اکوزاتیو و داتیو

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

 

در این بخش از سایت می توانید به افعال و همچنین جملاتی آشنا شوید که در حالت های اسمی Akkusativ و Dativ بیان شده اند.

 

اما قبل از شروع به یادگیری این بخش ، نیاز دارید که دروس زیر را نیز مطالعه کرده باشید :

 

Akkusativ چیست؟

Dativ چیست؟

Welche? Welcher? Welches? Welchen 

Diese? Dieser? Dieses? Diesen

 

 

کی آدم از اکوزاتیو و کی از داتیو استفاده میکند؟

 

برای درک این موضوع دروس زیر را دنبال کنید :

 

zuhören, zumachen, zusammenfassen, zuschauen, zusehen, zustimmen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
wünschen, zählen, zahlen, zeichnen, zeigen, zerstören
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
werfen, widersprechen, wiederholen, wiegen, winken, wissen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
warnen, waschen, wechseln, wecken, weh tun
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verzeihen, vorbereiten, vorlesen, vorschlagen, vorstellen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verteilen, vertrauen, vertreten, verursachen, verwenden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verschreiben, versichern, versprechen, verstecken, verstehen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verlassen, verlieren, vermieten, verpassen, verraten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
verhaften, verheimlichen, verhindern, verkaufen, verlängern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
 verdächtigen, verdienen, vergessen, vergleichen, vergrößern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
unterstützen, untersuchen, verändern, verbieten, verbrauchen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
überweisen, überzeugen, umtauschen, unterrichten, unterschreiben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
übernehmen, überqueren, überraschen, überreden, übersetzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
treffen, trinken, trocknen, überfahren, überholen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
tanzen, teilen, töten, tragen, transportieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
stehlen, stoppen, stören, studieren, suchen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
senden, sparen, spielen, spülen, starten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
schließen, schmecken, schneiden, schreiben, sehen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
riechen, sammeln, schaden, schenken, schlagen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
raten, rauchen, reichen, reparieren, reservieren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
nützen, passen, pflegen, prüfen, putzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
mitteilen, nachgehen, nehmen, nennen, nutzen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
melden, merken, messen, mieten, mitbringen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
lösen, machen, malen, markieren, meinen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
lernen, lesen, lieben, liefern, loben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
küssen, lassen, leid tun, leihen, leiten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
kennen, kochen, kontrollieren, korrigieren, kündigen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
herstellen, holen, hören, informieren, kaufen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
gratulieren, grüßen, haben, heizen, helfen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
gehören, gelingen, genügen, geschehen, glauben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
fühlen, führen, geben, gefallen, gehorchen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
folgen, fordern, fotografieren, fragen, frühstücken
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
erziehen, essen, fehlen, feiern, finden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
بیشتر بخوانید
eröffnen, erreichen, erschrecken, erwarten, erzählen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
erhalten, erhöhen, erkennen, erklären, erledigen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
enthalten, entlassen, erfahren, erfinden, erfüllen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
einfallen, einkaufen, einladen, einpacken, empfehlen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
drehen, drohen, drücken, drucken, ehren
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
bieten, brauchen, bringen, danken, dienen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
bestimmen, besuchen, betrügen, beweisen, bezahlen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
beruhigen, beschreiben, besichtigen, besitzen, bestellen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
bemerken, benachrichtigen, benutzen, beraten, berücksichtigen 
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
beginnen, begründen, begrüßen, behalten, bekommen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
بیشتر بخوانید
bauen, beachten, beantragen, beantworten, bedienen, begegnen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز از سری
بیشتر بخوانید
aussuchen, ausweichen, ausziehen, backen, baden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در درس امروز از سری
بیشتر بخوانید
aufräumen, ausgeben, auspacken, ausschalten, aussprechen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان ،   در درس امروز از
بیشتر بخوانید
auffallen, aufgeben, aufheben, aufmachen, aufnehmen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس از سری دروس
بیشتر بخوانید
anschauen, ansehen, anstrengen, antworten, anzünden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس از سری دروس
بیشتر بخوانید
abnehmen, abtrocknen, anbieten, annehmen, anrufen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان   اولین درس از سری
بیشتر بخوانید
image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

دیدگاهی بنویس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *