شاید برایتان پیش آمده باشد که بخواهید جملاتی همانند : گردن من ننداز اگر دیر برسیم ، تقصیر من نیست که ما دیر رسیدیم ، به من چه که ماشین خراب شده ، مگه تقصیر منه که ماشین خراب شد ، به من ارتباطی نداره اگه آپارتمان سرد است و …

اینگونه جملات را در زبان آلمانی چگونه می شود گفت ؟

نزدیک ترین چیزی که می توان به مثال های بالا پیدا کرد استفاده از

 

…An mir liegt’s nicht
oder
…An mir liegt es nicht

.
به من بستگی ندارد …
به من ربطی ندارد …
به من ارتباطی ندارد …

و بعد از آن می توانیم از حرف ربط dass ( که ) استفاده کنیم.

.
An mir liegt’s nicht, dass …

به من مربوط نیست ، که …

.
فعل liegen به تنهایی اگر مورد استفاده قرار بگیرد ، معانی زیر را میدهد :

دراز کشیدن ، قرار داشتن ، مطلوب بودن

.
و اگر به عنوان یک فعل انعکاسی یعنی به همراه sich در جملات استفاده شود آنگاه به معانی زیر را میدهد :

ارزشمند بودن ، مهم بودن ، ارج داشتن

.
و اگر به همراه حرف اضافه an مورد استفاده قرار بگیرد آنگاه معانی زیر را میدهد :

بستگی داشتن ، مشروط بودن ، ربط داشتن

.
و در نهایت اگر به همراه حرف اضافه in بیاید ، آنگاه معانی زیر را میدهد :

ویژگی و ذاتی بودن ، چگونگی اوضاع

صرف فعل liegen

گذشته ساده : legen
گذشته کامل : haben gelegen

.
مثال برای استفاده liegen به تنهایی در جملات :

Ich liege in meinem Bett

من در تختم دراز میکشم

.
Das Auto liegt gut auf der Straße

آن ماشین در جایی مطلوبی از خیابان قرار دارد

.

.

 

مثال برای es liegt an

Es liegt an (Dativ

توجه داشته باشید که حرف اضافه an اسم بعد از خودش را به حالت داتیو میبرد ، یعنی بعد از es liegt an باید یک اسم بیاید که در حالت اسمی داتیو باشد.

.
Es lag nicht an mir, dass die Sache nicht geklappt hat

آن به من ربط نداشت ، که آن قضیه به موفقیت نینجامید.

که در زبان فارسی معمولا اینگونه جملات را نیز می گویم :

تقصیر من نبود که آن قضیه به موفقیت نینجامید
به من چه ربطی داشت که آن قضیه به موفقیت نینجامید
گناه من چی بود ، که آن قضیه به موفقیت نینجامید

.
An mir liegt’s nicht, dass wir zu spät angekommen sind

آن به من ربط نداره ، که ما خیلی دیر رسیدیم

اینکه ما دیر رسیده ایم ، تقصیر یا گناه من نیست و در واقع ربطی به نداره و دلیل این دیر رسیدن به من مربوط نمیشود

.
An mir liegt’s nicht, dass wir diese Panne haben

به من مربوط نمی شود ، که ما این خرابی را داریم

.
اینکه ما در کارمان اختلال به وجود آمده ، تقصیر من نیست ، گناه من نیست

.
Die Panne یک اسم مونث می باشد

خرابی ، بروز اختلال در یک کار

که معمولا برای خرابی ماشین یا دستگاه استفاده میکنند.

.

 

An mir liegt’s nicht, dass es so kalt in der Wohnung ist

به من مربوط نمی شود ، اینکه در آپارتمان انقدر سرد است

.
An mir liegt’s nicht, dass du deinen Brief zu spät bekommen hast

تقصیر یا گناه من نیست ، که تو نامه ات را انقدر دیر به دست آوردی

.

.
An mir liegt’s nicht, dass wir warten müssen

تقصیر یا گناه من نیست ، که ما باید منتظر بمانیم

اینکه ما باید منتظر بمانیم ، تقصیر یا گناه من نیست

.

.
An mir liegt’s nicht, dass du nun krank bist

تقصیر یا گناه من نیست ، که تو الان مریض هستی

اینکه تو الان مریض هستی ، تقصیر یا گناه من نیست

اینکه الان مریض هستی را گردن من ننداز

.

 

و اگر بخواهیم تقصیر یا گناه یا اتفاق را به شخص دیگری ربط بدهیم می توانیم همین مثال ها را بدون استفاده از nicht بکار ببریم ، یعنی در حالت مثبت از آن استفاده کنیم.

.

 

Es liegt’s ganz an dir, dass ich nun krank bin

کاملا به تو مربوط می شود ، اینکه من الان مریض هستم

اینکه من الان مریض هستم ، کاملا به تو مربوط می شود

همش تقصیر توست که من الان مریض هستم

.
Dass es nicht klappte, lag nur an dir

اینکه آنکار به موفقیت نینجامید ، فقط به تو مربوط میشد

فقط تو مقصر بودی ، که آن کار به موفقیت نینجامید

.

.
استفاده از liegen به همراه حرف اضافه in

.

 

Es liegt in seinem Interesse

این به تمایلات و علاقه های او بر میگردد

.

.

 

در پایان می توانیم فعل liegen را همراه با daran نیز به کار ببریم که معانی اینگونه میدهد

.
Wenn er es aber nicht tut, kann es daran liegen, dass er einfach nicht genügend Zeit hatte

چنانچه او ( مذکر ) آنرا انجام نمیده ، می تواند به این بستگی داشته باشد که او به راستی زمان کافی نداشته است

Kann es daran liegen, dass …

می تواند دلیلش این باشد ، که …
می تواند به این بستگی داشته باشد ، که …آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De