درس نود و دوم – نگاهی به deshalb و weshalb در زبان آلمانی

Warum darum deswegen weswegen , weshalb , deshalb در. زبان آلمانی