آموزش زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی و دروس Schritte Plus

Smiling nursery school child holding a clock

Das Wort des Tages لغت ِ روز

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

نگاهی به فعل trödeln در زبان آلمانی

 

trödeln وقت تلف کردن ، وقت خود را به بطالت گذرانیدن

 

sehr langsam sein; sich sehr langsam bewegen

خیلی آهسته یا کند بودن ، کسی که خودش را به آهستگی به حرکت در می آورد.

 

“Hör bitte endlich auf, zu trödeln. Unsere Gäste kommen in zehn Minuten, und das Geschirr steht noch nicht einmal auf dem Tisch.”

دیگه دست بر دار ، به وقت تلف کردن ، مهمان های ما تا ۱۰ دقیقه دیگر می آیند ، و ظروف هنوز به روی آن میز قرار ندارند ( چیده نشده اند )

 

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!