درس هشتم – جمع اسامی

جمع اسامی در زبان آلمانی بدین گونه است که در انتهای اسم می توان پسوند های زیر را به آنها اضافه کنیم. ( n, en, e, r, er, s ) اما اضافه کردن هرکدام از آنها به یک اسم دارای شرط های می باشد که در ادامه من به آنها خواهم پرداخت. مثال برای جمع …

درس هشتم – جمع اسامی ادامه »