دروغ و دروغ گفتن در زبان آلمانی

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

lügen دروغ گفتن
Die Lüge دروغ ، ریا ، نادرست

reinlegen فریب دادن ، سر کسی را شیره مالیدن
reingelegt فریب

Jawohl آری ، بله ، پاسخ مثبت
Ne نخیرم

Selber Schuld تقصیر خودته

petzen لو دادن ، آدم فروشی کردن ، خبر چینی کردن
Die Petze آدم فروش ، خائن ، خبرچین

Selber خودتی
Das Mädchen : Selber Schuld
Der Junge : Ne

Das Mädchen : Du musst die , wo anderes machen
Der Junge : Ne , reingelegt

Das Mädchen : Reingelegt ist lügen , jawohl
Der Junge : Nee , das darfst du nicht lügen , darf man nicht sagen.
Das Mädchen : Lügen darf man sagen, aber lügen, darf man nicht machen

Der Junge : Darf man nicht sagen
Das Mädchen : Lügen darf man sagen, aber es ist Lüge

Der Junge : Das heißt , bedeutet , ich das Mama sage
Du das aufhören solltest

Das Mädchen : Petze

Der Junge : Ne
Das Mädchen : Jawohl

Der Junge : Ne ,
Das Mädchen : Petze

Der Junge : Du bist eine Petze
Das Mädchen : Selber

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *