در این بخش شما می توانید به سی و چهارمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 8 سوال

دفترچه شماره : 12 - سوال شماره : 1

Was soll mit der Teilnahme an einem Aufbauseminar innerhalb der Probezeit erreicht werden?

پس از گذراندن دوره تکمیلی آموزشی در طول گواهینامه آزمایشی‌ به چه اهدافی باید دست یافته باشید؟


 • A. Ein Abbau der Punkte im Fahreignungsregister
 • کم کردن نمره منفی‌ در اداره ثبت تخلفات رانندگی
 • B. Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellung zum Straßenverkehr
 • افزایش توانایی‌ ارزیابی خطرات و ریسک در زمان رانندگی
 • C. Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung
 • افزایش توانایی‌ شناسایی خطرات در حین رانندگی

امتیاز این سوال : 2


B,C

دفترچه شماره : 12 - سوال شماره : 2

Fünf junge Freunde fahren im Auto zu einer Freizeitveranstaltung. Die Stimmung ist ausgelassen. Welche Gefahren können dadurch entstehen? Der Fahrer wird

پنج دوست جوان در یک خودرو در حال تفریح هستند، آنها خوشحال و سرزنده میباشند، چه خطراتی ممکن است در کمین باشند؟


 • A. - vom Verkehrsgeschehen abgelenkt
 • راننده می‌تواند نسبت به ترافیک کم حوصله شود
 • B. - zu langsamerem Fahren verleitet
 • راننده آهسته تر رانندگی خواهد کرد
 • C. - zu riskantem Fahren verleitet
 • رانندگی خطرناک

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 12 - سوال شماره : 3

Das Risiko, beim Fahren eines Kraftfahrzeugs einen Unfall zu verursachen, ist zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr deutlich erhöht. Welche Ursachen sind dafür häufig von Bedeutung?

خطر سوانح جاده‌ای برای رانندگان ۱۸ تا ۲۴ ساله بیشتر میباشد، چه عواملی باعث این موضوع میباشند؟


 • A. Erhöhte Risikobereitschaft
 • ریسک پذیری بالا
 • B. Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
 • برآورد بیش از حد بالا از توانایی‌‌های شخصی‌
 • C. Zu wenig Fahrerfahrung
 • تجربه کم رانندگی

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 12 - سوال شماره : 4

An einer Ampel, die "Rot" zeigt, hält neben Ihnen ein Pkw mit einem jungen Mann am Steuer, der mit dem Gas spielt und beim Umschalten der Ampel offenbar als Erster lospreschen und Sie abhängen will. Wie reagieren Sie?

پشت چراغ قرمز یک راننده جوان در کنار شما توقف کرده و شروع به بازی با گاز می‌کند به نحوی که می‌خواهد شما را جهت کورس گذاشتن بعد از سبز شدن چراغ تحریک کند، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Ich lasse mich nicht herausfordern, bleibe cool und lasse den anderen fahren
 • من خونسردی خود را حفظ کرده و به او اجازه تحریک خود را نمیدهم، دیگران میتواند اول حرکت کنند
 • B. Ich nehme die Herausforderung an und versuche das Gleiche
 • من این چالش را می‌پذیرم و مانند او عمل خواهم کرد

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 12 - سوال شماره : 5

Wenn Jugendliche bei nächtlichen Freizeitfahrten am Wochenende ein Fahrzeug führen, kommt es häufig zu schweren Verkehrsunfällen. Welche Ursachen können dabei eine besondere Rolle spielen?

رانندگی در شب هنگام تعطیلات یا آخر هفته توسط نوجوانان در اغلب موارد موجب تصادفات میشود، چه عواملی نقش ویژه ایی در این موارد دارند؟


 • A. Hohe Risikobereitschaft
 • ریسک پذیری بالا
 • B. Zögerliche Fahrweise
 • رانندگی با تردید
 • C. Unangepasste Geschwindigkeit
 • سرعت ناسازگار

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 12 - سوال شماره : 6

Wie verhalten Sie sich richtig? Ich überhole den Radfahrer

چه واکنشی نشان خواهید داد؟ من از دوچرخه سبقت خواهم گرفت:


 • A. - vor Erreichen des Lkws
 • قبل از رسیدن به کامیون
 • B. - zwischen Lkw und Kurve
 • مابین کامیون و پیچ
 • C. - nach der Kurve
 • بعد از پیچ

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 12 - سوال شماره : 7

Welche Ursachen führen häufig bei nächtlichen Freizeitfahrten am Wochenende zu Verkehrsunfällen? Jugendliche, die ein Fahrzeug führen, haben oft

چه عواملی موجب تصادفات حین شب در تعطیلات و آخر هفته میشوند؟


 • A. - wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen
 • رانندگان جوان تجربه کمی‌ دارند
 • B. - wenig Wissen über Verkehrsregeln
 • رانندگان جوان آگاهی‌ کافی‌ از قوانین رانندگی ندارند
 • C. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit
 • رانندگان جوان تجربه کمی‌ برای رانندگی در شب دارند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 12 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die zulässige Gesamtmasse?

کدام تابلو نشان دهنده وزن کل مجاز می‌ باشد؟امتیاز این سوال : 2


2آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De