مفهموم ( تا ) در زبان آلمانی

مفهوم تا در زبان آلمانی ، um…zu , damit , bis