Ziffern اعداد و ارقام

  اعداد و ارقام در زبان آلمانی   در این بخش از سایت می خواهیم با هم به این موضوع بپردازیم که به چه دلیل آلمانی ها به جای گفتن بیست و یک می گویند یک و بیست و در کل خواهیم دانست که دلیل اینگونه بیان کردن ارقام در زبان آلمانی چیست و چه …

Ziffern اعداد و ارقام ادامه »