Lernen

سلام دوستان

چنانچه قصد یادگیری زبان آلمانی را دارید ، باید بگویم که این زبان به ۴ مرحله زیر تقسیم می شود :

 

Lesen خواندن

Schreiben نوشتن

Hören گوش دادن

Sprechen صحبت کردن

 

در این بخش از سایت می توانید مطالب مربوط به هر بخش را یادگرفته و سپس تمرین کرده تا بتوانید به خوبی از پس آزمون های زبان آلمانی بر بیایید.

 

Lesen & Schreiben

Hören & Sprechen