نگاهی به sitzen,setzen, legen, liegen, stellen, stehen در زبان آلمانی

در این درس می خواهیم با هم به طور دقیق و قابل فهم تر این افعال را از نظر گرامری یا دستور زبانی مورد بررسی قرار بدهیم