image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به بیست و سومین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 1

Was kann auf nasser Fahrbahn zu Aquaplaning (Wasserglätte) führen?

چه عواملی در جاده خیس موجب لغزش خواهد شد؟


 • A. Hohe Geschwindigkeit
 • سرعت بالا
 • B. Abgefahrene Reifen
 • تایر های فرسوده
 • C. Spurrillen in der Fahrbahn
 • شیارهای جاده

امتیاز این سوال : 5


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich hier, wenn der weiße Pkw nicht stehen bleibt?

شما چه واکنشی نشان خواهید داد اگر خودرو سواری سفید توقف نکند؟


 • A. Geschwindigkeit verringern, auf die Vorfahrt verzichten
 • سرعت را کاهش داده و از حق تقدم خود صرف نظر می‌کنم
 • B. Hupen und versuchen, noch vor dem Pkw vorbeizukommen
 • بوق میزنم و سعی‌ می‌کنم قبل از خودرو سواری عبور کنم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 3

Sie nähern sich mit hoher Geschwindigkeit einer engen Linkskurve. Warum müssen Sie bereits vor der Kurve die Geschwindigkeit vermindern? Weil Sie

شما با سرعت بالا به پیچ تندی به چپ نزدیک میشوید. چرا باید قبل از پیچ سرعت خود را کاهش داده باشید؟


 • A. - ins Schleudern geraten, wenn Sie erst in der Kurve bremsen
 • اگر اول در پیچ ترمز کنید منحرف خواهید شد
 • B. - sonst nach rechts aus der Kurve fliegen
 • در غیر این صورت به سمت راست پیچ پرتاب خواهم شد
 • C. - sonst nach links aus der Kurve fliegen
 • در غیر این صورت به سمت چپ پیچ پرتاب خواهم شد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 4

Wodurch wird die Größe der Fliehkraft in Kurven beeinflusst?

چه عواملی بر میزان نیروی گریز از مرکز تاثیر می‌ گذارند؟


 • A. Durch den Fahrtwind
 • از طریق باد
 • B. Durch den Kurvenradius
 • شعاع پیچ 
 • C. Durch die Geschwindigkeit
 • به دلیل سرعت

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 5

Während der Hauptverkehrszeiten verbraucht Ihr Fahrzeug im Stadtverkehr mehr Kraftstoff als sonst. Warum?

در ساعت های شلوغ و پر ترافیک روز خودرو شما سوخت بیشتری مصرف می‌کند. چرا؟


 • A. Weil öfter in höheren Gängen gefahren werden muss
 • زیرا باید بیشتر با دنده های بالا حرکت کرد
 • B. Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss
 • زیرا باید بیشتر ترمز کرد و شتاب گرفت

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 6

Wann kann starker Seitenwind besonders gefährlich werden?

چه زمانی باد کنارشدید میتواند به طور ویژه خطرناک باشد؟


 • A. Beim Überholen von Lastzügen
 • هنگام سبقت از کامیون ها
 • B. Beim Vorbeifahren an Waldschneisen
 • هنگام رانندگی در جنگل
 • C. Beim Befahren von Brücken
 • هنگام عبور از پل ها

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 7

Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Ihr Fahrzeug von starkem Seitenwind erfasst wird?

در صورتی‌ که خودرو شما توسط باد کنارتحت فشار است باید چگونه عمل کنید ؟


 • A. Stark beschleunigen
 • شتاب شدید میگیرم
 • B. Gegenlenken
 • فرمان مخالف میدهم
 • C. Geschwindigkeit herabsetzen
 • سرعت خود را کاهش میدهم

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Es herrscht starker Seitenwind von rechts. Wann sind Sie beim Überholen besonders gefährdet?

باد تندی از راست میوزد. چه زمانی هنگام سبقت به ویژه تحت خطر هستید؟


 • A. Beim Herausfahren aus dem Windschatten des Lkw
 • هنگام خروج از محدوده کامیون
 • B. Beim Fahrstreifenwechsel nach dem Überholen
 • هنگام تغییر لاین پس از سبقت
 • C. Beim Einfahren in den Windschatten des Lkw
 • هنگام ورود به محدوده کامیون

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 9

Wie fahren Sie umweltbewusst?

چگونه با حفظ محیط زیست رانندگی خواهید کرد؟


 • A. Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeiden
 • از شتاب و ترمز غیر ضروری اجتناب می‌کنم
 • B. Bei "Grün" immer voll beschleunigen
 • هنگام سبز بودن چراغ تا آخر شتاب میگیرم
 • C. Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen, wenn die nächste Ampel "Rot" zeigt
 • هنگامی که چراغ بعدی قرمز است به موقع پا را از روی گاز برداشته تا خودرو با نیروی قبل حرکت کند

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Warum kann das Überholen hier gefährlich sein?

چرا اینجا ممکن است سبقت خطرناک باشد؟


 • A. Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann
 • زیرا پرش برف روی شیشه دید را خراب می‌کند
 • B. Weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt
 • زیرا در مسیر سبقت هم برف خوابیده است
 • C. Weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereist sein kann
 • زیرا این امکان وجود دارد که زیر برف ها سطح خیابان یخ زدگی هم داشته باشد

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 11

Wozu führt Aquaplaning (Wasserglätte)?

اسکی کردن روی آب یا به عبارتی لیز خوردن در سطح خیس چه عواقبی دارد؟


 • A. Das Fahrzeug kann von der Fahrbahn abkommen
 • خودرو ممکن است از جاده خارج شود
 • B. Die Lenkung wird schwergängig
 • حرکت فرمان مشکل خواهد بود
 • C. Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken und abbremsen
 • عملکرد فرمان و ترمز ها از بین خواهد رفت

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 12

Sie fahren 50 km/h, haben 1 Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel?

شما با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کنید ،۱ ثانیه زمان برای واکنش دارید و ترمز معمولی‌ میزنید. مطابق با فرمول طول مسیر توقف شما چند متر خواهد بود؟امتیاز این سوال : 3


40

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 13

Sie fahren 100 km/h und haben 1 Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel?

شما با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کنید ،۱ ثانیه زمان برای واکنش دارید. مطابق با فرمول طول مسیر پیموده شده در زمان واکنش چند متر خواهد بود؟امتیاز این سوال : 2


30

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 14

Sie fahren mit Ihrem Pkw und Wohnanhänger (Zuglänge mehr als 7 m) außerorts auf einer Straße mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung. Worauf müssen Sie achten?

شما با خودرو سواری یک کاروان را با طول ۷متر در یک خیابان بیرون از منطقه شهری با یک لاین در هر جهت یدک میکشید، به کدام موارد باید توجه کنید؟


 • A. Der Abstand zum Vorausfahrenden darf nicht größer als Ihre Zuglänge sein, um den Verkehrsraum auszunutzen
 • فاصله شما تا خودرو جلو نباید بیشتر از طول خودرو شما باشد تا فضای کمتری در جاده اشغال شود
 • B. Die Geschwindigkeit von 60 km/h dürfen Sie nicht überschreiten
 • بالاترین سرعت مجاز برای شما ۶۰ کیلومتر است
 • C. Der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der Regel so groß sein, dass ein Überholender einscheren kann
 • فاصله شما تا خودرو جلو باید به اندازه یی‌ باشد که خودرو سبقت گیرنده از شما فضای کافی‌ جهت ورود داشته باشد

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 15

Was erleichtert das Fahren im Kolonnenverkehr?

چه عواملی به شما کمک خواهند کرد که در ترافیک راحت تر رانندگی کنید؟


 • A. Leicht versetztes Fahren im eigenen Fahrstreifen
 • در لاین خود آرام حرکت کردن
 • B. Fahren mit ständig eingeschaltetem Warnblinklicht
 • رانندگی با روشن بودن مداوم چراغ های خطر …جفت رهنما
 • C. Das Beobachten der Kolonne durch die Scheiben der Vorausfahrenden
 • از طریق شیشه خودروی جلو ترافیک را زیر نظر داشتن

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 16

Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn es nach längerer Trockenheit anfängt zu regnen?

هنگام آغاز بارندگی پس ازخشکی طولانی‌ باید آمده چه مواردی باشید ؟


 • A. Auf einen kürzeren Bremsweg
 • خط ترمز کوتاه تر خواهد بود
 • B. Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn
 • خطر لیز بودن سطح جاده
 • C. Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der Scheibenwischer
 • دید بد بلافاصله پس از روشن کردن برف پاک کن ها

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 17

Sie fahren 100 km/h und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel?

شما با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کنید و ترمز معمولی‌ میزنید. مطابق با فرمول طول خط ترمز شما چند متر خواهد بود؟امتیاز این سوال : 2


100

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 18

Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in einer Kolonne, die sich mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens einhalten?

شما در یک خیابان خشک در ترافیکی روان با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنید. حداقل فاصله ایمنی که باید تا خودرو جلو حفظ کنید چقدر است؟


 • A. 5 m entsprechend etwa 1 Pkw-Länge
 • ۵ متر تقریبا به اندازه یک خودرو سواری
 • B. 10 m entsprechend etwa 2 Pkw-Längen
 • ۱۰ متر تقریبا به اندازه ۲ خودرو سواری
 • C. 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen
 • ۱۵ متر تقریبا به اندازه ۳ خودرو سواری

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 19

Wodurch kann Lärm vermieden werden?

چگونه میتوان سر و صدا را کاهش داد؟


 • A. Durch Abschalten des Motors bei längerem Warten oder Halten
 • خاموش کردن موتور هنگام صبر یا توقف طولانی‌
 • B. Durch Fahren mit hoher Drehzahl
 • حرکت با دور موتور بالا
 • C. Starkes Beschleunigen möglichst vermeiden
 • اجتناب از شتاب شدید در صورت امکان

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 20

Sie fahren mit 80 km/h hinter einem Auto her. Welchen Sicherheitsabstand müssen Sie mindestens einhalten?

شما با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت پشت خودرو دیگری حرکت می‌کنید. حداقل فاصله ایمنی شما با آن چقدر باید باشد؟


 • A. Einen "Zwei-Sekunden-Abstand"
 • فاصله به میزان مسافتی که در ۲ ثانیه سپری خواهید کرد
 • B. Einen "Ein-Sekunden-Abstand"
 • فاصله به میزان مسافتی که در ۱ثانیه سپری خواهید کرد
 • C. Einen Abstand von 15 Metern
 • ۱۵ متر

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 21

Sie fahren 50 km/h und haben 1 Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel?

شما با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کنید ،۱ ثانیه زمان برای واکنش دارید. مطابق با فرمول طول مسیر پیموده شده در زمان واکنش چند متر خواهد بود؟امتیاز این سوال : 4


15

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 22

Welche Effekte treten beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit auf?

هنگام رانندگی با سرعت بالا چه عوارضی پدیدار میگردند؟


 • A. Erhöhter Schadstoffausstoß
 • افزایش تولید گازهای گلخانه ای
 • B. Verringerter Lärmpegel
 • کاهش سر و صدا
 • C. Erhöhter Kraftstoffverbrauch
 • افزایش مصرف سوخت

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 23

Wie können Sie Kraftstoff sparen?

چگونه میتوانید در مصرف سوخت صرفه جویی کنید؟


 • A. Dachgepäckträger oder Skihalter abnehmen
 • حذف بار بند بار یا اسکی از خودرو
 • B. Mindestens Reifendruck nach Betriebsanleitung einhalten
 • فشار تایر ها را در پایین ترین حد که تولید کننده توصیه کرده تنظیم می‌کنیم
 • C. Nicht im höchsten Gang fahren
 • عدم حرکت در دنده های بالا

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 24

Welches Verhalten ist umweltbewusst?

چه رفتاری مناسب با حفظ محیط زیست است؟


 • A. An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen ("P + R")
 • در پارکینگ های مخصوص پارک کرده و از وسایل نقلیه عمومی‌ استفاده کردن
 • B. Bei Stau den Motor abstellen
 • هنگام ترافیک موتور را خاموش کردن
 • C. Fahrgemeinschaften bilden
 • هماهنگی جهت سفر های دسته جمعی

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 25

Wo dürfen Sie die Lichthupe zum Anzeigen der Überholabsicht benutzen?

کجا میتوانید از چراغ زدن به عنوان علامت سبقت استفاده کنید؟


 • A. Außerorts bei Dunkelheit
 • بیرون از منطقه شهری در شب
 • B. Innerorts bei Dunkelheit
 • درون شهر در شب
 • C. Außerorts am Tage
 • بیرون از منطقه شهری در روز

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 26

Sie fahren außerorts bei dichtem Nebel auf einer Bundesstraße. Dürfen Sie auf der Fahrbahnmitte ständig über der Leitlinie fahren?

شما در تاریکی‌ و مه غلیظ در یک خیابان ایالتی‌ رانندگی می‌کنید. آیا مجازید به طور مداوم در میانه جاده و با عبور از خط وسط به راه خود ادامه دهید؟


 • A. Ja, weil man weniger in Gefahr gerät, von der Fahrbahn abzukommen
 • بله زیرا خطر خروج از جاده کاهش می‌ یابد
 • B. Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann
 • خیر زیرا خودرو های روبرو تحت خطر خواهند بود
 • C. Ja, wenn Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte eingeschaltet sind
 • بله زیرا مه شکن ها روشن هستند

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 27

Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn und haben 50 m Sicht. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren?

شما در هوای مه آلود در بزرگراه رنندگی می‌کنید و دید شما تا ۵۰ متر است. بالاترین سرعت مجاز چقدر است؟


 • A. 90 km/h
 • 90 km/h
 • B. 50 km/h
 • 50 km/h
 • C. 70 km/h
 • 70 km/h

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 28

Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen?

چگونه میشود در مصرف سوخت صرفه جویی کرد؟


 • A. Durch frühes Hochschalten
 • زود دنده را بالا بردن
 • B. Durch spätes Zurückschalten
 • دیر دنده را پایین آوردن
 • C. Durch häufiges Fahren im oberen Drehzahlbereich
 • رانندگی مکرر در محدوده دور موتور بالا

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 29

Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 m Sichtweite. Wie lang darf Ihr Anhalteweg höchstens sein?

شما در یک خیابان باریک با طول دید ۵۰ متر حرکت می‌کنید. بالاترین مسیر پیموده شده تا توقف کامل شما چند متر باید باشد؟امتیاز این سوال : 3


25

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 30

Was müssen Sie tun, um eine Gefährdung anderer durch von Ihrem Fahrzeug gefallene Ausrüstungs- oder Ladungsteile zu verhindern? Je nach Situation

چه کاری باید انجام دهید تا دیگران در صورت سقوط تکه ایی‌از بار یا قطعات موتور آسیبی‌ نبینند؟ با توجه به شرایط


 • A. - die Teile selbst beseitigen
 • قطعات را خودم جمع آوری خواهم کرد
 • B. - weiterfahren und das nächste Ordnungsamt informieren
 • به مسیر خود ادامه داده و به اداره مربوطه بعدی خبر میدهم
 • C. - die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen
 • منطقه خطر را ایمن ساخته و به مامورین جاده یا پلیس خبر میدهم

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 31

Wie lautet die Faustformel, um den Bremsweg einer Gefahrbremsung auf ebener, trockener und asphaltierter Fahrbahn auszurechnen?

با استفاده از چه فرمولی میتوانید مسافت طی شده تا توقف‌‌ کامل یا خط ترمز در صورت ترمز سیخ زدن با تمام نیرو در یک جاده خشک و صاف و آسفالت شده را محاسبه کنید؟


 • A. (((Geschwindigkeit in km/h) / 10) x ((Geschwindigkeit in km/h) / 10)) / 2
 • (((سرعت در کیلومتر / ساعت) / 10) × ((سرعت در کیلومتر / ساعت) / 10)) / 2
 • B. (((Geschwindigkeit in km/h) / 10) x 5) / 2
 • (((سرعت در کیلومتر / ساعت) / 10) × 5) / 2
 • C. (((Geschwindigkeit in km/h) / 10) x 3) / 2
 • (((سرعت در کیلومتر / ساعت) / 10) * 3) / 2

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 32

Es fängt an zu regnen. Warum müssen Sie den Sicherheitsabstand sofort vergrößern?

هم اکنون باران آغاز میشود. چرا باید فاصله ایمنی خود را بلافاصله افزایش دهید؟


 • A. Weil die Sicht schlechter werden kann und die Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld schaffen
 • زیرا ممکن است دید خراب شود و برف پاک کن ها فوری شیشه ها را به خوبی‌ تمیز نخواهند کرد
 • B. Weil die Bremsen schneller ansprechen
 • زیرا ترمز ها سریع تر عمل خواهند کرد
 • C. Weil sich ein Schmierfilm bilden kann, der den Bremsweg verlängert
 • زیرا روی سطح جاده لایه روغنی ایجاد خواهد شد که خط ترمز را افزایش میدهد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 33

Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren?

حداکثر سرعت مجاز برای خودروی که زنجیر چرخ دارد چقدر است؟امتیاز این سوال : 3


50

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 34

Sie fahren 40 km/h. Bei einer Gefahrbremsung beträgt der Bremsweg ca. 8 Meter. Wie lang ist der Bremsweg unter sonst gleichen Bedingungen bei 50 km/h?

شما با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کنید. در صورت زدن ترمز سیخ پس از ۸ متر متوقف خواهید شد. تحت همین شرایط اگر سرعت شما ۵۰ کیلومتر در ساعت باشد,خط ترمز چند متر خواهد بود؟


 • A. 11,0 m
 • 11,0 m
 • B. 9,5 m
 • 9,5 m
 • C. 12,5 m
 • 12,5 m

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 35

Sie fahren 50 km/h und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel?

شما با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کنید و ترمز معمولی‌ میزنید. مطابق با فرمول طول خط ترمز شما چند متر خواهد بود؟امتیاز این سوال : 2


25

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 36

Sie fahren 100 km/h, haben 1 Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel?

شما با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کنید ،۱ ثانیه زمان برای واکنش دارید و ترمز معمولی‌ میزنید. مطابق با فرمول طول مسیر توقف شما چند متر خواهد بود؟امتیاز این سوال : 3


130

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 37

Was erhöht die Gefahr, bei schneller Fahrt aus der Kurve zu "fliegen"?

چه عواملی موجب افزایش خطر پرتاب شدن به بیرون از جاده هنگام رانندگی با سرعت بالا در پیچ میشوند؟


 • A. Auskuppeln
 • کلاچ را گرفتن
 • B. Beschleunigen
 • شتاب گرفتن
 • C. Bremsen
 • ترمز زدن

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 38

Sie fahren bei guter Sicht auf einer gut ausgebauten Straße. Innerhalb welcher Strecke müssen Sie spätestens anhalten können? Innerhalb der

شما با دیدی مناسب در یک خیابان خوب ساخته .شده رانندگی می‌کنید. در طول چه مسیری باید بتوانید توقف کنید؟ در طول


 • A. - Sichtweite
 • محدوده دید
 • B. - doppelten Strecke der Sichtweite
 • ۲ برابر محدوده دید

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 39

Wann muss ein Pkw mit Anhänger außerorts auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung vom Vorausfahrenden einen so großen Abstand halten, dass ein Überholer einscheren kann? Antwort: Bei einer Zuglänge über —- m

چه زمانی یک خودرو سواری با تریلری که یدک میکشد و در خیابانی بیرون از منطقه شهری با یک لاین در هر جهت حرکت می‌کند باید فاصله ایمنی زیادی تا خودرو جلو داشته باشد تا بدین منظور خودرو سبقت گیرنده فضای کافی‌ برای برگشت به لاین بعد از سبقت داشته باشد؟ زمانی که طول خودرو و تریلر بیش از ……..متر باشدامتیاز این سوال : 3


7

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 40

Welcher Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug soll außerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel mindestens eingehalten werden?

حداقل فاصله تا خودرو جلو مطابق قانون در جاده بیرون از مناطق شهری چقدر باید باشد؟


 • A. 1/2 der Tachoanzeige in Metern
 • 1/2 از سرعت سنج در متر
 • B. 1/5 der Tachoanzeige in Metern
 • 1/5 از سرعت سنج در متر

امتیاز این سوال : 4


A
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De