سلام دوستان،

در درس گذشته نگاهی داشتیم به Entschuldigungsbrief و آمدیم نکات مهم در اینگونه نامه ها را باهم مورد بررسی قرار دادیم.

 

اما در درس امروز می خواهیم توضیحات تکمیلی تر و همچنین اصطلاحات و جملات مهم در اینگونه نامه ها را با یکدیگر بیاموزیم.

 

اصلاً کی و کجا ما می بایستی نامه معذرت خواهی بنویسیم؟

 

یکی از رایج ترین زمان ها برای نوشتن اینگونه  نامه ها در مدارس یا آموزشگاه های یادیگیری زبان آلمانی برای مثال (Volkshochschule (VHS می باشد ، که هرگاه شما غیبت کرده باشید ، می بایستی یک نام کوتاه یا یک فرم از قبل تهیه شده را تنظیم کرده و به همراه مشخصات و امضاء تان به مسئول مربوطه تحویل بدهید!

 

معمولاً ما فارسی زبان ها وقتی می پیچیم از کلاس درس :)) فرداش میگیم که مریض بودیم. قول میدم که ۹۹ درصد نامه های معذرت خواهی ما فارسی زبان ها اینگونه است:

 

———-Sehr geehrte/r Herr/Frau

gestern war ich krank, deshalb konnte ich nicht zur Schule kommen

Mit freundlichen Grüßen

Dein Name

درود فراوان به آقا/خانم ….

من دیروز مریض بودم ، به خاطر همین نتونستم به مدرسه بیام

با احترام فراوان

نام تو

 

و اگر بچه مان هم به مدرسه نرفته باشه ، ۹۹ درصد نامه های ما فارسی زبان ها اینگونه می شود :

 

———-Sehr geehrte/r Herr/Frau

mein Kind Parsa war vom …. bis …. erkrankt und konnte deshalb nicht zur Schule kommen

Mit freundlichen Grüßen

Dein Name

درود فراوان به آقا/خانم….

بچه ام پارسا از تاریخ …. تا …. بیمار شده بود و به خاطر همین نتوانست به مدرسه بیاید

با احترام فراوان

نام تو

 

البته چنانچه شما کمی حرفه ای تر باشید 😉 می توانید دلیل غیبت تان را اینگونه بیان کنید :

 

Ich war krank an Körper und Geist

من جسمی و روحی بیمار بودم!

 

یعنی اینکه نه تنها بیمار بودید بلکه شرایط روحی و فکری مناسبی هم نداشتید!

 

در ادامه می خواهیم با هم تمامی اصطلاحاتی که در نامه های معذرت خواهی مورد استفاده قرار میگیرند را مورد بررسی قرار بدهیم ، میدانیم که نامه های معذرت خواهی یا Entschuldigungsbriefe را هرگاه مرتکب اشتباه یا خطایی شده باشیم می نویسیم. حال می تواند این خطا یا اشتباه در نرفتن به مدرسه یا در محل کار یا در اینکه در مقابل یک دوست باشد.

 

به هر حال در فرهنگ آلمانی ها این نکته بسیار مهم است که چنانچه اشتباهی از کسی سر میزند ، با نوشتن یک نامه آنرا بیان کرده و به قول ما فارسی زبان ها سعی کند آن ناراحتی یا دلخوری را از دل طرف در بیاورد!

 

اما اصطلاحات کاربردی و مناسب در اینگونه نامه ها :

 

Meine Reaktion war in keinster Weise gerechtfertigt

واکنش من یا عکس العمل من به هیچ وجه قابل توجیه نیست

 

Ich würde das gerne ungeschehen machen

ای کاش که این اتفاق نمی افتاد

ای کاش که این رخ نمیداد یا پیش نمی آمد.

خیلی دلم می خواست که این اتفاق نمی افتاد یا رخ نمیداد

 

Ich möchte das wieder gutmachen

من می خواهم دوباره اونرو درستش کنم!

 

Dein/Ihr Ärger ist vollkommen berechtigt

ناراحتی یا عصبانیت تو / ناراحتی یا عصبانیت شما کاملاً به جا و به حق است

 

Ich hoffe, Sie können mir verzeihen

امیدوارم که شما بتوانید منرا ببخشید

 

Ich hoffe, du könntest mir verzeihen

امیدوارم که تو بتونی منرا ببخشی

 

Mir ist bewusst, dass es falsch war

من متوجه شدم که اون اشتباه بود

 

Mir tut es aufrichtig leid

راستش متاسف شدم!

 

Ich kann Ihren Ärger/Ihre Enttäuschung verstehen/nachvollziehen

من می تونم ناراحتی یا عصبانیتتان / نا امیدی تان را بهفمم / درک کنم

 

Ich kann deine Ärger/deine Enttäuschung verstehen/nachvollziehen

من می تونم ناراحتی یا عصبانیتت / نا امیدیت ( از من ) را بهفمم / درک کنم

 

Es wird nicht wieder vorkommen

این دوباره پیش نمیاد

این دوباره اتفاق نخواهد افتاد

 

Bitte entschuldigen Sie diesen Fehler

لطفاً یا خواهشاً این اشتباه را عفو کنید یا ببخشید

 

Ich bitte Dich/Sie um Verzeihung

تفکر آلمانی : من تو را خواهش میکنم به گذشت یا آمرزش

تفکر فارسی : من ازت / ازتون خواهش میکنم ببخشی ، گذشت کنی

 

 

Ich ersuche Sie/Dich um Verständnis

تفکر آلمانی : من رسماً شما را / تو را تقاضا میکنم به درک ( آن موضوع )

تفکر فارسی : من رسماً ازت / از شما تقاضا میکنم تا این موضوع را درک کنی / کنید!

 

 

…Ich versichere Ihnen, dass

من ضمانت میدهم یا اطمینان میدهم به شما که …

 

…Ich verspreche Dir, dass

من بهت قول میدم که …

 

 

….Ich habe aus diesem/meinem Fehler gelernt, dass

من از این اشتباه / از اشتباهم آموختم که …

 

…Ich hoffe, dass

امیدوارم که …

 

 

…Mir liegt sehr viel daran, dass

خیلی برام مهم است ، که …

خیلی برام اهمیت دارد ، که …

 

 

یک نامه در همین زمینه : فرض بگیرید که ما در محل کارمان باعث ناراحتی یکی از همکارانمان شده ایم حال می خواهیم با نوشتن یک نامه معذرت خواهی از او بخواهیم تا ما را ببخشید.

 

,Lieber Jonas

ich bitte dich aufrichtig um Entschuldigung für meine unangebrachte Reaktion auf […] am vergangenen Dienstag

Mir ist bewusst, dass ich dich damit verärgert habe, und dein Ärger ist vollkommen berechtigt

Ich kann dir versichern, dass so etwas nie wieder vorkommt, und hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit

Bitte verzeih mir meine törichte Reaktion

(Unterschrift)

Dein Name

 

یونس عزیز ،

من صادقانه ازت می خواهم تا به خاطر رفتار یا واکنش بی مورد و نابجایم در روز سه شنبه گذشته ( منرا ) ببخشی

من متوجه شدم یا پی بردم که بدین وسیله تو را عصبانی و ناراحت کردم و ناراحتی یا عصبانیتت کاملاً به حق است

من می توانم بهت اطمینان بدهم که یه همچنین موردی دیگر هرگز اتفاق نمی افتد و امیداوارم در ادامه ( آینده ) به خوبی با یکدیگر کار کنیم!

خواهشاً یا لطفاً منرا ( به خاطر ) واکنش و رفتار جاهلانه ام ببخش

امضاء

نام تو ( یا نویسنده نامه )

 

اما در پایان این درس ، می خواهیم به کمک یکدیگر یک ایمیل معذرت خواهی به جهت غیبت فرزندمان بنویسیم!

 

در قدم اول می بایستی عنوان یا موضوعی برای ایمیل خود در نظر بگیریم که ما در اینجا موضوع زیر را در نظر گرفته ایم :

 

Betreff: Entschuldigung wegen Krankheit

موضوع : معذرت خواهی به جهت بیماری

 

حال می بایستی در ابتدای ایمیل ، نام و نام خانوادگی و پس از آن آدرس و کد پستی محل زندگی تان و در آخر شماره تلفن و ایمیل تان را نیز درج کنید.

درست همانند زیر :

 

Dein Name und Nachname

Deine Anschrift und Postleitzahl

Telefonnummer

Deine@Email.de

 

حال نامه را اینگونه شروع میکنیم :

 

Entschuldigung

….Sehr geehrte(r) Frau/Herr

معذرت خواهی

با درود فراوان به خانم / آقای ….

 

می بایستی کوتاه و در یکی یا دو خط دلیل معذرت خواهیمان را ببنویسیم :

 

aufgrund schwerer Bauchschmerzen war es meinem Sohn Parsa am 29.04.2018 nicht möglich ihren Unterricht zu besuchen

به علت دل درد شدید ، پسرم پارسا در تاریخ 29.04.2018 امکان حضور یافتن در کلاس درس شما را نداشت.

 

حال باید خواهش کنیم تا ما را مورد عفو قرار بدهند:

 

Ich bitte Sie dieses zu entschuldigen

من ازتون خواهش میکنم اینرا ببخشید.

 

در نهایت بدرود مخصوص نامه نگاری و نوشتن نام نویسنده نامه:

 

,Mit freundlichen Grüßen

Dein Name

با احترام فراوان

نام تو ( یا نویسنده نامه )

 



آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De