سلام دوستان

در این درس می خواهیم با هم به واژگان کلیدی زیر بپردازیم :

 

anders, Anfang, anfangen, anfangs, anfassen

 

anders

به شكل ديگر ، تازه ، متمايز ، دگرگون ، وگرنه ، به غير از ، به جز

 

Anders geht das leider nicht

متاسفانه به شکل دیگری امکان ندارد ( نمیشه )

متاسفانه به غیر از این امکان ندارد ( نمیشه )

 

der Anfang

آغاز ، ابتدا ، اول ، شروع ، منبع ، منشا ، سرچشمه

 

Ich habe erst den Anfang des Buches gelesen

من تازه ابتدای آن کتاب را خوانده ام

 

Am Anfang fühlte ich mich hier sehr fremd

در ابتدا اینجا احساس غریبگی میکردم

 

Sie war von Anfang an dagegen

او ( مونث ) از اولش مخالف بود

 

 

anfangen

شروع به كارى كردن ، كارى را آغاز نمودن ، شروع كردن ، آغاز كردن

 

گذشته ساده : fing an

گذشته کامل : hat angefangen

 

Hier fängt die Bahnhofstraße an

از اینجا خیابان باهن هوف ( ایستگاه راه آهن )‌ شروع می شود

 

Die Vorstellung fängt um 20.00 Uhr an

آن نمایش ( تئاتر ) در ساعت هشت شب شروع می شود

 

Deswegen will ich mit Ihnen keinen Streit anfangen

به این دلیل تمایل ندارم با شما هیچ بحثی را شروع کنم

 

anfangs

در آغاز کار ، در بدو امر

 

Anfangs ging alles gut

در آغاز کار همه چیز خوب پیش میرفت

 

 

anfassen

لمس كردن ، با دست چيزى را گرفتن ، با لمس نمودن چيزى را احساس كردن

 

گذشته ساده : faßte an

گذشته کامل‌ :  hat angefaßt

 

Fassen Sie bitte die Waren nicht an

لطفا به کالا ها دست نزنید

 

Die Waren

جنس ، کالا ، متاع

 

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.deآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De