روزهای هفته آلمانی

  سلام دوستان در این درس کوتاه می خواهیم با هم روزهای هفته در زبان آلمانی را به کمک یکدیگر یادبگیریم.     der Wochentag روز هفته die Wochentage روزهای هفته   همچنین نزدیک به این دو اسم ما اسامی زیر را نیز داریم   Wochentags, Werktags که هر دو اسم جمع هستند و حرف …

روزهای هفته آلمانی ادامه »