درس بیست و سوم – افعال

افعال در زبان آلمانی – در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به فعل در زبان آلمانی   فعل چیست ؟ به بخشی از جمله گفته می شود که نماینگر کار انجام شده یا یک رویداد در جمله است ، مانند : رفتن ، خوردن ، زیستن ، بودن ، ماندن ، …

درس بیست و سوم – افعال ادامه »