در این بخش از سایت می توانید با تمامی زمان ها در زبان آلمانی آشنا شوید.

زمان ها در زبان آلمانی به طور کلی به شش بخش زیر تقسیم می شوند :

زمان حال ساده

برای مطالعه جزوء زمان حال ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان آینده ساده

برای مطالعه جزوء زمان آینده ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان آینده کامل

برای مطالعه جزوء زمان آینده کامل ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته ساده

برای مطالعه جزوء زمان گذشته ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته کامل

برای مطالعه جزوء زمان گذشته کامل ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته دور

برای مطالعه جزوء زمان گذشته دور ( اینجا ) کلیک کن!

البته ما می توانیم به این زمان ها این سه بخش را نیز اضافه کنیم

زمان Konjunktiv 1

برای مطالعه جزوء Konjunktiv 1 ( اینجا ) کلیک کنید.

زمان Konjunktiv 2

برای مطالعه جزوء Konjunktiv 2 ( اینجا ) کلیک کنید.

زمان Passiv

برای مطالعه جزوء زمان Passiv ( اینجا ) کلیک کنید!

از آنجایی که مبحث Konjunktiv 2 بسیار مهم است ، می توانید برای درک کامل آن ، این درس را نیز مطالعه کنید :

نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2

برای مطالعه جزوء نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2 ( اینجا ) کلیک کن!آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De