فعل و افعال آلمانی

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

در این بخش از سایت می توانید به مفهوم فعل در زبان آلمانی آشنا شوید.

افعال یا Verben در زبان آلمانی به طور کلی می توانند به دو دسته تقسیم شوند

۱. افعال با قاعده

۲. افعال بی قاعده

و همین دو بخش نیز هر کدام می توانند به سه زیر شاخه تقسیم شوند

۱. افعال جدا شدنی۲. افعال جدا نشدنی

۳. افعال انعکاسی

شما با خواندن و دنبال کردن این بخش از سایت ، با مفهوم فعل در زبان آلمانی به خوبی آشنا خواهید شد.

اما قبل از شروع می بایستی دروس زیر را مطالعه کرده باشید:

فعل در زبان آلمانی

افعال انعکاسی

افعال به همراه حروف اضافه

 

 

zuhören, zumachen, zusammenfassen, zuschauen, zusehen, zustimmen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
wünschen, zählen, zahlen, zeichnen, zeigen, zerstören
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
werfen, widersprechen, wiederholen, wiegen, winken, wissen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
warnen, waschen, wechseln, wecken, weh tun
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
verzeihen, vorbereiten, vorlesen, vorschlagen, vorstellen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
verteilen, vertrauen, vertreten, verursachen, verwenden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
verschreiben, versichern, versprechen, verstecken, verstehen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
verlassen, verlieren, vermieten, verpassen, verraten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
verhaften, verheimlichen, verhindern, verkaufen, verlängern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
 verdächtigen, verdienen, vergessen, vergleichen, vergrößern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
unterstützen, untersuchen, verändern, verbieten, verbrauchen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
überweisen, überzeugen, umtauschen, unterrichten, unterschreiben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
übernehmen, überqueren, überraschen, überreden, übersetzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
treffen, trinken, trocknen, überfahren, überholen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
tanzen, teilen, töten, tragen, transportieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
stehlen, stoppen, stören, studieren, suchen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
senden, sparen, spielen, spülen, starten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
schließen, schmecken, schneiden, schreiben, sehen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
riechen, sammeln, schaden, schenken, schlagen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
raten, rauchen, reichen, reparieren, reservieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
nützen, passen, pflegen, prüfen, putzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
mitteilen, nachgehen, nehmen, nennen, nutzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
melden, merken, messen, mieten, mitbringen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
lösen, machen, malen, markieren, meinen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
lernen, lesen, lieben, liefern, loben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
küssen, lassen, leid tun, leihen, leiten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
kennen, kochen, kontrollieren, korrigieren, kündigen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
herstellen, holen, hören, informieren, kaufen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
gratulieren, grüßen, haben, heizen, helfen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
gehören, gelingen, genügen, geschehen, glauben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
fühlen, führen, geben, gefallen, gehorchen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
folgen, fordern, fotografieren, fragen, frühstücken
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
erziehen, essen, fehlen, feiern, finden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
eröffnen, erreichen, erschrecken, erwarten, erzählen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
erhalten, erhöhen, erkennen, erklären, erledigen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
enthalten, entlassen, erfahren, erfinden, erfüllen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
einfallen, einkaufen, einladen, einpacken, empfehlen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
drehen, drohen, drücken, drucken, ehren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
bieten, brauchen, bringen, danken, dienen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
bestimmen, besuchen, betrügen, beweisen, bezahlen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
beruhigen, beschreiben, besichtigen, besitzen, bestellen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
bemerken, benachrichtigen, benutzen, beraten, berücksichtigen 
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
beginnen, begründen, begrüßen, behalten, bekommen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
bauen, beachten, beantragen, beantworten, bedienen, begegnen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز از سری
Read more.
aussuchen, ausweichen, ausziehen, backen, baden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز از سری
Read more.
aufräumen, ausgeben, auspacken, ausschalten, aussprechen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان ،   در درس امروز از
Read more.
auffallen, aufgeben, aufheben, aufmachen, aufnehmen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس از سری دروس
Read more.
anschauen, ansehen, anstrengen, antworten, anzünden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس از سری دروس
Read more.
abnehmen, abtrocknen, anbieten, annehmen, anrufen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان   اولین درس از سری
Read more.

 

wundern, zuschauen, zusehen, zweifeln
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس میخواهیم با هم
Read more.
warnen, warten, wenden, werden, wissen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس می خواهیم با
Read more.
vergleichen, verlassen, verlieben, verstehen, vorbereiten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
Read more.
sich ärgern, aufhören, aufpassen, sich aufregen, ausgeben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   در درس امروز می خواهیم با هم افعال
Read more.
treffen, überreden, unterhalten, verabreden, verabschieden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در این درس می خواهیم
Read more.
sprechen, sterben, streiten, teilnehmen, telefonieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
Read more.
schmeckten, schreiben, schuetzen, sein, sorgen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
reden, riechen, sagen, schicken, schimpfen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان ، در درس امروز می خواهیم
Read more.
lachen, leiden, nachdenken, protestieren, rechnen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
klagen, kaempfen, konzentrieren, kommen, kümmern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
hindern, hoffen, hoeren, informieren, interessieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم افعال
Read more.
gratulieren, halten, sich handeln, helfen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
Read more.
freuen, gehen, gehoeren, gewoehnen, glauben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس می خواهیم باهم
Read more.
erkundigen, erschrecken, erzaehlen, fragen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
entschuldigen, erfahren, erholen, erinnern, erkennen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
Read more.
diskutieren, einladen, entscheiden, entschließen, entschuldigen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
Read more.
bewerben, beziehen, bitten, danken, denken
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان   به درس آخر از
Read more.
beschaeftigen, beschweren, bestehen, beteiligen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در این درس می خواهیم
Read more.
bedanken, beginnen, bemuehen, berichten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   در درس امروز می خواهیم افعال زیر به
Read more.
abhängen, achten, anfangen, ankommen, antworten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان از امروز ، روزانه ۵ فعل
Read more.

 

sich etwas nehmen, sich etwas kaufen, sich etwas vorstellen, sich etwas waschen, sich etwas merken
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   خب دوستان به یازدهمین و آخرین درس از
Read more.
verstehen, vorbereiten, sich etwas ansehen, sich etwas ausdenken, sich etwas holen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   دهمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
Read more.
sich unterhalten, sich unterscheiden, sich verabreden, sich verabschieden, sich verletzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   نهمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
Read more.
sich informieren, sich interessieren, sich langweilen, sich treffen, sich trennen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   هشتمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
Read more.
sich bewegen, sich entschuldigen, sich erinnern, sich fürchten, sich hinlegen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   هفتمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
Read more.
sich beherrschen, sich bemühen, sich beruhigen, sich beschäftigen, sich beteiligen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   ششمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
Read more.
sich ändern, sich anmelden, sich anziehen, sich ärgern, sich aufregen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   پنجمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
Read more.
sich irren, sich kümmern, sich verlassen, sich verlieben, sich wundern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   چهارمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
Read more.
sich ereignen, sich erholen, sich erkälten, sich erkundigen, sich freuen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سومین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
Read more.
sich beziehen, sich etwas einbinden, sich einigen, sich entscheiden, sich entschließen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان دومین درس از سری دروس افعال
Read more.

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

2 دیدگاه در درس “فعل و افعال آلمانی”

 1. مرتضی غلام نژاد

  سلام دوست عزیز
  ممنون از اطلاع رسانی ، مشکل حل شد
  موفق باشید

 2. استاد گرامی.با تشکر فراوان از تلاشتون و اینکه اینهمه مطلب رو رایگان در اختیار قرار دادید.که فکر کنم فقط ایرانیا انقدر دست و دل باز هستند در آموختن.
  بعد از آپدیت سایت مثل اینکه چندتا خطا در نمایش وجود داره.
  [post_grid id=”6106″] و ….
  ممنون میشم رفع کنید.
  با تشکر و ارزوی سلامتی و موفقیت شما 🙂

دیدگاهی بنویس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *