نگاهی به quasi, fast, beinahe در زبان آلمانی

  سلام دوستان، در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به قیدهای quasi, fast, beinahe که به معانی زیر می باشند : تقریباً ، حدوداً ، تلویحاً ، تا حدودی ، نزدیک بود که   البته معنی نزدیک بود که ، تنها برای fast و beinahe است اما دیگر معانی در این …

نگاهی به quasi, fast, beinahe در زبان آلمانی ادامه »