اصطلاحات آلمانی

Freude machen

در این درس به یک فرهنگ زیبا در کشور آلمانی زبان خواهیم پرداخت ؛ فرهنگی که در آن محبت کردن یا دلخوشی ساختن مهم و بسیار کاربردی است