اصطلاحات آلمانی

 

Mehrere Eisen im Feuer haben

آهن های بیشتری در آتش داشتن

 

حکایت از این دارد که چاره و توانایی هایی زیادی برای گریز از یک مسئله داشتن ، بیش تر از این چیزی که به نظر میرسد اختیار و انتخاب داشتن

همانند یک آهنگر که اگر چیزی را خراب کند ، همچنان آهن های زیادی در تنور دارد که دوباره بتواند به روی آنها کار کند تا به آن چیزی که می خواهد برسد.

 

mehrere Möglichkeiten haben

توانایی و راه کارهای بیشتری داشتن
بیش از این امکان و توانایی های داشتن

 

Viele Optionen haben

اختیار و انتخابات زیادی داشتن

 

:Zum Beispiel

برای مثال :

 

!Unter Freunden: na, du frisch gebackener Ingenieur
?Wie läuft es mit deinen Bewerbungen

دوستانه و صمیمانه : خب ، بگو ببینم مهندس تازه از تنور در اومده ، چه خبر از درخواست کارهات؟

 

Super! Ich habe mehrere Eisen im Feuer und weiß noch nicht, welchen Job ich nehmen soll-

عالی ، من بیش از اینها فرصت و توانایی دارم و هنوز نمیدانم ، کدام شغل را می بایستی انتخاب کنم

 

اصطلاح :‌ unter Freunden به این معنی است که ما چیزی را به صورت صمیمانه و دوستانه به کسی می گوییم و تقریبا انگار چیزی به عنوان یک راز خیلی کوچک میان دو دوست اتفاق می افتد به طوری که در جلوی دیگران هرگز آن موضوع را مطرح نمیکنند.

 

برای مثال :
Unter Freuden ich gebe dir einen Tip

دوستانه یه نصیحتی رو بهت میکنم

دوستانه و صمیمی یک پند و اندرزی بهت میدم

 

همانطور که ما در فارسی : برای کنایه زدن به کسی یا چیزی که تازه به جایی رسیده می گوییم : داغ داغه تازه از تنور در اومده ، آلمانی ها نیز از این نوع کنایه ها و اصطلاحات کم ندارند ، مانند جمله بالا که گفت :

Du frisch gebackener Ingenieur
تو مهندس تازه از تنور در اومده ، تازه مدرک مهندسی گرفته یا به عبارتی دیگر ، تویی که هنوز مُهر مدرک مهندسیت خشک نشده

 

یک مثال دیگر و پایان این درس :

معمولا اگر کسی قصد کار در جایی داشته باشد یا به عبارتی درخواست یا تقاضایی کار ( Eine Bewerbung ) داده باشد ، و او را نپذیرند ، خیلی مودبانه می گویند که ما به شما نیاز نداریم ، اما قطعا شما فرصت و توانایی های زیادی دارید اما خب اون ها به درد ما نمیخوره

Es tut mir leid, dass wir Sie nicht nehmen können, aber sie haben doch bestimmt mehrere Eisen im Feuer.

من متاسفم که ما شما را نتوانستیم استخدام کنیم ، اما شما قطعا امکان و توانایی های زیادی دارید.

در آخر اینکه این اصطلاح را شاید بعضی ها به صورت زیر نیز بگویند که آنگاه مفهوم اینگونه می شود :

 

noch ein Eisen im Feuer haben

هنوز یه شانس دیگه داشتن ، هنوز یک فرصت دیگر داشتن

 

خلاصه اینکه :

mehr als eine Möglichkeit, in jedem Fall einen Ausweg haben

بیشتر از یک امکان یا توانایی ، در هر صورتی یک راه گریز یا چاره ای داشتن

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De