دروس Schritte

درس یک – Guten Tag, mein name ist

  اولین درس از کتاب Schritte Plus 1 رو با هم شروع می کنیم. در این درس با جملات ساده…

مطالعه بیشتر
درس دو – Familie und Freunde

دومین درس از کتاب Schritte Plus 1 در این درس بیشتر اهداف کتاب آشنا کردن شما به نحوه معرفی کردن…

مطالعه بیشتر
درس سه – Essen und trinken

درس سوم از کتاب Schritte Plus 1 اولین بخش از این کتاب با عنوان : ?Das ist doch kein Apfel,…

مطالعه بیشتر
درس چهار – Meine Wohnung

  در بخش اول این درس با عنوان : Das ist das Wohnzimmer آن پذیرایی است. ( این ، اون…

مطالعه بیشتر
درس پنج – Mein Tag

  درس پنجم از کتاب Schritte Plus 1 اولین بخش از این درس با عنوان : ...Wie spät ist es?…

مطالعه بیشتر
درس شش – Freizeit

  درس ششم از کتاب Schritte Plus 1 بخش اول این درس با عنوان : Das Wetter ist doch schön.…

مطالعه بیشتر
درس هفت – Lernen – ein Leben lang

  درس هفتم از کتاب Schritte Plus 1 خب دوستان به آخرین درس از این کتاب رسیدیم و برای یادگیری…

مطالعه بیشتر
درس هشت – Beruf und Arbeit

درس هشتم که اولین درس کتاب Schritte Plus 2 می باشد رو امروز با هم می خواهیم یاد بگیریم. عنوان…

مطالعه بیشتر
درس نهم – In einer Fremden Stadt

درس نهم از کتاب Schritte Plus 2 در بخش A این درس با عنوان : Er muss ins Hofbräuhaus gehen…

مطالعه بیشتر
درس ده – Gesundheit

درس سوم از کتاب Schritte Plus 2 که به دلیل وابستگی این کتاب ها با هم در مجموع می شود…

مطالعه بیشتر
درس یازده – In der Stadt unterwegs

درس چهارم از کتاب Schritte Plus 2 که با توجه به وابستگی این کتاب با کتاب قبلی یعنی Schritte Plus…

مطالعه بیشتر
درس دوازده – Der Kunde ist König

  درس پنجم از کتاب Schritte Plus 2 که به دلیل وابستگی این کتاب به Schritte Plus 1 در مجموع…

مطالعه بیشتر
نمایش تمامی دروس این دسته بندی