درس چهلم – ساخت واژگان پرسشی و حروف اضافه

همانطور که ما در فارسی می توانیم واژگان پرسشی بسازیم و سپس به آن رجوع کنیم تا یک حرف اضافه بسیازیم ، در زبان آلمانی نیز به همین صورت است   مثال : او ماشین برای من جالب است ، برای تو چی ، اونم برای تو جالب است؟ همانطور که می بینید ، برای …

درس چهلم – ساخت واژگان پرسشی و حروف اضافه ادامه »