درس سی و دوم – زمان ها و صرف سه فعل مهم در تمامی زمان ها

  در این درس می خواهیم با زمان ها در دستور زبان آلمان آشنا شویم، می خواهیم با هم نگاهی کوتاه داشته باشیم به زمان ها در زبان آلمانی ، البته در دروس آینده به صورت جداگانه به هریک از این زمان ها خواهیم پرداخت.   به طور کلی ما می توانیم در سه زمان …

درس سی و دوم – زمان ها و صرف سه فعل مهم در تمامی زمان ها ادامه »