دفترچه شماره بیست و هفت

 

در این بخش شما می توانید به بیست و هفتمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 1

Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie überholt werden?

هنگامی که از شما سبقت میگیرند، چگونه باید رفتار کنید؟


 • A. Geschwindigkeit erhöhen
 • سرعت خود را افزایش میدهم g_11.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Geschwindigkeit erhöhen ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Geschwindigkeit nicht erhöhen
 • سرعت خود را افزایش نمیدهم g_21.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Geschwindigkeit nicht erhöhen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Möglichst weit rechts fahren
 • تا حد امکان با فاصله از راست حرکت می‌کنم g_31.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Möglichst weit rechts fahren ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


B,C
m1.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie überholt werden? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 2

Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich?

کدام اشتباه سبقت را حتی در جاده مستقیم و با دید کافی‌ خطرناک می‌کند؟


 • A. Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt
 • هنگامی که مسیری که جهت سبقت نیازاست بسیارزیاد ارزیابی شده باشد g_12.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt
 • هنگامی که فاصله با خودرو ایی که از مقابل می‌ آید بسیار زیاد ارزیابی شده باشد g_22.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt
 • هنگامی که مسیری که جهت سبقت نیازاست بسیارکوتاه ارزیابی شده باشد g_32.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


B,C
m2.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 3

Sie wollen aus einer Reihe parkender Fahrzeuge in den fließenden Verkehr einfahren. Hinter Ihnen parkt ein Lastzug. Wie beurteilen Sie diese Situation?

شما می‌خواهید از ردیفی‌ از خودرو ها که کنار خیابان پارک کرده ا‌ند خارج شوید . پشت شما یک کامیون در پارک است. چگونه شرایط را ارزیابی خواهید کرد ؟


 • A. Wegen der verdeckten Sicht können von hinten herannahende Fahrzeuge Ihr Fahrzeug erst spät sehen
 • به دلیل محدودیت دید خودرو هایی که از پشت می‌ آیند ممکن است شما را دیر ببینند از آنجا که کامیون دید را مسدود کرده، خودرو‌های در حال تردد ممکن است شما را بسیار دیر ببینند g_13.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wegen der verdeckten Sicht können von hinten herannahende Fahrzeuge Ihr Fahrzeug erst spät sehen ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Das Einfahren ist hier ungefährlich, weil Sie sich im Schutz des hinter Ihnen stehenden Lastzugs befinden
 • اینجا از پارک خارج شدن بی‌ خطر است زیرا که شما با کامیونی‌ که پشت شما پارک شده محافظت می‌ شوید g_23.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Das Einfahren ist hier ungefährlich, weil Sie sich im Schutz des hinter Ihnen stehenden Lastzugs befinden ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Wegen der verdeckten Sicht können Sie herannahende Fahrzeuge erst spät sehen
 • از آنجا که کامیون دید را مسدود کرده، شماممکن است خودرو‌های در حال تردد را بسیار دیر ببینید g_33.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wegen der verdeckten Sicht können Sie herannahende Fahrzeuge erst spät sehen ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


A,C
m3.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Sie wollen aus einer Reihe parkender Fahrzeuge in den fließenden Verkehr einfahren. Hinter Ihnen parkt ein Lastzug. Wie beurteilen Sie diese Situation? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 4

Hinter einem Lkw hat sich eine Pkw-Kolonne gebildet. Welcher Pkw sollte zuerst überholen?

پشت کامیونی ردیفی‌ از چند خودرو سواری به وجود آمده است. کدام خودرو سواری باید اولین نفر سبقت بگیرد؟


 • A. Der erste Pkw hinter dem Lkw
 • اولین خودرو پشت کامیون g_14.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der erste Pkw hinter dem Lkw ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Der letzte Pkw der Fahrzeugkolonne
 • آخرین خودرو در ردیف g_24.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der letzte Pkw der Fahrzeugkolonne ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


A
m4.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Hinter einem Lkw hat sich eine Pkw-Kolonne gebildet. Welcher Pkw sollte zuerst überholen? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss warten?

کی باید منتظر بماند ؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم g_15.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss warten ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Der Entgegenkommende muss warten
 • طرف مقابل باید صبر کند g_25.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der Entgegenkommende muss warten ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


A
m5.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wer muss warten? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Der grüne Pkw muss warten
 • خودرو سواری سبز باید منتظر بماند g_16.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der grüne Pkw muss warten ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen
 • من مجازم با توجه به علایم رهنمای و رانندگی گردش کنم g_26.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Ich darf erst abbiegen, wenn die Ampel "Grün" zeigt
 • من مجازم تنها زمانی که چراغ سبز است گردش کنم g_36.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich darf erst abbiegen, wenn die Ampel "Grün" zeigt ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,B
m6.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Welches Verhalten ist richtig? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich biege vor dem Motorradfahrer links ab
 • من قبل از موتورسیکلت به چپ گردش می کنم g_17.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich biege vor dem Motorradfahrer links ab' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ich muss den blauen Van vorbeilassen
 • من باید به خودرو ون آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم) g_27.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss den blauen Van vorbeilassen' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Ich lasse den Motorradfahrer durchfahren
 • من به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم) g_37.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich lasse den Motorradfahrer durchfahren' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


C
m7.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Welches Verhalten ist richtig? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich lasse den grünen Pkw durchfahren
 • من باید به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم g_18.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich lasse den grünen Pkw durchfahren ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ich muss den roten Pkw vorbeilassen
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم) g_28.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss den roten Pkw vorbeilassen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Ich biege vor dem grünen Pkw links ab
 • من قبل از خودروی سواری سبز رنگ به چپ گردش میکنم g_38.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich biege vor dem grünen Pkw links ab ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


A
m8.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Welches Verhalten ist richtig? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich biege vor dem grünen Pkw links ab
 • من قبل از خودروی سبز رنگ به چپ می پیچم g_19.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich biege vor dem grünen Pkw links ab ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ich lasse den grünen Pkw durchfahren
 • من به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم g_29.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich lasse den grünen Pkw durchfahren ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Ich muss den roten Pkw vorbeilassen
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم) g_39.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss den roten Pkw vorbeilassen ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


B
m9.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Welches Verhalten ist richtig? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den gelben Lkw vorbeilassen
 • من باید به کامیون زرد رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم g_110.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss den gelben Lkw vorbeilassen ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ich lasse den grünen Pkw durchfahren
 • من باید به خودرو سبز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم) g_210.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich lasse den grünen Pkw durchfahren ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Ich biege vor dem grünen Pkw links ab
 • من قبل از خودروی سواری سبز رنگ به چپ گردش میکنم g_310.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich biege vor dem grünen Pkw links ab ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


B
m10.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Welches Verhalten ist richtig? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 11

Welche Fahrzeuge dürfen nur mit besonders großem Seitenabstand überholt werden?

از چه نوع وسایل نقلیه باید با فاصله کناری به ویژه زیاد سبقت گرفت؟


 • A. Motorräder
 • موتورسیکلت ها g_111.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Motorräder ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Straßenbahnen
 • قطار شهری g_211.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Straßenbahnen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Fahrräder
 • دوچرخه سوار g_311.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Fahrräder' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,C
m11.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Welche Fahrzeuge dürfen nur mit besonders großem Seitenabstand überholt werden? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 12

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den orangen Traktor vorbeilassen
 • من باید به تراکتور نارنجی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم) g_112.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss den orangen Traktor vorbeilassen ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ich biege vor dem weißen Lieferwagen links ab
 • من قبل از خودرو باری سفید به چپ گردش می‌کنم g_212.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich biege vor dem weißen Lieferwagen links ab ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Ich lasse den weißen Lieferwagen durchfahren
 • من به خودرو باری سفید اجازه عبور میدهم g_312.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich lasse den weißen Lieferwagen durchfahren ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


C
m12.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Welches Verhalten ist richtig? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 13

Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. In welchen Fällen müssen Sie darauf verzichten, voreinander links abzubiegen?

دو خودرو از مقابل به هم رسیده و هر دو میخواهند به چپ گردش کنند . در کدام موارد باید از پیچیدن پرهیز کنند ؟


 • A. Wenn der entgegenkommende Linksabbieger kurz vor der Kreuzungsmitte anhält
 • هنگامی که خودرو مقابل که میخواهد به چپ گردش کند در میانه تقاطع توقف کند g_113.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wenn der entgegenkommende Linksabbieger kurz vor der Kreuzungsmitte anhält ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Wenn Sie erkennen, dass der entgegenkommende Linksabbieger hinter Ihnen abbiegen will
 • زمانی که تشخیص میدهید خودرو مقابل قصد دارد از پشت سر شما به چپ گردش کند g_213.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wenn Sie erkennen, dass der entgegenkommende Linksabbieger hinter Ihnen abbiegen will ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Wenn Markierungen auf der Fahrbahn es verbieten
 • زمانی که نشانه های روی سطح خیابان گردش به چپ را ممنوع میکنند g_313.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wenn Markierungen auf der Fahrbahn es verbieten ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


B,C
m13.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. In welchen Fällen müssen Sie darauf verzichten, voreinander links abzubiegen? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich lasse den roten Pkw durchfahren
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم) g_114.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich lasse den roten Pkw durchfahren ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ich muss den grünen Pkw vorbeilassen
 • من باید به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم g_214.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss den grünen Pkw vorbeilassen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Ich biege vor dem roten Pkw links ab
 • من قبل از خودروی سواری قرمز رنگ به چپ گردش میکنم g_314.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich biege vor dem roten Pkw links ab ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


A
m14.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Welches Verhalten ist richtig? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

Nach dem Linksabbiegen wollen Sie sofort rechts abbiegen. Wie ordnen Sie sich ein? Wie der

شما می‌خواهید بلافاصله پس از گردش به چپ به راست بپیچید، در کدام لاین قرار خواهید گرفت؟ مانند


 • A. - grüne Pkw
 • خودرو سواری سبز g_115.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('- grüne Pkw ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. - rote Pkw
 • خودرو سواری قرمز g_215.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('- rote Pkw ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. - blaue Pkw
 • خودرو سواری آبی‌ g_315.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('- blaue Pkw' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


B
m15.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Nach dem Linksabbiegen wollen Sie sofort rechts abbiegen. Wie ordnen Sie sich ein? Wie der ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 16

Was kann bei mehrspurigem Abbiegen zu besonders gefährlichen Situationen führen?

هنگام گردش همزمان چند خودرو در چند لاین چه نکاتی‌ ممکن است به ویژه خطرناک باشند؟


 • A. Zu schnelles Fahren
 • سرعت بیش از حد زیاد g_116.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Zu schnelles Fahren ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Genaues Einhalten des Fahrstreifens
 • رعایت دقیق لاین ها g_216.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Genaues Einhalten des Fahrstreifens ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens
 • تغییر دادن لاین در حین گردش g_316.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,C
m16.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Was kann bei mehrspurigem Abbiegen zu besonders gefährlichen Situationen führen? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Der Überholende hat sich offensichtlich verschätzt. Was müssen Sie tun?

سبقت گیرنده به طور مسلم در ارزیابی خود اشتباه کرده است. شما چه خواهید کرد؟


 • A. Wie bisher weiterfahren
 • همانند قبل به مسیر خود ادامه میدهم g_117.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wie bisher weiterfahren ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Sofort bremsen und nach rechts ausweichen
 • فوری ترمز کرده و به راست تغییر مسیر میدهم g_217.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Sofort bremsen und nach rechts ausweichen ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


B
m17.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Der Überholende hat sich offensichtlich verschätzt. Was müssen Sie tun? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich fahre vor dem Motorrad
 • قبل از موتورسیکلت حرکت میکنم g_118.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich fahre vor dem Motorrad ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ich muss den Bus durchfahren lassen
 • من باید به اتوبوس اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم) g_218.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss den Bus durchfahren lassen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم) g_318.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss das Motorrad durchfahren lassen ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


A,B
m18.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Welches Verhalten ist richtig? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 19

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich fahre vor dem Traktor
 • قبل از تراکتورحرکت میکنم g_119.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich fahre vor dem Traktor ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ich muss den grünen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم g_219.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss den grünen Pkw durchfahren lassen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Ich muss den Traktor durchfahren lassen
 • من باید به تراکتور اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم) g_319.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss den Traktor durchfahren lassen ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,B
m19.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Welches Verhalten ist richtig? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Die Pkw fahren mit etwa 30 km/h. Dürfen Sie beide noch vor der Kurve überholen? Nein, weil

خودرو های سواری با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت حرکت میکنند. آیا مجازید از هر دو آنها قبل از پیچ سبقت بگیرید؟ خیر زیرا که


 • A. - der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte
 • خودرو سواری روشن ممکن است جهت سبقت تغییر مسیر دهد g_120.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('- der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte' , 'Deutsch Female');}};
 • B. - Ihr Überholweg zu lang würde
 • مسیر سبقت شما بسیار طولانی‌ خواهد بود g_220.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('- Ihr Überholweg zu lang würde' , 'Deutsch Female');}};
 • C. - die unterbrochene Linie nicht überfahren werden darf
 • عبور از خط شکسته ممنوع می‌ باشد g_320.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('- die unterbrochene Linie nicht überfahren werden darf' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,B
m20.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Die Pkw fahren mit etwa 30 km/h. Dürfen Sie beide noch vor der Kurve überholen? Nein, weil' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 21

Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein Pkw. Was gilt hier?

شما از خیابانی که سطح آن در هنگام اتصال کم میشود همانند ورودی خانه ها می‌خواهید وارد خیابان دیگری شوید. از چپ خودرو دیگری می‌ آید. کدام مورد درست است؟


 • A. Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig
 • کسی‌ که از چنین خیابانی وارد خیابان دیگری میشود موظف است صبر کند g_121.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Die Regel "rechts vor links"
 • قانون : تقدم از راست به چپ صدق می‌کند g_221.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Die Regel "rechts vor links" ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung
 • چنین خیابانی جهت صبر کردن الزام آور نیست g_321.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A
m21.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein Pkw. Was gilt hier? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 22

Was ist Voraussetzung für das Ausscheren zum Überholen?

چه پیش نیازی جهت سبقت گرفتن وجود دارد؟ قبل از سبقت باید چه کاری انجام دهید؟


 • A. Dass der Vorausfahrende rechts blinkt
 • خودرو جلو باید به راست راهنما بزند g_122.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Dass der Vorausfahrende rechts blinkt' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist
 • اینکه هیچ خطری خودرو پشت را تهدید نکند g_222.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird
 • اینکه خودرو روبرو را هیچ خطری تهدید نکند g_322.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


B,C
m22.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Was ist Voraussetzung für das Ausscheren zum Überholen? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 23

In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden?

در چه مواردی باید از فرایند سبقت صرف نظر کنید؟


 • A. Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt
 • وقتی‌ کسی‌ که از آن سبقت می‌گیرید ناگهان شتاب می‌گیرید g_123.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht
 • هنگامی که به دلیل پیدایش غیرمنتظره خودرویی از روبرو خطر سانحه وجود دارد g_223.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert
 • وقتی‌ کسی‌ که از آن سبقت می‌گیرید سرعت خود را به شدت کاهش میدهد g_323.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


A,B
m23.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 24

Auf welcher Seite ist eine Straßenbahn zu überholen, die in der Mitte der Fahrbahn fährt (keine Einbahnstraße)?

از کدام طرف تراموا (قطار شهری که روی سطح خیابان حرکت می‌کند) که وسط خیابان در حرکت است میتوان سبقت گرفت؟


 • A. Links nur dann, wenn rechts andere Fahrzeuge die Fahrbahn versperren
 • از چپ تنها در صورتی‌ که از راست دیگر خودرو‌ها خیابان را مسدود کرده باشند g_124.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Links nur dann, wenn rechts andere Fahrzeuge die Fahrbahn versperren ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Links
 • از چپ g_224.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Links ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Rechts
 • از راست g_324.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Rechts ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


C
m24.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Auf welcher Seite ist eine Straßenbahn zu überholen, die in der Mitte der Fahrbahn fährt (keine Einbahnstraße)? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 25

Wann ist das Überholen verboten?

چه زمانی سبقت ممنوع است ؟


 • A. Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu Überholende
 • زمانی که نمیتوانید به طور واضح تندتر از شخصی‌ که از آن سبقت میگیرید حرکت کنید g_125.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu Überholende ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Wenn die Verkehrslage unklar ist
 • زمانی که جاده دیدش مخدوش است g_225.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wenn die Verkehrslage unklar ist ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken
 • زمانی برکل مسیر سبقت دید نداشته باشید g_325.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,B,C
m25.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Wann ist das Überholen verboten? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 26

Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie überholt werden?

هنگامی که از شما سبقت گرفته میشود، چگونه باید رفتار کنید؟


 • A. Geschwindigkeit nicht erhöhen
 • سرعت خود را افزایش نمیدهم g_126.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Geschwindigkeit nicht erhöhen ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Geschwindigkeit erhöhen
 • سرعت خود را افزایش می دهم g_226.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Geschwindigkeit erhöhen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Möglichst weit rechts fahren
 • تا حد امکان با فاصله از راست حرکت می‌کنم g_326.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Möglichst weit rechts fahren ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,C
m26.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie überholt werden? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 27

Was ist über die Geschwindigkeit beim Überholvorgang vorgeschrieben?

چه چیزی هنگام سبقت گرفتن در مورد سرعت مهم است(سرعت باید چگونه باشد)؟


 • A. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden
 • از سرعت مجاز نباید فراتر رفت g_127.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Die Geschwindigkeit des Überholenden muss wesentlich höher sein
 • سرعت سبقت گیرنده باید به طور واضح بالاتر باشد g_227.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Die Geschwindigkeit des Überholenden muss wesentlich höher sein ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen
 • خودرو یی‌ که از آن سبقت گرفته میشود نباید سرعت خود را افزایش دهد g_327.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,B,C
m27.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Was ist über die Geschwindigkeit beim Überholvorgang vorgeschrieben? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 28

Wo ist das Überholen verboten?

کجا سبقت گرفتن ممنوع است؟


 • A. Wo die Verkehrslage unklar ist
 • جایی که شرایط جاده مشخص نیست g_128.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wo die Verkehrslage unklar ist ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. In allen Einbahnstraßen
 • در تمام خیابان های یک طرفه g_228.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('In allen Einbahnstraßen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Wo der Gegenverkehr behindert werden könnte
 • جایی که ممکن است خودرو های روبرو آسیب ببینند g_328.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wo der Gegenverkehr behindert werden könnte ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,C
m28.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Wo ist das Überholen verboten? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 29

Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen?

آیا سبقت از کامیون قبل از تقاطع بیهوده است؟


 • A. Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann
 • بله، چرا که کامیون می تواند علائم راهنمایی و رانندگی مهم را مسدود کند g_129.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt
 • بله، چرا که کامیون میتواند دید به ترافیک سر تقاطع را مسدود کند g_229.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren
 • خیر، زیرا کامیون‌ها معمولاً بسیار آهسته حرکت می‌کنند g_329.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


A,B
m29.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 30

Wie verhalten Sie sich beim Anfahren vom Fahrbahnrand?

هنگام آغاز حرکت بروی سطح بلند مثلا پیاده رو باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Rückwärtigen Verkehr beobachten
 • به جریان تردد خودرو های پشت توجه می‌کنم g_130.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Rückwärtigen Verkehr beobachten ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Blick in den Rückspiegel genügt
 • نگاهی‌ به آینه کفایت می‌کند g_230.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Blick in den Rückspiegel genügt ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Blinken
 • راهنما میزنم g_330.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Blinken ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


A,C
m30.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wie verhalten Sie sich beim Anfahren vom Fahrbahnrand? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 31

Hinter einem Lkw hat sich eine Pkw-Kolonne gebildet. Welcher Pkw sollte zuerst überholen?

پشت کامیونی ردیفی‌ از چند خودرو سواری به وجود آمده است. کدام خودرو سواری باید اولین نفر سبقت بگیرد؟


 • A. Der letzte Pkw der Fahrzeugkolonne
 • آخرین خودرو در ردیف g_131.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der letzte Pkw der Fahrzeugkolonne ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Der erste Pkw hinter dem Lkw
 • اولین خودرو پشت کامیون g_231.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der erste Pkw hinter dem Lkw ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


B
m31.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Hinter einem Lkw hat sich eine Pkw-Kolonne gebildet. Welcher Pkw sollte zuerst überholen? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 32

Sie wollen nach links abbiegen. Wann haben Sie auf den nachfolgenden Verkehr zu achten?

شما می‌خواهید به چپ گردش کنید. چه زمانی‌ باید به خودرو های پشتی‌ توجه کنید؟


 • A. Lediglich einmal vor dem Abbiegen
 • تنها یک بار قبل از گردش g_132.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Lediglich einmal vor dem Abbiegen ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Vor dem Einordnen und noch einmal unmittelbar vor dem Abbiegen
 • یک بار قبل از قرار گرفتن در مسیر گردش و یک بار قبل از گردش g_232.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Vor dem Einordnen und noch einmal unmittelbar vor dem Abbiegen ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


B
m32.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Sie wollen nach links abbiegen. Wann haben Sie auf den nachfolgenden Verkehr zu achten? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Alle drei Fahrzeuge wollen links abbiegen. Wer hat sich richtig eingeordnet?

هر سه خودرو میخواهند به چپ گردش کنند، کدامیک خودرا در مسیر درستی‌ قرار داده است؟


 • A. Der gelbe Pkw
 • خودرو سواری زرد g_133.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der gelbe Pkw ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Der grüne Pkw
 • خودرو سواری سبز رنگ g_233.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der grüne Pkw ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Der Lkw
 • کامیون g_333.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der Lkw ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


A
m33.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Alle drei Fahrzeuge wollen links abbiegen. Wer hat sich richtig eingeordnet? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 34

Warum kann es gefährlich sein, wenn Sie als Letzter einer Kolonne sofort überholen, nachdem der Gegenverkehr gerade abgerissen ist?

شما در ردیفی‌ از خودرو ها به عنوان آخرین خودرو بلافاصله پس از عبور خودرو مقابل شروع به سبقت میکنید، چرا این کار میتواند خطرناک باشد؟


 • A. Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in die Kolonne zu einem Unfall führen kann
 • زیرا اگر نیاز باشد که در میانه سبقت مجدد وارد ردیف خودرو ها شوید احتمال تصادف وجود خواهد داشت g_134.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in die Kolonne zu einem Unfall führen kann ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Weil Sie damit rechnen müssen, dass auch andere zum Überholen ausscheren
 • زیرا باید این را در نظر داشته باشید که خودرو دیگری هم ممکن است جهت سبقت از مسیر خارج شود g_234.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Weil Sie damit rechnen müssen, dass auch andere zum Überholen ausscheren ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte
 • زیرا ممکن است مسیر سبقت کوتاه باشد به عبارتی دیگر شما زمان کافی‌ برای سبقت نخواهید داشت g_334.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


A,B,C
m34.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Warum kann es gefährlich sein, wenn Sie als Letzter einer Kolonne sofort überholen, nachdem der Gegenverkehr gerade abgerissen ist? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 35

Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. Wie müssen sie sich im Regelfall verhalten?

دو خودرو از مقابل به هم رسیده و هر دو میخواهند به چپ گردش کنند . مطابق با قانون باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Sie fahren einen weiten Bogen und biegen hintereinander ab
 • شما با قوس بیشتری و از پشت همدیگر گردش خواهید کرد g_135.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Sie fahren einen weiten Bogen und biegen hintereinander ab ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Sie biegen voreinander ab
 • شما جلو یکدیگر گردش می‌کنید g_235.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Sie biegen voreinander ab ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


B
m35.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. Wie müssen sie sich im Regelfall verhalten? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 36

Welches Fahrzeug muss warten, wenn eine Baustelle die halbe Fahrbahn blockiert?

کدام وسایل نقلیه باید صبر کنند در صورتی‌ که ایستگاه اتوبوس نیمی از خیابان را مسدود میکند؟


 • A. Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist
 • خودرو هایی که در سمت مسیر اتوبوس هستند g_136.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Das Fahrzeug auf der freien Fahrbahnhälfte
 • خودرو هایی که در نیمه باز خیابان هستند g_236.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Das Fahrzeug auf der freien Fahrbahnhälfte ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Immer das kleinere Fahrzeug
 • همیشه خودرو های کوچکتر g_336.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Immer das kleinere Fahrzeug ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


A
m36.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Welches Fahrzeug muss warten, wenn eine Baustelle die halbe Fahrbahn blockiert? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 37

In welchen Fällen müssen Sie blinken?

در چه مواقعی باید راهنما بزنید؟


 • A. Vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren
 • قبل از تغییر مسییر جهت سبقت یا عبور g_137.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Vor dem Wiedereinordnen nach dem Überholen
 • قبل از بازگشت به مسیر پس از سبقت g_237.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Vor dem Wiedereinordnen nach dem Überholen ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Beim Verlassen einer abknickenden Vorfahrtstraße in gerader Richtung
 • هنگام خروج از خیابان اصلی‌ در مسیر مستقیم g_337.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Beim Verlassen einer abknickenden Vorfahrtstraße in gerader Richtung ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


A,B
m37.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' In welchen Fällen müssen Sie blinken? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 38

Sie fahren außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen nach rechts in eine Vorfahrtstraße einbiegen. Worauf müssen Sie achten?

شما بیرون از منطقه شهری رانندگی می‌کنید و می‌خواهید به راست گردش کرده تا وارد خیابان اصلی‌ دارای حق تقدم شوید. به چه نکاتی‌ باید توجه کنید؟


 • A. Ich muss beim Rechtsabbiegen nur nach links schauen
 • من هنگام گردش به راست باید فقط به چپ نگاه کنم g_138.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Ich muss beim Rechtsabbiegen nur nach links schauen ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Von rechts könnte sich ein überholendes Fahrzeug nähern
 • از راست ممکن است خودرو ی در حال سبقت خود را نزدیک می‌کند g_238.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Von rechts könnte sich ein überholendes Fahrzeug nähern ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 5


B
m38.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Sie fahren außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen nach rechts in eine Vorfahrtstraße einbiegen. Worauf müssen Sie achten? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 39

Wie haben Sie sich beim Rückwärtsfahren zu verhalten?

هنگام دنده عقب گرفتن باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Niemals ohne Warnblinklicht fahren
 • به هیچ عنوان بدون جفت رهنما حرکت نمیکنم g_139.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Niemals ohne Warnblinklicht fahren ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Hauptsächlich nach hinten schauen; außerdem nach vorn und zur Seite absichern
 • به طور عمده به عقب نگاه کرده ولی‌ همچنین به جلو توجه داشته و اطراف را هم نگاه می‌کنم g_239.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Hauptsächlich nach hinten schauen; außerdem nach vorn und zur Seite absichern ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Besonders aufmerksam und langsam fahren
 • به ویژه با دقت و آهسته حرکت می‌کنم g_339.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Besonders aufmerksam und langsam fahren ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 3


B,C
m39.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak(' Wie haben Sie sich beim Rückwärtsfahren zu verhalten? ' , 'Deutsch Female');}};

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 40

Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein Pkw. Was gilt hier?

شما از خیابانی که سطح آن در هنگام اتصال کم میشود همانند ورودی خانه ها می‌خواهید وارد خیابان دیگری شوید. از چپ خودرو دیگری می‌ آید. کدام مورد درست است؟


 • A. Die Regel "rechts vor links"
 • باید قانون : تقدم از راست به چپ رعایت شود g_140.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Die Regel "rechts vor links" ' , 'Deutsch Female');}};
 • B. Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung
 • دراینگونه خیابان ها انتظار الزمی نیست g_240.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung ' , 'Deutsch Female');}};
 • C. Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig
 • کسی‌ که از خیابان با سطح دیگر وارد خیابان دیگری میشود ملزم است صبر کند g_340.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig ' , 'Deutsch Female');}};

امتیاز این سوال : 4


C
m40.onclick = function() {if(responsiveVoice.isPlaying()){responsiveVoice.cancel();} else {responsiveVoice.speak('Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein Pkw. Was gilt hier? ' , 'Deutsch Female');}};