یکی از راه های آسان برای یادگیری زبان آلمانی این روشی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

Die Eile که یک اسم است به معنی شتاب ، عجله را در نظر بگیرید ، همانطور که در فارسی ما می توانیم یک اسم را در نظر بگیریم و شبیه به آن صفت و فعل را نیز به دست بیاوریم در آلمانی به همین شکل است.

Die Eile اسم – شتاب ، عجله

eilig صفت – با عجله ، با شتاب ، سریع ، فوری ، ضروری ، مورد نیاز

eilen فعل – عجله کردن ، شتافتن

 

برای دیگر اسامی می توانیم از این روش استفاده کنیم و با به دست آوردن ریشه یک لغت به اسم ، صفت و فعل آن نیز دسترسی پیدا کنیم. که در مثال بالا Eil ریشه اصلی اسم ، صفت و فعل ما می باشد.

 

چند مثال برای Die Eile

 

Ich bin sehr in Eile
من خیلی عجله دارم

 

Ich habe keine Eile
من هیچ عجله ای ندارم
وقتی کسی دارد عجله میکند و شما خیلی خونسرد هستید و اطمینان هم دارید که اون کار اصلا نیازی به عجله کردن ندارد می توانید بگویید :

Das hat keine Eile
اون هیچ عجله ای ندارد

اصطلاح : نیازی به عجله کردن نیست !

 

مثال برای eilig صفت :

 

Er hat es immer so eilig
او همیشه خیلی با عجله است

 

می توانیم اینگونه با Eile هم بگوییم

Er ist immer so in Eile
او همیشه خیلی عجله دارد

 

نکته : دو مثال بالا که دارای فعل داشتن و بودن ، است ، در فارسی جایگاهی کاملا برعکس دارند یعنی اگر بخواهیم از عجله داشتن استفاده کنیم می بایستی بگوییم
Ich bin immer so in Eile

و اگر بخواهیم از فعل بودن استفاده کنیم آنگاه در آلمانی می گوییم
Ich habe es immer so eilig
چند مثال دیگر :

 

eilige Schritte
با شتاب قدم برداشتن

 

nur nicht so eilig
فقط نه با عجله

 

eine eilige Nachricht
یک خبر ضروری

 

Die Sache ist eilig
این موضوع لازم است

 

مثال برای eilen فعل :

 

 

صرف فعل eilen
eile – eilte – geeilt ( sein

 

 

Zum Bahnhof eilen
به ایستگاه قطار شتافتن
به سمت ایستگاه قطار عجله کردن
jemandem zu Hilfe eilen

برای یاری رساندن به کسی شتافتن
برای کمک به کسی عجله کردن

 

sich eilen, nach Hause zu kommen

عجله کردن تا به سمت خانه رسیدن
برای کار مهمی شتافتن تا به خانه رسیدن

 

sie eilte sich mit der Abrechnung

او ( مونث ) برای آن تسویه حساب عجله میکرد

 

چنانچه شما نیز در مورد این درس ، سوال ، مثال یا پیشنهادی دارید ، می توانید در بخش نظرات درج کنید.

موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De