درس سی و نهم – افعال انعکاسی Reflexive Verben

  Reflexive Verben افعال انعکاسی – آن دسته از افعال هستند که فعل جمله ما به مفعول بدون واسطه یعنی Akkusativ یا به مفعول بی واسطعه یعنی Dativ بر میگردد   در زبان آلمانی این باور است که مثلا من خودم را مجاب میکنم ( تا ) دست هایم را بشورم ، که در فارسی …

درس سی و نهم – افعال انعکاسی Reflexive Verben ادامه »