درس بیست و پنجم – صفت و صرف آنها

در زبان آلمانی صفت ها نیز چنانچه بخواهند به همراه اسمی بیایند ، همانند آرتیکل ها یا حروف تعریف می بایستی صرف شوند.   یعنی صفت ها نیز در حالت های اسمی Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv نیز همانند آرتیکل ها دست خوش تغییراتی می شوند.   ما در این درس می خواهیم با هم یادبگیریم …

درس بیست و پنجم – صفت و صرف آنها ادامه »