در این درس کوتاه از سری دروس اصطلاحات آلمانی می خواهیم با هم به اصطلاح mit einem Fuß im Gefängnis stehen ( با یک پا در زندان قرار داشتن ) بپردازیم و ببینیم که این اصطلاح چه کاربرد و چه مفهومی می تواند در زبان فارسی داشته باشد.

 

mit einem Fuß im Gefängnis stehen

با یک پا در زندان قرار داشتن یا ایستادن

 

البته اصطلاح بالا را اینگونه نیز می گویند :

mit einem Bein im Gefängnis stehen

 

این اصطلاح به معنی زیر است :

کاری را انجام بدهیم که غیر قانونی و خطرناک باشد و حول و حوش دور زدن قانون یا قانون شکنی باشد که در نهایت با انجام اینکار احتمال اینکه به زندان بیافتیم خیلی زیاد است.

 

هرگاه کسی یک کار خطرناک یا غیر قانونی را انجام میدهد می توان این اصطلاح را بکار برد که به این معنی است که او با اینکار غیر قانونی اش احتمالا به زندان خواهد افتاد.

 

 

ما شبیه به همین اصطلاح ، اصطلاح دیگری نیز داریم :

 

mit einem Fuß im Grab stehen

یک پا لب گور بودن

 

Er steht mit einem Fuß im Grab

او یک پاش لب گور است

 

اصطلاح بالا را اینگونه نیز می گویند‌:

 

mit einem Bein im Grabe stehen

با یک پا در گور یا قبر ایستادن

در فارسی : یک پاش لب گور است

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De