sonstige

نگاهی به damit در زبان آلمانی
نگاهی به تفاوت و کاربردهای von, aus در زبان آلمانی
نگاهی به sowohl…als auch و همچنین sowohl…als wie در زبان آلمانی
نگاهی به jemals و irgendwann در زبان آلمانی
نگاهی به irgend و nirgend در زبان آلمانی
نگاهی به in diesem Zusammenhang در زبان آلمانی
نگاهی به zwischen, die Zwischenzeit, zwischenzeitlich در زبان آلمانی
نگاهی به derselbe, dieselbe, dasselbe در زبان آلمانی
کالبدشکافی افعال و جملات در زبان آلمانی 
نگاهی به wären, hätten, würden در زبان آلمانی
نگاهی به beziehungsweise در زبان آلمانی
نگاهی به wenn bloß در زبان آلمانی
نگاهی به افعال setzen,sitzen – legen,liegen – stellen,stehen در زبان آلمانی
نگاهی جامع و کلی تر به زمان آینده و جملات آن در زبان آلمانی
نگاهی به Passiv و کاربردهای فعل werden در زبان آلمانی
نگاهی به حروف اضافه von, zu, bei در زبان آلمانی
نگاهی به quasi, fast, beinahe در زبان آلمانی
نگاهی به فعل fahren به همراه پیشوندهای آن
تفاوت میان viel و sehr در زبان آلمانی
نگاهی به zwar, und zwar و nämlich در زبان آلمانی
نگاهی به klären- و پیشوندهای آن در زبان آلمانی
نگاهی به bloß در زبان آلمانی
نگاهی به hoch و ارتباط آن با صفات در زبان آلمانی
نگاهی به پیشوندهای hin, her در زبان آلمانی
نگاهی به مبحث  Doppelkonjugationen در زبان آلمانی
نگاهی به مبحث eingeleitet و uneingeleitet در زبان آلمانی
نگاهی به فعل tauschen و پیشوندهای آن در زبان آلمانی
نگاهی به فعل ändern و پیشوندهای آن در زبان آلمانی
نگاهی به فعل klettern در زبان آلمانی
تفاوت و کاربرد per و pro در زبان آلمانی
نگاهی به اصطلاح خدا خیرت بده و فعل vergelten
تفاوت viel و sehr و همچنین نگاهی به zu viel و viel zu
پیشوندهای دو بخشی به همراه افعال آلمانی
انواع قرار دادن در زبان آلمانی
نگاهی به dasselbe, derselbe, dieselbe و مقایسه آن با das Gleiche, der Gleiche, die Gleiche و همچنین آشنا شدن با کاربردهای dasjenige, derjenige, diejenige در زبان آلمانی
نگاهی به im Prinzip و aus Prinzip به همراه فعل enthalten در زبان آلمانی
تفاوت میان wenn و falls در زبان آلمانی
نگاهی به angeblich در زبان آلمانی
نگاهی به eher و کاربرد های آن در زبان آلمانی