اصطلاحات آلمانی

آستین بالا زدن یا عزم خود را جزم کردن به آلمانی

در این درس نگاهی داشته ایم به اصطلاح die Ärmel hochkrempeln که می تواند به معنی آستین بالا زدن یا عزم خود را جزم کردن باشد. این اصطلاح آلمانی را به همراه مثال در جمله برایتان آماده کرده ام.