sich über jemanden lustig machen

  sich über jemanden lustig machen کسی را مسخره کردن و به او خندیدن کسی را دست گرفتن یا سر کار گذاشتن و از اینکار لذت بردن   یک اصطلاح بی ادبانه و کوچه بازاری در همین زمینه وجود دارد که اغلب جوانان به یکدیگر می گویند :   jemanden verarschen کسی را اُسگل کردن …

sich über jemanden lustig machen ادامه »