فعل و افعال آلمانی

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

در این بخش از سایت می توانید به مفهوم فعل در زبان آلمانی آشنا شوید.

افعال یا Verben در زبان آلمانی به طور کلی می توانند به دو دسته تقسیم شوند

۱. افعال با قاعده

۲. افعال بی قاعده

و همین دو بخش نیز هر کدام می توانند به سه زیر شاخه تقسیم شوند

۱. افعال جدا شدنی۲. افعال جدا نشدنی

۳. افعال انعکاسی

شما با خواندن و دنبال کردن این بخش از سایت ، با مفهوم فعل در زبان آلمانی به خوبی آشنا خواهید شد.

اما قبل از شروع می بایستی دروس زیر را مطالعه کرده باشید:

فعل در زبان آلمانی

افعال انعکاسی

افعال به همراه حروف اضافه

 

 

zuhören, zumachen, zusammenfassen, zuschauen, zusehen, zustimmen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
wünschen, zählen, zahlen, zeichnen, zeigen, zerstören
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
werfen, widersprechen, wiederholen, wiegen, winken, wissen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
warnen, waschen, wechseln, wecken, weh tun
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verzeihen, vorbereiten, vorlesen, vorschlagen, vorstellen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verteilen, vertrauen, vertreten, verursachen, verwenden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verschreiben, versichern, versprechen, verstecken, verstehen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verlassen, verlieren, vermieten, verpassen, verraten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verhaften, verheimlichen, verhindern, verkaufen, verlängern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
 verdächtigen, verdienen, vergessen, vergleichen, vergrößern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
unterstützen, untersuchen, verändern, verbieten, verbrauchen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
überweisen, überzeugen, umtauschen, unterrichten, unterschreiben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
übernehmen, überqueren, überraschen, überreden, übersetzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
treffen, trinken, trocknen, überfahren, überholen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
tanzen, teilen, töten, tragen, transportieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
stehlen, stoppen, stören, studieren, suchen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
senden, sparen, spielen, spülen, starten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
schließen, schmecken, schneiden, schreiben, sehen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
riechen, sammeln, schaden, schenken, schlagen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
raten, rauchen, reichen, reparieren, reservieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
nützen, passen, pflegen, prüfen, putzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
mitteilen, nachgehen, nehmen, nennen, nutzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
melden, merken, messen, mieten, mitbringen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
lösen, machen, malen, markieren, meinen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
lernen, lesen, lieben, liefern, loben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
küssen, lassen, leid tun, leihen, leiten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
kennen, kochen, kontrollieren, korrigieren, kündigen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
herstellen, holen, hören, informieren, kaufen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
gratulieren, grüßen, haben, heizen, helfen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
gehören, gelingen, genügen, geschehen, glauben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
fühlen, führen, geben, gefallen, gehorchen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
folgen, fordern, fotografieren, fragen, frühstücken
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
erziehen, essen, fehlen, feiern, finden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
eröffnen, erreichen, erschrecken, erwarten, erzählen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
erhalten, erhöhen, erkennen, erklären, erledigen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
enthalten, entlassen, erfahren, erfinden, erfüllen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
einfallen, einkaufen, einladen, einpacken, empfehlen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
drehen, drohen, drücken, drucken, ehren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
bieten, brauchen, bringen, danken, dienen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
bestimmen, besuchen, betrügen, beweisen, bezahlen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
beruhigen, beschreiben, besichtigen, besitzen, bestellen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
bemerken, benachrichtigen, benutzen, beraten, berücksichtigen 
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
beginnen, begründen, begrüßen, behalten, bekommen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
bauen, beachten, beantragen, beantworten, bedienen, begegnen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز از سری
بیشتر بخوانید
aussuchen, ausweichen, ausziehen, backen, baden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز از سری
بیشتر بخوانید
aufräumen, ausgeben, auspacken, ausschalten, aussprechen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان ،   در درس امروز از
بیشتر بخوانید
auffallen, aufgeben, aufheben, aufmachen, aufnehmen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس از سری دروس
بیشتر بخوانید
anschauen, ansehen, anstrengen, antworten, anzünden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس از سری دروس
بیشتر بخوانید
abnehmen, abtrocknen, anbieten, annehmen, anrufen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان   اولین درس از سری
بیشتر بخوانید

 

wundern, zuschauen, zusehen, zweifeln
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس میخواهیم با هم
بیشتر بخوانید
warnen, warten, wenden, werden, wissen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس می خواهیم با
بیشتر بخوانید
vergleichen, verlassen, verlieben, verstehen, vorbereiten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
بیشتر بخوانید
sich ärgern, aufhören, aufpassen, sich aufregen, ausgeben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   در درس امروز می خواهیم با هم افعال
بیشتر بخوانید
treffen, überreden, unterhalten, verabreden, verabschieden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در این درس می خواهیم
بیشتر بخوانید
sprechen, sterben, streiten, teilnehmen, telefonieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
بیشتر بخوانید
schmeckten, schreiben, schuetzen, sein, sorgen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
reden, riechen, sagen, schicken, schimpfen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان ، در درس امروز می خواهیم
بیشتر بخوانید
lachen, leiden, nachdenken, protestieren, rechnen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
klagen, kaempfen, konzentrieren, kommen, kümmern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
hindern, hoffen, hoeren, informieren, interessieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم افعال
بیشتر بخوانید
gratulieren, halten, sich handeln, helfen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
بیشتر بخوانید
freuen, gehen, gehoeren, gewoehnen, glauben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس می خواهیم باهم
بیشتر بخوانید
erkundigen, erschrecken, erzaehlen, fragen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
entschuldigen, erfahren, erholen, erinnern, erkennen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
بیشتر بخوانید
diskutieren, einladen, entscheiden, entschließen, entschuldigen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم
بیشتر بخوانید
bewerben, beziehen, bitten, danken, denken
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان   به درس آخر از
بیشتر بخوانید
beschaeftigen, beschweren, bestehen, beteiligen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در این درس می خواهیم
بیشتر بخوانید
bedanken, beginnen, bemuehen, berichten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   در درس امروز می خواهیم افعال زیر به
بیشتر بخوانید
abhängen, achten, anfangen, ankommen, antworten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان از امروز ، روزانه ۵ فعل
بیشتر بخوانید

 

sich etwas nehmen, sich etwas kaufen, sich etwas vorstellen, sich etwas waschen, sich etwas merken
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   خب دوستان به یازدهمین و آخرین درس از
بیشتر بخوانید
verstehen, vorbereiten, sich etwas ansehen, sich etwas ausdenken, sich etwas holen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   دهمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
بیشتر بخوانید
sich unterhalten, sich unterscheiden, sich verabreden, sich verabschieden, sich verletzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   نهمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
بیشتر بخوانید
sich informieren, sich interessieren, sich langweilen, sich treffen, sich trennen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   هشتمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
بیشتر بخوانید
sich bewegen, sich entschuldigen, sich erinnern, sich fürchten, sich hinlegen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   هفتمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
بیشتر بخوانید
sich beherrschen, sich bemühen, sich beruhigen, sich beschäftigen, sich beteiligen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   ششمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
بیشتر بخوانید
sich ändern, sich anmelden, sich anziehen, sich ärgern, sich aufregen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   پنجمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
بیشتر بخوانید
sich irren, sich kümmern, sich verlassen, sich verlieben, sich wundern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   چهارمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
بیشتر بخوانید
sich ereignen, sich erholen, sich erkälten, sich erkundigen, sich freuen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سومین درس از سری دروس افعال انعکاسی به
بیشتر بخوانید
sich beziehen, sich etwas einbinden, sich einigen, sich entscheiden, sich entschließen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان دومین درس از سری دروس افعال
بیشتر بخوانید

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

2 دیدگاه در درس “فعل و افعال آلمانی”

 1. مرتضی غلام نژاد

  سلام دوست عزیز
  ممنون از اطلاع رسانی ، مشکل حل شد
  موفق باشید

 2. استاد گرامی.با تشکر فراوان از تلاشتون و اینکه اینهمه مطلب رو رایگان در اختیار قرار دادید.که فکر کنم فقط ایرانیا انقدر دست و دل باز هستند در آموختن.
  بعد از آپدیت سایت مثل اینکه چندتا خطا در نمایش وجود داره.
  [post_grid id=”6106″] و ….
  ممنون میشم رفع کنید.
  با تشکر و ارزوی سلامتی و موفقیت شما 🙂

دیدگاهی بنویس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *