در این بخش شما می توانید به سی و دومین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 1

Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert vor Ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift "BITTE FOLGEN". Für wen gilt dies?

یک خودرو پلیس از شما سبقت می‌گیرد، در تابلو بالای خودرو نوشته شده" لطفا دنبال کنید"، این علامت برای چه کسی‌ است؟


 • A. Nur für Sie
 • فقط برای شما
 • B. Nur für vor dem Polizeifahrzeug fahrende Fahrzeuge
 • برای خودروهای پلیس که در حرکتند
 • C. Für alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren
 • برای تمامی‌ خودرو‌های که در مسیر مشترک در حرکت هستند

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie hier tun, wenn Sie geblendet werden?

اگر نور خودرو روبه رو موجب بد شدن دید شما شود(کور کردن از نور)، چه واکنشی صحیح است؟


 • A. Geschwindigkeit notfalls vermindern
 • در صورت نیاز کاهش دادن سرعت
 • B. Zum rechten Fahrbahnrand schauen
 • به سمت راست جاده نگاه کردن
 • C. Beschleunigen, um schneller aus dem Lichtkegel herauszukommen
 • شتاب دادن تا هر چه زودتر از مخروط نور خارج شوید

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 3

Sie haben ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht erschienen. Was müssen Sie tun?

شما به یک خودرو پارک شده آسیب زده اید، با وجود سپری شدن زمان معقول خبری از صاحب خودرو نیست، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschädigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden
 • نام و آدرس خود را روی خودرو گذاشته و به پلیس خبر میدهم
 • B. Sie dürfen den Unfallort ohne weiteres verlassen
 • می‌توان بدون انجام کار خاصی‌ محل حادثه را ترک کرد
 • C. Es genügt, Ihren Namen und Ihre Anschrift einem unbeteiligten Zeugen zu geben
 • قرار دادن نام و آدرس روی خودرو کافی‌ است

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie fahren mit Tagfahrlicht in einen so gekennzeichneten beleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich?

شما در یک سفر روزانه از تونلی که بخوبی علامت گذاری و نورپردازی شده است عبور می‌کنید، چه رفتاری صحیح است؟


 • A. Ich brauche kein Licht einzuschalten
 • نیازی به روشن کردن چراغ خودرو نیست
 • B. Ich schalte das Standlicht ein
 • چراغ‌های کوچک را روشن می‌کنم
 • C. Ich schalte das Abblendlicht ein
 • نور پایین را روشن می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 5

Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. In welcher Reihenfolge gehen Sie vor?

شما به عنوان اولین نفر در محل حادثه همراه با مجروح حضور پیدا می‌کنید، به چه ترتیبی عمل خواهید کرد؟


 • A. Erste Hilfe leisten - Rettungsdienst alarmieren - Unfallstelle absichern
 • اول انجام کمک‌های اولیه، اطلاع به اورژانس ، ایمن کردن محل حادثه
 • B. Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten - Rettungsdienst alarmieren
 • ایمن کردن محل حادثه، انجام کمک‌های اولیه، اطلاع به اورژانس
 • C. Rettungsdienst alarmieren - Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten
 • اطلاع به اورژانس، ایمن کردن محل حادثه، انجام کمک‌های اولیه

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 6

Was ist bei einer Tunneldurchfahrt besonders zu beachten?

در هنگام عبور از تونل به چه مواردی باید به طور خاص باید توجه کنید؟


 • A. Ablenkung durch sehr starke Geräusche
 • حواس پرتی با صداهای بسیار بلند
 • B. Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone
 • توجه به تابلو‌ها و اطلاعات سیستم ایمنی تونل مانند خروجی‌های اضطراری و تلفن اضطراری
 • C. Ablenkung durch Lichteffekte
 • حواس پرتی از اثرات نور

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 7

Wodurch kann die Aufmerksamkeit bei einer Tunneldurchfahrt beeinträchtigt werden?

در هنگام عبور از تونل چه مواردی میتوانند موجب حواس پرتی شوند؟


 • A. Tunnellänge
 • طول تونل
 • B. Gute Fahrbahnmarkierung
 • نشانه گذاری خوب جاده
 • C. Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr
 • انعکاس نور خودرو‌های روبه رو

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 8

Wodurch kann auch mit Abblendlicht der Gegenverkehr geblendet werden?

در چه صورتی‌ امکان دارد که حتی با نور پایین راننده مقابل کور شود؟


 • A. Durch falsch eingesetzte Glühlampen
 • اتنظیم نادرست از لامپ‌های رشته ایی
 • B. Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer
 • به دلیل نصب بیش از حد بالا لامپ ها
 • C. Durch falsche Beladung
 • بارگیری نادرست

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 9

Wovor kann gelbes Blinklicht auf einem Fahrzeug warnen?

چراغ‌های زرد در خودرو می‌توانند هشدار دهنده چه مواردی باشد؟


 • A. Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite
 • وجود خودرو بیش از حد پهن در پیش رو
 • B. Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport
 • وجود خودرو باری با سرعت آهسته
 • C. Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle
 • احتمال وجود خطر، تعمیرات جاده ایی یا محل حادثه در پیش رو

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 10

Im Rückspiegel sehen Sie auf dem Dach eines unmittelbar hinter Ihnen fahrenden Streifenwagens in roter Leuchtschrift "STOP POLIZEI". Für wen gilt dies?

در آینه پشت خودرو پلیسی‌ را می‌بینید که در تابلو آن نوشته شده است " لطفا توقف کنید"، این علامت برای چه کسانی‌ است؟


 • A. Nur für Sie
 • فقط برای شما
 • B. Für alle nachfolgenden Fahrzeuge
 • برای خودروهای پشت پلیس
 • C. Für alle Fahrzeuge, die sich auf der Straße befinden
 • برای تمامی‌ خودرو‌های که در خیابان هستند

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 11

Wie müssen Sie sich bei einem Stau im Tunnel verhalten?

هنگام ترافیک درون تونل چه رفتاری صحیح است؟


 • A. Bei Stillstand mit ca. 5 m Sicherheitsabstand zum Vordermann anhalten
 • با فاصله ایمنی ۵ متر از خودرو جلو توقف خواهم کرد
 • B. Fahrzeug sichern und umgehend verlassen
 • ماشین را ایمن کرده و او را ترک می‌کنم
 • C. Warnblinklicht einschalten
 • جفت راهنما را روشن می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 12

Aus einem unmittelbar vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug wird Ihnen eine rot leuchtende Winkerkelle gezeigt. Was bedeutet dies?

از یک خودرو پلیس که در جلو شما در حال حرکت است یک علامات هشدار قرمز می‌بینید، مفهوم آن چیست؟


 • A. Sie müssen das Zeichen nicht beachten
 • شما نیازی ندارید به این علامت توجه کنید
 • B. Sie müssen dem Fahrzeug folgen und hinter ihm anhalten
 • شما باید دنبال خودرو بروید و پشت آن توقف کنید
 • C. Sie werden aufgefordert, abzubiegen
 • شما باید بپیچید

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist bei diesem Verkehrszeichen zu tun?

با دیدن این تابلو چه رفتاری صحیح است؟


 • A. Abblendlicht einschalten
 • نور پایین را روشن می‌کنم
 • B. Warnblinklicht einschalten
 • جفت راهنما را روشن می‌کنم
 • C. Sonnenbrille abnehmen
 • عینک آفتابی خود را در می‌آورم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 14

Welche grundlegenden Verhaltensregeln müssen Sie im Tunnel beachten?

چه رفتاری را باید در هنگام عبور از تونل رعایت کنید؟


 • A. Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren
 • حتی در روز و تونل روشن با نور پایین حرکت کنید
 • B. Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge leisten
 • به اطلاعات مربوط به تونل توجه کنید
 • C. Nicht wenden
 • دور نزنید

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 15

Worauf müssen Sie bei den Beleuchtungseinrichtungen Ihres Fahrzeugs achten?

به چه مواردی باید در مورد نور خودرو خود توجه کنید؟


 • A. Sie müssen funktionstüchtig sein
 • آنها باید عملکرد درستی‌ داشته باشند
 • B. Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein
 • آنها باید به طریق صحیح نصب شده باشند
 • C. Sie müssen sauber sein
 • آنها باید پاکیزه باشند

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden
 • در صورت خرابی‌ خودرو در پارکینگ جیبی‌ ( محل پارک برای خودرو خراب) باید پارک کرد
 • B. In der nächsten Pannenbucht kann ein Fahrzeug stehen
 • در محل پارک خودرو‌های خراب بعدی یک خودرو میتواند توقف کند
 • C. Um eine Pause zu machen, darf hier gehalten werden
 • جهت یک استرحت کوتاه می‌توان در پارکینگ جیبی‌ پارک کرد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 17

Was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht - jedoch kein Einsatzhorn - eingeschaltet ist?

نور آبی یک خودرو(منظور اورژانس) بدون آژیر به چه مفهومی‌ میتواند باشد؟


 • A. An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt
 • هشدار در مورد محل سانحه
 • B. Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz
 • یک خودرو یدک کش در حال حرکت است
 • C. Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt
 • در مورد محل حادثه آتش سوزی و حضور آتش نشانان هشدار میدهد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn. Welche Information gibt Ihnen dafür der Pfeil am Leitpfosten?

شما در بزرگراه به کمک نیاز دارید، چه اطلاعاتی‌ را میتوانید از فلش‌های روی میله‌های کنار بزرگراه کسب کنید؟


 • A. Nächste Ausfahrt in Pfeilrichtung
 • خروجی بعدی در جهت فلش ها
 • B. Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung
 • تلفن اضطراری در جهت فلش ها
 • C. Nächster Parkplatz in Pfeilrichtung
 • پارکینگ بعدی در جهت فلش ها

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 19

Welche Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein (ohne Einsatzhorn) haben?

نور آبی به تنهایی‌ چه مفهومی‌ دارد( بدون آژیر)؟


 • A. Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt. Sie sollten ihm Platz machen
 • خودرو(اورژانس) در حال انجام عملیات است و باید راه را برای او باز کنید
 • B. Ankündigung eines geschlossenen Verbandes
 • نشان دهنده یک محدوده مسدود شده است
 • C. Ohne Einsatzhorn hat das blaue Blinklicht keine Bedeutung
 • بدون آژیر نور آبی‌ مفهومی‌ ندارد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 20

Wozu sind Sie verpflichtet, wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind, bei dem Personen verletzt wurden? Sie müssen

شما درگیر یک سانحه که مجروح هم دارد شده‌اید، وظایف شما چیست؟


 • A. - den Verletzten Hilfe leisten
 • شما باید به مجروحان کمک برسانید
 • B. - anhalten und sich über die Unfallfolgen vergewissern
 • شما باید توقف کرده و از عواقب ناشی‌ از تصادف اطمینان حاصل کنید
 • C. - die Unfallstelle absichern
 • شما باید محل حادثه را ایمن کنید

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie fahren in einen so gekennzeichneten, hell erleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich?

شما در حال حرکت در یک تونل هستید که به خوبی‌ علامت گذاری شده و به اندازه کافی‌ روشن است، چه رفتاری صحیح می‌‌باشد؟


 • A. Ich fahre ohne Licht
 • من بدون نور حرکت خواهم کرد
 • B. Ich fahre mit Abblendlicht
 • من با نور پایین حرکت خواهم کرد
 • C. Ich fahre mit Tagfahrlicht
 • من با نور روزانه حرکت خواهم کرد

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 22

Sie erkennen vor sich eine Unfallstelle. Was tun Sie?

شما محل حادثه ایی را می‌بینید، چه کاری خواهید کرد؟


 • A. Warnblinklicht einschalten
 • چراغ خطر( جفت راهنما) را روشن می‌کنم
 • B. Geschwindigkeit sofort verringern
 • بلافاصله سرعت خود را کاهش میدهم
 • C. Zügig weiterfahren
 • سریعا به مسیر خود ادمه میدهم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 23

Es nähert sich ein Fahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten Sie sich?

خودرو ایی(اورژانس) با نور آبی‌ و آژیر به شما نزدیک میشود، چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Wenn nötig, vorsichtig auf den Gehweg ausweichen
 • در صورت نیاز با احتیاط روی پیاده رو میروم
 • B. Dem Fahrzeug Platz machen
 • برای او راه را باز می‌کنم
 • C. Immer scharf bremsen und sofort stehen bleiben
 • همیشه باید سریع ترمز کرد و متوقف ماند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 24

Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun?

شما به عنوان اولین نفر در محل یک تصادف با وجود مجروح حاضر شده‌اید، به طور معقول چه کاری را اول انجام خواهید داد؟


 • A. Unfallstelle absichern
 • ایمن کردن محل حادثه
 • B. Prüfen, wie schwer die Verletzungen sind
 • بررسی کردن شدت جراحات
 • C. Zur nächsten Telefonzelle fahren und Rettungsdienst alarmieren
 • تا تلفن اضطراری بعدی مسیر خود را ادامه میدهم و با اورژانس تماس میگیرم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 25

An einem direkt vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug leuchtet "BITTE FOLGEN" auf. Welche Bedeutung hat dies?

یک خودروپلیس که درست در جلو شما حرکت می‌کند علامت میدهد" لطفا دنبال کنید"، این علامت به چه مفهومی‌ است؟


 • A. Nur Schwertransporte müssen dem Polizeifahrzeug folgen
 • فقط ماشین‌های سنگین باید علامت را دنبال کنند
 • B. Alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren, müssen dem Polizeifahrzeug folgen
 • تمامی خودرو هایی که در این مسیر مشترک هستند باید علامت را دنبال کند
 • C. Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen
 • فقط شما باید علامت را دنبال کنید

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 26

Über welche Telefonnummern können Sie nach einem Unfall mit Verletzten die Polizei und einen Not- oder Rettungsdienst erreichen?

با چه شماره ایی میتوانید در صورت بروز سانحه با مجروح با پلیس و اورژانس تماس بگیرید؟


 • A. 0130
 • ۰۱۳۰
 • B. 110 oder 112
 • ۱۱۰ / ۱۱۲

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 27

Wie können Sie auf der Autobahn Hilfe anfordern?

چگونه میتوانید در بزرگراه کمک به دست آورید؟


 • A. Über Notrufsäulen
 • از طریق تلفن اضطراری در جاده
 • B. Über die Telefonnummern 112 oder 110
 • با شماره تلفن ۱۱۰/ ۱۱۲
 • C. Über Autobahnraststätten
 • در  ایستگاه های خدمات بزرگراه

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 28

Sie hören ein Einsatzhorn. Welche Fragen müssen Sie sich in diesem Moment stellen?

شما صدای آژیر را می‌شنوید، در این لحظه چه سوالی از خود باید بپرسید؟


 • A. Darf das Fahrzeug das Einsatzhorn überhaupt benutzen?
 • آیا خودرو مجاز به استفاده از آژیر می‌‌باشد؟
 • B. Woher kommt das Einsatzfahrzeug?
 • خودرو با آژیر از کدام جهت می‌‌آید؟
 • C. Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden?
 • آیا ممکن است من مانعی برای او باشم؟

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 29

Was müssen Sie beachten, bevor Sie in einen Tunnel einfahren?

قبل از ورود به تونل به چه چیزی باید توجه کنید؟


 • A. Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren
 • حتی در روز و تونلی که به خوبی‌ روشن است با نور پایین حرکت کنم
 • B. Nebelscheinwerfer einschalten
 • مه‌ شکن را روشن کنم
 • C. Sonnenbrille abnehmen
 • عینک آفتابی خود را در می‌آورم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 30

Was müssen Sie nach einem Wildunfall (z. B. mit einem Reh) tun?

در صورت یک سانحه جنگلی‌، به عنوان مثال با گوزن، چه کاری باید کرد؟


 • A. Ohne anzuhalten weiterfahren
 • بدون توقف به مسیر ادامه میدهم
 • B. Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern
 • توقف می‌کنم، چراغ خطر(جفت راهنما) را روشن کرده و محل سانحه را ایمن می‌کنم
 • C. Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten
 • به پلیس یا اولین جنگل بانی‌ اطلاع می‌دهم

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 31

Im Rückspiegel sehen Sie auf dem Dach eines unmittelbar hinter Ihnen fahrenden Streifenwagens in roter Leuchtschrift "STOP POLIZEI". Für wen gilt dies?

در آینه پشت خورو پلیسی‌ را می‌بینید که در تابلو آن نوشته شده است " لطفا توقف کنید"، این علامت برای چه کسانی‌ است؟


 • A. Für alle Fahrzeuge, die sich auf der Straße befinden
 • تمام خودرو هایی که در خیابان هستند
 • B. Für alle nachfolgenden Fahrzeuge
 • تمام خودرو هایی که پشت آن هستند
 • C. Nur für Sie
 • تنها برای شما

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 32

Was müssen Sie beachten, bevor Sie in einen Tunnel einfahren?

قبل از ورود به تونل به چه چیزی باید توجه کنید؟


 • A. Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren
 • حتی در روز و تونل روشن با نور پایین حرکت کنید
 • B. Nebelscheinwerfer einschalten
 • مه‌ شکن را روشن کنم
 • C. Sonnenbrille abnehmen
 • عینک آفتابی خود را در می‌آورم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie fahren mit Tagfahrlicht in einen so gekennzeichneten beleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich?

شما در یک سفر روزانه از تونلی که بخوبی علامت گذاری و نورپردازی شده است عبور می‌کنید، چه رفتاری صحیح است؟


 • A. Ich brauche kein Licht einzuschalten
 • نیازی به روشن کردن چراغ خودرو نیست
 • B. Ich schalte das Standlicht ein
 • چراغ‌های کوچک را روشن می‌کنم
 • C. Ich schalte das Abblendlicht ein
 • نور پایین را روشن می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 34

Sie hören ein Einsatzhorn. Welche Fragen müssen Sie sich in diesem Moment stellen?

شما صدای آژیر را می‌شنوید، در این لحظه چه سوالی از خود باید بپرسید؟


 • A. Darf das Fahrzeug das Einsatzhorn überhaupt benutzen?
 • آیا خورو مجاز به استفاده از آژیر می‌‌باشد؟
 • B. Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden?
 • آیا ممکن است من مانعی برای او باشم؟
 • C. Woher kommt das Einsatzfahrzeug?
 • خودرو با آژیر از کدام جهت می‌‌آید؟

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 35

Was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht - jedoch kein Einsatzhorn - eingeschaltet ist?

نور آبی یک خودرو(منظور اورژانس) بدون آژیر به چه مفهومی‌ میتواند باشد؟


 • A. An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt
 • هشدار در مورد محل سانحه
 • B. Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt
 • در مورد محل حادثه آتش سوزی و حضور آتش نشانان هشدار میدهد
 • C. Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz
 • یک خودرو یدک کش در حال حرکت است

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 36

Wie müssen Sie sich bei einem Stau im Tunnel verhalten?

در صورت ترافیک در تونل باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Bei Stillstand mit ca. 5 m Sicherheitsabstand zum Vordermann anhalten
 • با فاصله ایمنی ۵ متر از خودرو جلو توقف خواهم کرد
 • B. Warnblinklicht einschalten
 • جفت راهنما را روشن می‌کنم
 • C. Fahrzeug sichern und umgehend verlassen
 • ماشین را ایمن کرده و او را ترک می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 37

Sie erkennen vor sich eine Unfallstelle. Was tun Sie?

شما محل حادثه ایی را می‌بینید، چه کاری خواهید کرد؟


 • A. Warnblinklicht einschalten
 • چراغ خطر( جفت راهنما) را روشن می‌کنم
 • B. Geschwindigkeit sofort verringern
 • بلافاصله سرعت خود را کاهش میدهم
 • C. Zügig weiterfahren
 • سریعا به مسیر خود ادمه میدهم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 38

Wie können Sie auf der Autobahn Hilfe anfordern?

چگونه میتوانید در بزرگراه کمک به دست آورید؟


 • A. Über Notrufsäulen
 • از طریق تلفن اضطراری در جاده
 • B. Über Autobahnraststätten
 • در  ایستگاه های خدمات بزرگراه
 • C. Über die Telefonnummern 112 oder 110
 • با شماره تلفن ۱۱۰/ ۱۱۲

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 39

Wozu sind Sie verpflichtet, wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind, bei dem Personen verletzt wurden? Sie müssen

شما درگیر یک سانحه که مجروح هم دارد شده‌اید، وظایف شما چیست؟


 • A. - die Unfallstelle absichern
 • شما باید محل حادثه را ایمن کنید
 • B. - anhalten und sich über die Unfallfolgen vergewissern
 • شما باید توقف کرده و از عواقب ناشی‌ از تصادف اطمینان حاصل کنید
 • C. - den Verletzten Hilfe leisten
 • شما باید به مجروحان کمک برسانید

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 32 - سوال شماره : 40

Wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt?

در هنگام عبور از تونل به چه مواردی باید توجه نمود؟


 • A. Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone einprägen
 • به مسائل ایمنی مانند خروجی‌های اضطراری و تلفن اضطراری
 • B. In einem Tunnel mit Gegenverkehr am rechten Fahrbahnrand orientieren
 • در تونل‌های دو طرفه به سمت راست تونل توجه کنید(از راست حرکت کنید)
 • C. Mit verringertem Sicherheitsabstand an die Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs hängen
 • با فاصله کم پشت ماشین جلویی حرکت کرده و به چراغ‌های آن توجه کنید

امتیاز این سوال : 4


A,Bآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De