سلام دوستان ،

 

در درس گذشته یادگرفتیم که چگونه می توان جملاتی را بیان کرد که قرار است در آینده رخ بدهد و همچنین زمان های آینده ساده Futur I و همچنین آینده کامل Futur II را نیز مورد بررسی قرار دادیم.

 

ما در این درس می خواهیم یاد بگیریم : در واقع فعل werden چه مفهومی دارد؟

 

اگر یادتان باشد گفتم که فعل werden کاربردهای دیگری نیز دارد که به غیر از اینکه یک فعل کمکی برای ساخت زمان های آینده است ، بلکه می تواند در Passiv نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

 

هنوز با Passiv آشنایی نداری!؟ به روی سایت به اندازه کافی در مورد Passiv توضیح داده شده است ، برای مثال ، شما می توانید این سه در را مطالعه کنید :

 

درس یک در ارتباط با Passiv   ( کلیک کنید )

درس دو در ارتباط با Passiv   ( کلیک کنید )

درس سه در ارتباط با Passiv  ( کلیک کنید )

 

قطعاً با مطالعه سه درس بالا ، به خوبی می توانید مبحث Passiv در زبان آلمانی را درک کنید.

 

اما نگاهی داشته باشیم با فعل werden

 

werden

شدن ، تغییز حالت دادن ، پیدایش یافتن ، تکامل یافتن ، به وجود آمدن ، رخ دادن

 

یک فعل کمکی برای ساخت زمان های آینده و همچنین Passiv می باشد.

 

گذشته ساده : wurden

گذشته کامل : sein geworden

 

در واقع و به طور کلی ما از werden می توانیم در سه حالت استفاده کنیم:

 

حالت اول Prozess یعنی ما یک فرایند یا روندی را بخواهیم شرح بدهیم ، مثلاً : من پزشک خواهم شد ، من پول دار یا ثروتمند خواهم شد ، من فوتبالیست خواهم شد ، من بچه خوبی خواهم شد و …

 

Ich werde Arzt

من پزشک خواهم شد

 

Ich werde reich

من پولدار یا ثروتمند خواهم شد

 

و حال اگر آن فرایند اتفاق افتاده باشد یعنی زمان گذشته کامل بشود Perfekt ، آنگاه به صورت زیر است :

 

Ich bin Arzt geworden

من پزشک شدم

 

Ich bin rein geworden

من پولدار یا ثروتمند شدم

 

در واقع در این حالت فعل werden یا با اسامی می آید یا اینکه با صفت

 

werden + Nomen 

werden + Adjektiv

 

 

اما حالت دوم Passiv است ، که با خواندن جزوات بالا به خوبی با کاربرد فعل werden در Passiv نیز آشنا خواهید شد.

 

Der Motor wird montiert

آن موتور ماشین مونتاژ میشه

 

و وقتی مونتاژ کردن یا سر هم کردن موتور ماشین تمام شد ، آنگاه می گوییم :

 

Der Motor ist montiert worden

آن موتور ماشین سرهم شد یا مونتاژ شد

 

 

اما حالت سوم و آخرین کاربرد Zukunft Vermutung حدس یا گمان در آینده که در درس قبلی ، کاملاً در این زمینه توضیح داده شد.

 

Die Schulen werden mehr Geld bekommen

مدارس پول بیشتری دریافت خواهند کرد

 

Die Schulen werden wohl weniger Geld bekommen

مدارس در واقع پول کم تری دریافت خواهند کرد

 

 

چند مثال و پایان درس :

 

Ich werde krank. – Der Arzt wird angerufen

من مریض خواهم شد. – آن دکتر یا آن پزشک تماس گرفته میشه

در تفکر فارسی : من دارم مریض میشم ، ( با ) آن دکتر تماس گرفته شد

 

Ich bin krank geworden. Der Arzt ist gerufen worden

من بیمار شده ام ، آن دکتر صدا زده شده است

 

 Nur Obst wird gegessen. – Man wird schlank

فقط میوه خورده شود. – آدم لاغر میشه

 

Nur Obst ist gegessen worden. Man ist schlank geworden

فقط میوه خورد شده است. آدم لاغر شده است

 

در فارسی معمولاً گفته می شود : طرف فقط میوه خورده ، لاغر شده

 

Es wird kalt. – Die Heizung wird angestellt

هوا سرد خواهد شد. – آن شوفاژ روشن میشه

 

Es ist kalt geworden. Die Heizung ist angestellt worden

هوا سرد شده است. آن شوفاژ روشن شده است

 

 

Meine Tochter wird 18 Jahre alt! – Eine große Party wird gefeiert

دخترم ۱۸ ساله خواهد شد. – یک مهمانی بزرگ جشن گرفته میشه

 

Meine Tochter ist 18 Jahre alt geworden. Eine große Party ist gefeiert worden

دخترم ۱۸ سالش شده است. یک مهانی بزرگ جشن گرفته شده است

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De