چرا میگیم ich schlafe و در دوم شخص مفرد du schläfst و در سوم شخص مفرد er/sie/es schläft

 

در زبان آلمانی افعال به دو دسته کلی تقسیم می شوند افعالی که در صرف قاعده ثابتی را دنبال می کنند و افعالی که در هنگام صرف تغییراتی در دوم و سوم شخص مفرد فعل به وجود میاد.  در اینجا ما به طور خلاصه تنها اشاره کوتاهی میکنیم و این بحث رو می تونید از بخش افعال در دروس گرامری سایت دنبال کنید.

 

در صرف افعال با قاعده به این صورت عمل میکنیم.

 

ابتدا en را از افعال حذف میکنیم. یعنی kommen به معنی آمدن – وقتی en حذف شود ما به ریشه آن یعنی komm میرسیم.

 

Ich + komm + e = ich komme من می آیم

Du + komm + st = du kommst تو می آیی

Er/sie/es + komm + t = er/sie/es kommt او می آید

Wir + komm + en = wir kommen ما می آییم

Ihr + komm + t = ihr kommt شماها می آیید

Sie/sie + komm + en = Sie/sie kommen  شما می آیید ( مودبانه ) — آنها می آیند

 

تمام افعال با قاعده همانند مثال بالا عمل میکنیم.

 

و اما برای افعال بی قاعده به صورت زیر عمل میکنیم

 

مانند افعال با قاعده en را در ابتدا حذف میکنیم از فعل

 

schlafen به معنی خوابیدن که در صورت حذف کردن en میشود schlaf

 

Ich + schlaf + e = ich schlafe من میخوابم

 

تا اینجا همه چیز مانند افعال با قاعده هستش اما تفاوت در دوم و سوم شخص مفرد است.

که a تبدیل میشه به ä

Du + schlaf + st = du schläfst تو میخوابی

Er/sie/es + schlaf + t = er/sie/es schläft او می خوابد

Wir + schlaf + en = wir schlafen  ما می خوابیم

Ihr + schlaf + t = ihr schlaft شماها می خوابید

Sie + schlaf + en = sie schlafen آنها می خوابند

 

و همچنین برای افعال زیر به  همین شکل است

 

fahren راندن ـ رانندگی کردن ـ با اتومبیل یا دوچرخه رفتن

abfahren رفتن ـ روانه شدن ـ عزیمت کردن – نپذیرفتن

laden بار زدن ـ پر کردن مانند تفنگ

einladen فرا خواندن ـ دعوت کردن ـ به یک وسیله نقلیه بار زدن

einschlafen به خواب رفتن ـ بی حس شدن ـ خواب رفتن عضلات

gefallen خوشایند بودن ـ مطبوع بودن ـ مورد پسند بودن

laufen دویدن ـ پیاده رفتن ـ جریان داشتن ـ ادامه داشتن

waschen  شستشو کردن ـ استحمام کردن ـ شستشو کردن

 

و افعال بی قاعده دیگر که در این درس تنها به پر کاربردها اشاره شده است.

 

بعضی از افعال دیگر هستند که دقیقا به مانند بالاست که فقط در آنها حرف e تبدیل میشه به i

مانند فعل essen به معنی خوردن که en حذف کنیم میشه ess

 

Ich + ess + e = ich esse  من میخورم

Du + ess +st = du isst تو میخوری

Er/sie/es + ess + t = er/sie/es isst او میخورد

Wir + ess + en = wir essen

Ihr + ess + t = ihr esst

Sie/sie + ess + en = Sie/sie essen

 

و همچنین برای افعال زیر به همین شکل می باشد

 

empfehlen به دست کسی سپردن ـ سفارش کردن ـ توصیه کردن

geben دادن ـ تقدیم کردن ـ هدیه کردن

sehen نگاه کردن ـ نگریستن ـ نظر افکندن

helfen کمک کردن ـ یاری رساندن ـ دستگیری کردن

lesen خواندن ـ قرائت کردن ـ تدریس کردن

nehmen گرفتن ـ دریافتن ـ چیزی را بردن ـ چیزی را برداشتن

mitnehmen چیزی را برداشتن و با خود بردن

sprechen سخن گفتن ـ حرف زدن ـ صحبت کردن

vergessen فراموش کردن ـ  از خاطر بردن

werden شدن ـ تغییر حالت دادن ـ پیدایش یافتن

vergeben بخشیدن ـ عفو کردن ـ اعطا کردن ـ  در اختیار گذاردن

 

جزوء کامل افعال در زبان آلمانی ( کلیک کن )

 

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De