درس بیست و هفتم – حروف اضافه زمان و ایام

در این درس گرامری  و همچنین دروس آینده می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به حروف اضافه و با کاربردهای آنها در حالت های مختلف اسمی آشنا شویم.   حروف اضافه زمان و ایام عبارتند از : am, im, um   حرف اضافه am در واقع مخفف an + dem است و کاربرد آن …

درس بیست و هفتم – حروف اضافه زمان و ایام ادامه »