اولین حالت  یعنی حالت Nominativ  را آموختیم و حالا قصد داریم با هم دومین حالت یعنی حالت Akkusativ  را بیاموزیم.

 

حالت اکوزاتیو یا حالت مفعولی پاسخ به سوالات چه چیزی را ؟  چه کسی را ؟ می باشد.

فرض کنید من بگویم : آن خانم را می بینم ، چه کسی را من می بینم؟ آن خانم را ، پس آن خانم را Akkusativ  است.

 

یا به زبان ساده تر و قابل درک تر اینه که در زبان فارسی جملاتی را داریم که در آن از ( راه یا رو ) استفاده کردیم.

فرض کنید من بگویم. آن توپ را می ببینم یا بگویم : آن توپ رو می ببینم. پس اینها همه Akkusativ  هستند.

 

همانطور که گفتیم اسامی می توانند شناخته شده و یا ناشناخته باشند و همچنین هر اسم داری جنسیت است. در حالت Akkusativ  فقط اسامی مذکر ما دست خوش تغییرات می شوند. یعنی اگر شناخته شده der  بود در حالت Akkusativ  می شود den و اگر ناشناخته بود ein در حالت Akkusativ می شود einen

 

Ich sehe einen Ball من یه یا یک توپ را می بینم.

?Was ich sehe چه چیزی را من می بینم ؟

Einen Ball یه یا یک توپ را

 

Ich sehe den Ball من آن توپ را می بینم

?Was sehe ich من چه چیزی را می بینم؟

Den Ball آن توپ را

 

 

 

Ich sehe den Mann من آن مرد را می بینم .

?Wen ich sehe  چه کسی را من می بینم ؟

Den Mann آن مرد را

 

Ich sehe das Buch  من آن کتاب را می بینم.

?Was ich sehe  چه چیزی را من می بینم؟

Das Buch  آن کتاب را

 

Ich sehe eine Frau من یک یا یه خانم را می بینم.

?Wen ich sehe چه کسی را من می بینم؟

Eine Frau یک یا یه خانم را

 

نکته ۱ : ?wen چه کسی را؟  برای انسان به کار می بریم و ?was برای هر چیز غیر انسان

نکته ۲ : ?was را در حالت Nominativ هم داشتیم اما این واژه پرسشی دو معنی را دارد یعنی هم چه چیزی ؟ و هم چه چیزی را ؟  معنی میدهد.

نکته ۳ : فعل haben هرگاه در جمله باشد بعد از آن اسم ما در حالت Akkusativ  می بایستی بیایید. زیرا ما همیشه چیزی را دارا هستیم. من چیزی را دارم و …

 

Ich habe einen Ball

من یک توپی را دارم

 

 

نکته ۴ : چنانچه واژگان پرسشی در وسط جمله بکار برده شوند ، آنگاه می بایستی فعل در انتهای جمله قرار بگیرد . در مثال های بالا ، در واقع یک جمله هستند ، اما برای درک بهتر شما جدا ، جدا نوشته شده است. به مثال زیر توجه کنید :

 

Ich sehe das Buch, was ich sehe? Ich sehe das Buch

من آن کتاب را می بینم ، چه چیزی را من می بینم؟ من آن کتاب را می بینم

 

اما گاهی اگر نخواهیم اینگونه استفاده کنیم ، باید فعل در موقعیت دوم بنشیند

 

?Was siehst du

تو چه چیزی را می بینی؟

 

در این حالت بالاست که فعل در موقعیت دوم می نشیند و واژه پرسشی در موقعیت اول.

 

 

Du siehst das Buch

تو آن کتاب را می بینی

 

 

خلاصه ای از مطالب گفته شده:

اسامی به دو دسته شناخته شده و نا شناخته تقسیم می شوند که هر کدام  داری جنسیت نیز هستند یعنی مذکر یا مونث و یا خنثی که ما می توانیم در ۴ حالت اسمی از هر اسم استفاده کنیم. که Nominativ پاسخ به سوال چه چیزی ؟ و چه کسی بود و Akkusativ پاسخ به سوال چه چیزی را؟ چه کسی را؟ که گفتیم ساده تر اینه که توی جمله فارسی ما ( را یا رو ) داشته باشیم.

 

Der Mann – ein Mann – den/einen Mann

Die Frau – eine Frau – die/eine Frau

Das Auto – ein Auto – das/ein Auto

به مثال بالا توجه کنید اول شناخته شده و بعد نا شناخته شده اسم و در نهایت حالت Akkusativ آن آمده و تنها  می بینید که اسم مذکر ما درست خوش تغییر شده است.

 

دقت کنید که اسامی مونث و خنثی که حالت Nominativ  و حالت Akkusativ آنها هر دو به یک شکل نوشته می شوند اما در زبان فارسی یک مفهوم را ندارد بلکه ما با توجه به Nominativ بودن یا Akkusativ بودن آن پی به ترجمه درست می بریم.

Das Auto -> شناخته شده   Nominativ -> آن ، اون ماشین

Das Auto -> شناخته شده   Akkusativ -> آن ، اون ماشین را

 

Ein Auto -> شناخته نشده  Nominativ -> یک ، یه ماشین

Ein auto -> شناخته نشده   Akkusativ -> یک ، یه ماشین را

 

Die Frau -> شناخته شده  Nominativ -> آن ، اون خانم

Die Frau -> شناخته شده   Akkusativ -> آن ، اون خانم را

 

Eine Frau -> شناخته نشده    Nominativ -> یک، یه خانم

Eine Frau -> شناخته نشده  Akkusativ -> یک ، یه خانم را

 

 

Akkusativ مثال برا ی حالت

Deutsch ترجمه Artikel Akkusativ
Die Kinder lieben den Hund آن بچه ها اون سگ را دوست دارند. der Hund den Hund
Ich kenne den Film من اون فیلم را می شناسم. der Film den Film
Ich verstehe den Satz nicht من اون جمله رو نمی فهمم. der Satz den Satz
Er lernt eine Lektion او یه درسی را یاد می گیرد. eine Lektion eine Lektion
Das Mädchen schreibt einen Brief آن دختر بچه یک نامه ای را می نویسد. ein Brief einen Brief
Das Mädchen schreibt den Brief آن دختر بچه این نامه را می نویسد. der Brief den Brief
Der Student kauft einen Hut آن دانشجو یک کلاهی را می خرد. ein Hut einen Hut
Das Kind trägt eine Tasche آن کودک یک کیف را حمل میکند eine Tasche eine Tasche
?Haben Sie eine Zigarette شما یک سیگاری را دارید ؟ eine Zigarette eine Zigarette
Die Mutter kauft das Brot آن مادر اون نان را می خرد. das Brot das Brot
Die Mutter kauft ein Brot آن مادر یک نانی را می خرد. ein Brot ein Brot
Die Schüler lernen die Sprache دانش آموزان آن زبان را یاد می گیرند. die Sprache die Sprache
Die Schüler lernen eine Sprache دانش آموزان یک زبانی را یاد می گیرند. eine Sprache eine Sprache
Die Polizisten kontrollieren das Auto ماموران پلیس اون ماشین را کنترل می کنند das Auto das Auto
Die Polizisten kontrollieren ein Auto ماموران پلیس یک ماشینی را کنترل می کنند. ein Auto ein Auto
Ich mag eine Torte من یک کیکی را دوست دارم. eine Torte eine Torte
Ich mag die Torte من اون کیک را دوست دارم die Torte die Torte
Der Mann nimmt das Geld آن آقا پول را برمیدارد. das Geld das Geld
Der Lehrer liest das Buch آون معلم آن کتاب می خواند. das Buch das Buch
Der Lehrer liest ein Buch اون معلم یک کتابی را می خواند. ein Buch ein Buch
Ich nehme den Apfel من أن سیب را بر میدارم. der Apfel den Apfel

 

لطفاً برای تمرین حدود ۲۰ فعل در حالت Akkusativ  ساخته و توضیح بدهید چرا و به چه دلیل باید Akkusativ باشد.؟

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De