entkommen – versprechen

  entkommen یک فعل می باشد گریختن ، فرار کردن ، خلاص شدن ، رها و آزاد شدن   گذشته ساده : entkammen گذشته کامل : sein entkommen aus dem Gefängnis entkommen از زندان گریختن ، از زندان فرار کردن versprechen یک فعل می باشد قول دادن ، وعده دان گذشته ساده : versprachen گذشته …

entkommen – versprechen ادامه »