image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به بیست و پنجمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 28 سوال

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 1

Sie fahren auf einer Landstraße. Vor Ihnen hat sich eine langsam fahrende Fahrzeugschlange von ca. 15 Fahrzeugen gebildet. Wie verhalten Sie sich?

شما در جاده هستید و جلو شما ردیفی‌ از چیزی حدود ۱۵ خودرو ترافیکی ایجاد کرده ا‌ند. چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich fordere Vorausfahrende durch Lichthupe und Blinken zum Überholen auf
 • من مصرانه برأی خودرو ها چراغ میزنم و جهت سبقت تغییر لاین میدهم
 • B. Ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange
 • من در ابتدا در انتهای ردیف باقی‌ خواهم ماند
 • C. Ich überhole die Fahrzeugschlange schnellstmöglich
 • در سریع ترین حالت ممکن از ردیف سبقت میگیرم

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 2

Warum ist die Nutzung von Leichtlaufölen vorteilhaft? Weil diese Öle

چرا استفاده از روغن های ویسکوزیته پایین مفید است؟ از آنجا که این روغن


 • A. - weniger Reibung im Motor erzeugen
 • سایش کمتری در موتورایجاد می‌کند
 • B. - den Kraftstoffverbrauch verringern
 • مصرف سوخت را کاهش میدهد
 • C. - im Hausmüll entsorgt werden können
 • در سطل زباله خانگی قابل دفع است

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Vor dem Motorrad möchte ein Pkw auf die Fahrbahn zurücksetzen. Womit müssen Sie rechnen?

جلو موتورسیکلت خودرو سواری میخواهد دنده عقب بگیرد.انتظار چه نکاتی‌ را باید داشته باشید؟


 • A. Dass mein Bremsweg länger als normal wird
 • خط ترمز من طولانی‌ تر از حد معمول خواهد بود
 • B. Dass der Pkw weiter zurücksetzt
 • خودرو سواری هم چنان به عقب خواهد آمد
 • C. Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird
 • موتورسیکلت ناگهان ترمز خواهد کرد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 4

Sie fahren zügig auf einer Landstraße und sehen ein Reh in einiger Entfernung in der Nähe zur Fahrbahn. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich muss

شما در یک جاده بیرون از منطقه شهری در حال رانندگی هستید که ناگهان گوزنی را در نزدیکی‌ خود مشاهده می‌کنید. چگونه باید رفتار کنید؟


 • A. - die Geschwindigkeit vermindern
 • سرعت را کاهش میدهم
 • B. - bremsbereit sein
 • آماده ترمز خواهم بود
 • C. - eine Gefahrbremsung durchführen
 • ترمز سیخ و ضروری خواهم زد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 5

Sie erhöhen Ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie verändert sich der Reaktionsweg entsprechend der Faustformel?

شما سرعت خود را از ۵۰ به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت افزایش میدهید. مسیر پیموده شده در زمان واکنش چه تغییری خواهد کرد؟


 • A. Er verdoppelt sich von 15 m auf 30 m
 • ۲ برابر خواهد شد از ۱۵ متر به ۳۰ متر
 • B. Er vervierfacht sich von 25 m auf 100 m
 • ۴ برابر خواهد شد از ۲۵ متر به ۱۰۰ متر
 • C. Er halbiert sich von 50 m auf 25 m
 • نصف خواهد شد از ۵۰ متر به ۲۵ متر

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 6

Sie erhöhen Ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie verändert sich der Bremsweg entsprechend der Faustformel?

شما سرعت خود را از ۵۰ به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت افزایش میدهید. مسیر پیموده شده در خط ترمز چه تغییری خواهد کرد؟


 • A. Er vervierfacht sich von 25 m auf 100 m
 • ۴ برابر خواهد شد از ۲۵ متر به ۱۰۰ متر
 • B. Er halbiert sich von 50 m auf 25 m
 • نصف خواهد شد از ۵۰ متر به ۲۵ متر
 • C. Er verdoppelt sich von 15 m auf 30 m
 • ۲ برابر خواهد شد از ۱۵ متر به ۳۰ متر

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 7

Wie kann man den Lärm verringern, der durch ein Fahrzeug verursacht wird?

چگونه میتوانید سر و صدای خودرو را کاهش دهید؟


 • A. Durch Verwenden von Reifen mit grobstolligem Profil
 • با استفاده از لاستیک با آج تهاجمی
 • B. Durch Entfernen des Luftfilters
 • با حذف فیلتر هوا
 • C. Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich
 • حرکت با دور موتور پایین

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten
 • شخصی که کنار خودرو است ممکن است در ادامه وارد خیابان شود
 • B. Das Motorrad könnte nach links ausscheren
 • متورسیکلت ممکن است به چپ چرخش کند
 • C. Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren
 • عابرین پیاده ممکن از جلو خودرو از خیابان عبور کنند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 9

Sie möchten Radfahrer überholen. Was ist bei der Wahl des Seitenabstandes zu berücksichtigen?

شما می‌خواهید از یک دوچرخه سوار سبقت بگیرید. در مورد فاصله کناری باید چه مواردی را رعایت کنید؟


 • A. Ein Seitenabstand von 1,0 m ist immer ausreichend
 • فاصله کناری به میزان ۱ متر همیشه کافی‌ است
 • B. Das Verhalten der Radfahrer
 • رفتار دوچرخه سوار
 • C. Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges
 • سرعت خودرو من

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen?

با دیدن این تابلو باید آمادگی کدام موارد را داشته باشید؟


 • A. Auf notwendiges Gegenlenken
 • لزوم کنترل فرمان در جهت مخالف
 • B. Auf verändertes Fahrverhalten des Fahrzeuges
 • عدم ثبات در رانندگی
 • C. Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung
 • لزوم تنظیم سرعت

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 11

Beim Verlassen einer Ortschaft erhöhen ein ca. 15 m vorausfahrendes Fahrzeug und Sie die Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie sollten Sie Ihren Sicherheitsabstand gegenüber dem Vorausfahrenden ändern? Ich sollte den Sicherheitsabstand

با خروج از یک منطقه مسکونی فاصله تا خودرو جلو حدود ۱۵ متر و سرعت شما از ۵۰ به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت افزایش میابد.شما باید فاصله ایمنی خود تا خودرو مقابل را چگونه تغییر دهید؟ من باید فاصله ایمنی را


 • A. - auf mindestens 50 m erhöhen
 • حداقل به ۵۰ متر افزایش دهم
 • B. - unverändert beibehalten
 • بدون تغییر حفظ باشد
 • C. - auf mindestens 25 m erhöhen
 • حداقل به ۲۵ متر افزایش دهم

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 12

Sie haben auf einer Landstraße abgeblendet. Innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können? Innerhalb der Reichweite des

شما در یک خیابان ایالتی‌(بیرون از منطقه شهری)نور پایین حرکت می‌کنید. در طول چه مسیری باید بتوانید توقف کنید؟ در طول


 • A. - Fernlichts
 • نور بالا
 • B. - Abblendlichts
 • نور پایین
 • C. - Standlichts
 • نور چراغ های کوچک

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 13

Wie können Sie Kraftstoff sparen? Indem ich

چگونه میتوانید در مصرف سوخت صرفه جویی کنید؟


 • A. - entbehrliche Dachaufbauten entferne
 • بار بند غیر ضروری را از روی سقف حذف کنید
 • B. - vorausschauend fahre
 • با آینده نگری رانندگی خواهم کرد
 • C. - ganzjährig mit Winterreifen fahre
 • تمام طول سال با لاستیک زمستانی تردد خواهم کرد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 14

Was sollten Sie nach dem Starten des Fahrzeuges tun? Ich sollte möglichst

بعد از روشن کردن خودرو باید چه کاری انجام دهید؟ من باید در حد امکان


 • A. - den Motor im Stand warmlaufen lassen
 • موتور را در حالت ایستاده گرم کنم
 • B. - unverzüglich losfahren
 • بدون نگرانی حرکت کنم
 • C. - im niedertourigen Drehzahlbereich fahren
 • با دور موتور پایین حرکت کنم

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 15

In welchem Drehzahlbereich hat der Motor den geringeren Kraftstoffverbrauch?

در چه دور موتوری مصرف سوخت کمتر است؟


 • A. Im hochtourigen Drehzahlbereich
 • دور موتور بالا
 • B. Im niedertourigen Drehzahlbereich
 • دور موتور پایین

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 16

Andere Verkehrsteilnehmer machen Sie auf anhaltend starkes Qualmen Ihres Auspuffs aufmerksam. Was müssen Sie tun?

دیگر کاربران جاده توجه شما را به دود غیر عادی از اگزوز خودرو تان جلب میکنند، چه کاری باید انجام دهید؟


 • A. Das Fahrzeug umgehend überprüfen lassen
 • خودرو را بلافاصله چک می‌کنم
 • B. Frühzeitig hochschalten
 • زودتر دنده ها را بالا میبرم
 • C. Frühzeitig zurückschalten
 • زودتر دنده ها را پایین می‌ آورم

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 17

Was müssen Sie über die Benutzung der Rückspiegel wissen?

چه مواردی را باید در مورد استفاده از آینه بدانید؟


 • A. Rückspiegel müssen auf den Fahrer eingestellt sein
 • آینه عقب باید برای راننده تنظیم شده باشد
 • B. Fahrzeuge und Fußgänger im toten Winkel kann ich nicht sehen
 • خودرو ها و عابرین پیاده در نقطه کور ممکن است دیده نشوند
 • C. Nach rechts hat der Innenspiegel keinen toten Winkel
 • آینه داخل نسبت به سمت راست نقطه کوری ندارد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 18

Wie verhalten Sie sich richtig?

چه رفتاری صحیح است ؟


 • A. Ich wechsle jetzt nach links
 • الان به لاین چپ تغییر لاین میدهم
 • B. Ich warte vor dem Hindernis
 • قبل از مانع منتظر خواهم ماند
 • C. Ich verzögere weiter
 • همچنان صبر و احتیاط می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 19

Warum sollten Sie jetzt verzögern?

چرا باید هم اکنون احتیاط کنید؟


 • A. Wegen des Straßenverlaufes
 • ترافیک جاده
 • B. Wegen des Traktors
 • تراکتور
 • C. Wegen des Tieres
 • حیوانات

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 20

Warum müssen Sie hier langsamer werden? Wegen des

چرا باید اینجا آهسته تر برانید؟


 • A. - Lkws
 • کامیون
 • B. - Fußgängers
 • عابر پیاده
 • C. - Radfahrers
 • دوچرخه سوار

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 21

Warum müssen Sie jetzt bremsen?

چرا باید هم اکنون ترمز کنید؟


 • A. Wegen des Transporters
 • به دلیل خودرو باری
 • B. Wegen der Radfahrerin
 • به دلیل دوچرخه سوار
 • C. Wegen des Motorrads
 • به دلیل موتور سوار

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 22

Warum sollten Sie jetzt bremsen? Wegen des

چرا باید هم اکنون ترمز کنید؟ به دلیل


 • A. - grünen Pkws
 • خودرو سواری سبز
 • B. - Traktors
 • تراکتور
 • C. - blauen Pkws
 • خودرو سواری آبی‌

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 23

Wann ist es sinnvoll, einen Verbrennungsmotor abzustellen?

چه زمانی خاموش کردن موتور عاقلانه است؟


 • A. Beim Halten an Kreuzungen mit Stoppschild
 • هنگام توقف در تقاطع ها با علامت ایست
 • B. Beim Be- und Entladen des Fahrzeugs
 • در طول بارگیری و تخلیه از وسیله نقلیه
 • C. Bei längerem Warten an Bahnübergängen
 • هنگام توقف طولانی‌ پشت تقاطع ریلی

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 24

Was erhöht den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs deutlich? Die Benutzung

چه عواملی موجب افزایش فزاینده مصرف سوخت در خودرو میشود؟ استفاده از


 • A. - der Klimaanlage
 • سیستم تهویه هوا
 • B. - des Navigationsgerätes
 • سیستم ناوبری جی پی‌ اس
 • C. - der Sitzheizung
 • گرم کن صندلی

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 25

Wodurch kann diese Situation gefährlich werden?

چرا این موقعیت میتواند خطرناک باشد؟


 • A. Durch den Traktor
 • تراکتور
 • B. Durch Gegenverkehr
 • خودرو روبرو
 • C. Durch den roten Pkw
 • خودرو سواری قرمز

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 26

Sie möchten Ihr Fahrzeug waschen. Wo sollten Sie dies im Interesse des Umweltschutzes tun?

شما می‌خواهید خودرو خود را بشوئید. جهت حفظ محیط زیست کجا بهتر است این کار را انجام دهید؟


 • A. Auf einem Parkplatz
 • در پارکینگ
 • B. Auf einer öffentlichen Straße
 • در یک خیابان باز
 • C. In einer Autowaschanlage
 • در کارواش

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 27

An welchen Herstellerangaben können Sie erkennen, ob Ihr Kraftfahrzeug umweltfreundlich ist? An den Angaben

مطابق با چه اطلاعاتی‌ میتوانید تشخیص دهید که آیا خودرو شما با محیط زیست سازگار است یا خیر؟


 • A. - zum Kraftstoffverbrauch
 • مصرف سوخت
 • B. - zur Emissionsklasse
 • کلاس اتنشار گاز های گلی خأنه ایی
 • C. - zur Effizienzklasse
 • کلاس صرفه جویی در مصرف انرژی

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 28

Sie fahren auf einer Landstraße. Plötzlich fährt vor Ihnen ein Traktor auf die Straße. Wie erreichen Sie einen möglichst kurzen Bremsweg? Ich betätige das Bremspedal

شما در جاده هستید و ناگهان تراکتوری جلو شما وارد خیابان میشود. چگونه میتوانید کمترین مسیر توقف را بدست آورید؟ من روی پدال ترمز فشار


 • A. - mehrfach in kurzen Abständen mit maximaler Fußkraft
 • چند باره در فاصله زمانی کوتاه و با تمام قدرت خواهم آورد
 • B. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft
 • ناگهانی با تمام قدرت خواهم آورد
 • C. - vorsichtig und dann zunehmend kräftiger
 • به احتیاط و سپس با افزایش قدرت خواهم آورد

امتیاز این سوال : 4


B
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De