درس سی و هفتم – جملات نقل قلی Konjunktiv 1

  هرگاه به خواهیم از طرف : رادیو ، روزنامه ، اخبار ، یک شخص و یا … مطلب یا موضوعی را نقل کنیم ، آنگاه می بایستی فعل جمله ما به Konjunktiv 1 برود   مثل : می گویند که آن شهر زیباست ، شنیده ام که تو به آلمان می خواهی بروی ، …

درس سی و هفتم – جملات نقل قلی Konjunktiv 1 ادامه »