stehen bleiben
 • به مسیر خود ادامه میدهم حتی اگر عابرین منتظر ایستاده اند

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 7

Warum müssen Sie hier verzögern? Wegen

چرا باید در اینجا احتیاط کنید؟ به دلیل


 • A. - des Kindes
 • کودک
 • B. - des Geländewagens
 • جیپ
 • C. - des Motorrades
 • موتورسوار

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست است؟


 • A. Unverändert weiterfahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم
 • B. Geschwindigkeit vermindern
 • سرعت را کاهش می دهم
 • C. Bremsbereit sein
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie sollten Sie sich verhalten?

چگونه باید واکنش نشان دهید؟


 • A. unvermindert weiterfahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم
 • B. auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • ترمز میکنم تا به سرعت پیاده برسم
 • C. bremsbereit bleiben
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig? Ein- oder aussteigende Fahrgäste

قطار شهری هم اکنون به ایستگاه رسیده و توقف کرده است. کدام رفتار درست می باشد؟ مسافرانی که در حال پیاده و سوار شدن هستند


 • A. - dürfen nicht behindert werden
 • نباید آسیبی ببینند
 • B. - dürfen mit der Hupe gewarnt werden
 • میتوان به آنها با بوق هشدار داد
 • C. - dürfen nicht gefährdet werden
 • نباید خطری آنها را تهدید کند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?

در این موقعیت باید انتظار کدام موارد را داشته باشید؟


 • A. Der Radfahrer wird absteigen, um mich vorbeizulassen
 • دوچرخه سوار پیاده می شود تا به من اجازه عبور دهد
 • B. Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahren
 • دوچرخه سوار از سمت چپ خودرو های پارک شده عبور خواهد کرد
 • C. Mit Gegenverkehr
 • به خودرو که از روبرو می اید

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 12

متاسفانه عکس یافت نشد

Wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen?

چه زمانی ممکن است این موقعیت خطرناک شود؟


 • A. Wenn die Radfahrerin auf meine Fahrbahn wechselt
 • زمانی که دوچرخه به لاین من تغییر مسیر دهد
 • B. Wenn die Radfahrerin am Ende des Radweges anhält
 • زمانی که دوچرخه سوار در پایان پیاده رو توقف کند
 • C. Wenn ich unvermindert weiterfahre
 • زمانی که من بدون تغییری به مسیر ادامه دهم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich einstellen?

شما میخواهید به راست گردش کنید. چه نکاتی را باید در نظر بگیرید؟


 • A. Der Lkw wird anhalten
 • کامیون توقف خواهد کرد
 • B. Der Fußgänger könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren
 • ممکن است عابر پیادهبه کامیون اجازه عبور دهد و سپس جلو من از خیابان عبور کند
 • C. Nach dem Abbiegen des Lkws könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen
 • پس از گردش کامیون عابرین پیاده ممکن است از آن طرف خیابان به این سمت بیایند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten?

باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Weiterfahren, weil ausreichend Zeit ist, bis die Personen meine Fahrbahnseite erreicht haben
 • به مسیر ادامه میدهم زیرا زمان کافی تا رسیدن عابرین به خیابان وجود دارد
 • B. Weiterfahren, weil sich Personen nur am linken Fahrbahnrand befinden
 • به مسیر ادامه میدهم زیرا افراد تازه در سمت چپ خیابان قرار دارند
 • C. Anhalten, um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen
 • توقف کرده تا عبور از خیابان را برای افراد ممکن سازم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 15

Mit welchem Verhalten muss bei Personen am Fußgängerüberweg gerechnet werden?

باید انتظار چه رفتاری را از افراد روی خط عابر پیاده داشته باشید؟


 • A. Sie betreten unerwartet die Fahrbahn
 • آنها به طور غیر منتظره وارد خیابان میشوند
 • B. Sie blicken weder nach links noch nach rechts
 • آنها به چپ و راست نگاه نمیکنند
 • C. Sie kehren manchmal auf halbem Wege um
 • آنها معمولا در میانه راه به عقب برمیگردند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit sollten Sie rechnen?

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können
 • بزرگسالان میتوانند وارد خیابان شوند
 • B. Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann
 • ممکن است نیاز به ترمز سیخ و شدید باشد
 • C. Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können
 • ممکن است از میان ماشین ها کودکانی پدیدار شوند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf müssen Sie sich einstellen?

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Auf querende Personen
 • عابرین در حال عبور
 • B. Auf sich öffnende Fahrzeugtüren
 • در خودروی که باز میشود
 • C. Auf Sichtbehinderungen
 • معلولیت بینایی

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 18

Ein Fußgänger mit einem weißen Stock möchte vor Ihnen die Fahrbahn überqueren. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich muss

عابری پیاده با عصای سفید پیش روی شما میخواهد از خیابان عبور کند. چگونه باید رفتار کنید؟


 • A. - die Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten
 • سرعت خود را کاهش داده و در صورت نیاز توقف میکنم
 • B. - Warnzeichen geben
 • هشدار میدهم
 • C. - mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiterfahren
 • بدون تغییر سرعت به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 19

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Dass Fußgänger warten werden, bis ich vorbeigefahren bin
 • عابران پیاده صبر خواهند کرد تا من عبور کنم
 • B. Dass Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen
 • ممکن است ناگهان از میان ماشین ها کودکانی پدیدار شوند
 • C. Dass vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten
 • بزرگسالان میتوانند وارد خیابان شوند

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen?

چه زمانی ممکن است این موقعیت خطرناک شود؟


 • A. Wenn der Radfahrer auf meine Fahrbahn wechselt
 • زمانی که دوچرخه به لاین من تغییر مسیر دهد
 • B. Wenn ich unvermindert weiterfahre
 • زمانی که من بدون تغییری به مسیر ادامه دهم
 • C. Wenn der Radfahrer am Ende des Radweges anhält
 • زمانی که دوچرخه سوار در پایان پیاده رو توقف کند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf müssen Sie sich einstellen?

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Auf Sichtbehinderungen
 • معلولیت بینایی
 • B. Auf sich öffnende Fahrzeugtüren
 • در خودروی که باز میشود
 • C. Auf querende Personen
 • عابرین در حال عبور

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit sollten Sie rechnen?

انتظار کدام موارد را داشته باشید؟


 • A. Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann
 • ممکن است نیاز به ترمز سیخ و شدید باشد
 • B. Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können
 • ممکن است از میان ماشین ها کودکانی پدیدار شوند
 • C. Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können
 • بزرگسالان میتوانند وارد خیابان شوند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?

در این موقعیت باید انتظار کدام موارد را داشته باشید؟


 • A. Mit Gegenverkehr
 • خودرو های روبرو
 • B. Der Radfahrer wird absteigen, um mich vorbeizulassen
 • دوچرخه سوار پیاده میشود تا به من اجازه عبور دهد
 • C. Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahren
 • دوچرخه سوار از سمت چپ خودرو پارک شده عبور خواهد کرد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 24

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit sollten Sie rechnen?

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann
 • ممکن است نیاز به ترمز سیخ و شدید باشد
 • B. Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können
 • بزرگسالان میتوانند وارد خیابان شوند
 • C. Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können
 • ممکن است از میان ماشین ها کودکانی پدیدار شوند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen?

چه زمانی ممکن است این موقعیت خطرناک شود؟


 • A. Wenn ich unvermindert weiterfahre
 • زمانی که من بدون تغییری به مسیر ادامه دهم
 • B. Wenn der Radfahrer am Ende des Radweges anhält
 • زمانی که دوچرخه سوار در پایان پیاده رو توقف کند
 • C. Wenn der Radfahrer auf meine Fahrbahn wechselt
 • زمانی که دوچرخه به لاین من تغییر مسیر دهد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchem Verhalten müssen Sie an solchen Haltestellen rechnen?

در چنین ایستگاه هایی باید انتظار چطور رفتارهایی را داشته باشید؟


 • A. Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam
 • مسافرین از ایستگاه بی دقت خارج میشوند
 • B. Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel
 • مسافرین از خیابان به طرف ایستگاه میدوند
 • C. Fußgänger warten, bis die Fahrbahn frei ist
 • مسافرین صبر میکنند تا خیابان آزاد وخالی شود

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten?

باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Weiterfahren, weil sich Personen nur am linken Fahrbahnrand befinden
 • به مسیر ادامه میدهم زیرا افراد تازه در سمت چپ خیابان قرار دارند
 • B. Anhalten, um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen
 • توقف کرده تا عبور از خیابان را برای افراد ممکن سازم
 • C. Weiterfahren, weil ausreichend Zeit ist, bis die Personen meine Fahrbahnseite erreicht haben
 • به مسیر ادامه میدهم زیرا زمان کافی تا رسیدن عابرین به خیابان وجود دارد

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 28

Womit müssen Sie in Wohnvierteln mit geringem Verkehr rechnen?

در مناطق مسکونی با ترافیک کم باید انتظار کدام موارد را داشته باشید؟


 • A. Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen
 • اینکه کودکان در خیابان میدوند
 • B. Dass alle Erwachsenen sich verkehrsgerecht verhalten
 • اینکه تمامی بزرگسالان قوانین ترافیکی را رعایت میکنند
 • C. Dass Radfahrer unaufmerksam sind
 • اینکه دوچرخه سواران بی دقت هستند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Dass vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten
 • عابرین میتوانند وارد خیابان شوند
 • B. Dass Fußgänger warten werden, bis ich vorbeigefahren bin
 • عابران پیاده صبر خواهند کرد تا من عبور کنم
 • C. Dass Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen
 • ممکن است ناگهان از میان ماشین ها کودکانی پدیدار شوند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 30

Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere?

چرا عابران پیاده سالمند نسبت به جوانان در خیابان بیشتر در معرض خطر هستند؟


 • A. Sie sehen und hören oft schlechter
 • آنها معمولا بدتر میبینند و میشنوند
 • B. Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich
 • آنها واکنش کندتری داشته و توانایی حرکت کمتری دارند
 • C. Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein
 • آنها معمولا سرعت خودرو ها را اشتباه ارزیابی میکنند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?

در این موقعیت باید انتظار کدام موارد را داشته باشید؟


 • A. Der Radfahrer wird absteigen, um mich vorbeizulassen
 • دوچرخه سوار پیاده می شود تا به من اجازه عبور دهد
 • B. Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahren
 • دوچرخه سوار از سمت چپ خودرو های پارک شده عبور خواهد کرد
 • C. Mit Gegenverkehr
 • به خودرو که از روبرو می اید

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

انتظار کدام موارد را داشته باشید؟


 • A. Dass vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten
 • عابرین میتوانند وارد خیابان شوند
 • B. Dass Fußgänger warten werden, bis ich vorbeigefahren bin
 • عابران پیاده صبر خواهند کرد تا من عبور کنم
 • C. Dass Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen
 • ممکن است ناگهان از میان ماشین ها کودکانی پدیدار شوند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie schätzen Sie die Situation ein?

چگونه این وضعیت را ارزیابی می کنید؟


 • A. Ich kann unvermindert weiterfahren
 • من میتوانم بدون تغییر سرعت به مسیر خود ادامه دهم
 • B. Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern
 • عابر با موتور گازی ممکن است تغییر مسیر دهد
 • C. Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten
 • عابر پیاده ممکن است بی دقت وارد خیابان شود

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 34

Eine Person am Straßenrand trägt eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten. Worauf weist diese Armbinde hin?

فردی با یک بازوبند سیاه رنگ با سه نقطه سیاه رنگ کنار خیابان ایستاده است. این بازو بند چه مفهومی دارد؟


 • A. Auf eine behinderte Person
 • فردی با معلولیت
 • B. Auf die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe
 • عضویت در یک گروه شغلی
 • C. Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person
 • الزام انجام وظایف خاص نسبت به این افراد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich einstellen?

شما میخواهید به راست گردش کنید, انتظار کدام موارد را باید داشته باشد؟


 • A. Das Kind könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren
 • ممکن است کودک به کامیون اجازه عبور دهد و سپس جلو من از خیابان عبور کند
 • B. Nach dem Abbiegen des Lkws könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen
 • پس از گردش کامیون عابرین پیاده ممکن است از آن طرف خیابان به این سمت بیایند
 • C. Der Lkw wird anhalten
 • کامیون توقف خواهد کرد

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf müssen Sie sich einstellen?

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Auf Sichtbehinderungen
 • معلولیت بینایی
 • B. Auf sich öffnende Fahrzeugtüren
 • در خودروی که باز میشود
 • C. Auf querende Personen
 • عابرین در حال عبور

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 37

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten?

باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Anhalten, um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen
 • توقف کرده تا عابرین بتوانند از خیابان عبور کنند
 • B. Weiterfahren, weil ausreichend Zeit ist, bis die Personen meine Fahrbahnseite erreicht haben
 • به مسیر خود ادامه داده زیرا که زمان کافی تا رسیدن عابرین وجود دارد
 • C. Weiterfahren, weil sich Personen nur am linken Fahrbahnrand befinden
 • به مسیر خود ادامه می دهم زیرا عابرین در سمت چپ خیابان قرار دارند

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 38

Warum sind Sie besonders gefährdet, wenn Sie ein Zweirad fahren?

چرا شما هنگام رانندگی با وسیله نقلیه دو چرخ به ویژه تحت خطر هستید؟


 • A. Weil ich leicht zu übersehen bin
 • زیرا به راحتی ممکن است من دیده نشوم زیرا من به سختی دیده میشوم
 • B. Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe
 • زیرا هنگام تصادف ریسک مصدومیت بالا است
 • C. Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann
 • زیرا سرعت من می تواند اشتباه ارزیابی شود

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie möchten überholen. Worauf stellen Sie sich ein?

شما میخواهید سبقت بگیرید. چه مواردی را محاسبه خواهید کرد؟


 • A. Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir
 • اینکه دوچرخه سوار ناگهان درست جلو من توقف کند
 • B. Auf plötzlich auftauchenden Gegenverkehr
 • پیدایش ناگهانی خودرو از روبرو
 • C. Auf links Ausscheren des entfernteren Radfahrers
 • اینکه از سمت چپ دوچرخه مسیر را برش دهد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich einstellen?

شما میخواهید به راست گردش کنید, انتظار کدام موارد را باید داشته باشد؟


 • A. Der Fußgänger könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren
 • ممکن است عابر پیاده کامیون اجازه عبور دهد و سپس جلو من از خیابان عبور کند
 • B. Nach dem Abbiegen des Lkws könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen
 • پس از گردش کامیون عابرین پیاده ممکن است از آن طرف خیابان به این سمت بیایند
 • C. Der Lkw wird anhalten
 • کامیون توقف خواهد کرد

امتیاز این سوال : 4


A,B,Cآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De