در این بخش از سایت آموزش رایگان زبان آلمانی و گرامر زبان آلمانی به مهم ترین افعال انعکاسی  بهمراه مثال و ترجمه آنها پرداخته ایم.