آموزش زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی و دروس Schritte Plus

صرف کردن ، گذراندن در زبان آلمانی

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

verbringen صرف کردن ، گذراندن ، کسی را به جایی بردن

versäumen از دست دادن ، بر. اثر غفلت از کف دادن ، کوتاهی کردن

glücklich شادمانی ، خوشبختی

 

In jeder Minute, die man mit Ärger verbringt
Versäumt man Sechzig glückliche Sekunden

هر دقیقه که آدم آنرا با عصبانیت می گذراند
شصت ثانیه شادمانی را از دست میدهد

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!