در این بخش شما می توانید به بیست و دومین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 1

Wovon hängt der einzuhaltende Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ab?

فاصله مورد نیاز تا خودرو جلو به چه عواملی بستگی دارد؟


 • A. Von der Geschwindigkeit
 • سرعت '
 • B. Von der Fahrbahnbeschaffenheit
 • شرایط جاده
 • C. Von den Sichtverhältnissen
 • دید

امتیاز این سوال : 5


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 2

An einem Fahrzeug sind Motor und Schalldämpfer "frisiert". Welche Folgen kann das haben?

شما تغییراتی در موتور و سیستم صدا خفه کن انجام داده اید. این کار چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟


 • A. Der Schadstoffausstoß wird größer
 • تولید گازهای گلخانه ای بیشتر خواهد شد
 • B. Die Lärmbelästigung nimmt zu
 • سر و صدا افزایش می یابد
 • C. Der Kraftstoffverbrauch sinkt erheblich
 • مصرف سوخت به میزان قابل توجهی کاهش می یابد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 3

Worauf müssen Sie im Interesse der Umweltschonung achten?

چگونه میتوانید درجهت بهبود محیط زیست عمل کنید؟


 • A. Längeres Laufenlassen des Motors im Stand vermeiden
 • روشن بودن طولانی‌ مدت موتور در حالت ایستاده را کاهش خواهم داد
 • B. Unnützes Hin- und Herfahren vermeiden
 • رفت و آمد غیر ضروری را کاهش خواهم داد
 • C. Häufig mit hoher Drehzahl fahren
 • بیشتر مواقع با دور موتور بالا رانندگی خواهم کرد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 4

Welche zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt allgemein innerhalb geschlossener Ortschaften?

بالاترین سرعت مجاز درون مناطق شهری چقدر است؟امتیاز این سوال : 4


50

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 5

Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt?

با استفاده از چه فرمولی میتوانید بر اساس سرعت فاصله متراژی که خودرو در ۱ ثانیه سپری می‌کند محاسبه کنید؟


 • A. ((Geschwindigkeit in km/h) / 10) x ((Geschwindigkeit in km/h) / 10)
 • ((سرعت در کیلومتر ساعت) / 10) × ((سرعت در کیلومتر ساعت) / 10)
 • B. ((Geschwindigkeit in km/h) / 10) x 3
 • ((سرعت در کیلومتر / ساعت) / 10) ×3
 • C. ((Geschwindigkeit in km/h) / 10) x 5
 • ((سرعت در کیلومتر / ساعت) / 10) × 5

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 6

Wann sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu vermindern?

چه زمانی باید موتورخود را خاموش کنید تا هم در مصرف سوخت صرفه جویی شود هم آسیب به محیط زیست کاهش یابد؟


 • A. Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten müssen
 • زمانی که باید در یک ترافیک منتظر بمانید
 • B. Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten müssen
 • زمانی که باید قبل از تقاطع ریلی یا منطقه تعمیرات جاده منتظر بمانید
 • C. Wenn Sie bei einem STOP-Schild anhalten
 • زمانی که قبل از تابلو ایست توقف می‌کنید

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Mit einer gefährlichen Linkskurve
 • وجود پیچ خطرناک به چپ
 • B. Mit Querverkehr vor der Kurve
 • وجود ترافیک قبل از پیچ
 • C. Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug
 • اینکه بعد از تپه خودرویی متوقف شده باشد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich?

چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Unverändert weiterfahren, damit der Lkw gezwungen wird, wieder rechts einzuscheren
 • بدون تغییر به مسیر خود ادامه میدهم تا که کامیونمجبور شود به راست تغییر مسیر خواهد داد
 • B. Bremsen und nach rechts ausweichen
 • ترمز میکنم و به راست تغییر مسیر میدهم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf müssen Sie sich einstellen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Dass der Lkw-Fahrer plötzlich auf die Fahrbahn springt
 • راننده کامیون ناگهان به وسط خیابان خواهد پرید
 • B. Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind
 • تابلو علائم راهنمایی‌ و رانندگی پشت کامیون پنهان شده و دیده نمیشوند
 • C. Dass plötzlich Gegenverkehr auftaucht
 • ناگهان خودرویی از روبرو پدیدار میشود

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 10

Wie wirkt sich eine wesentliche Unterschreitung des empfohlenen Reifendrucks aus?

کم بودن فشار هوا در تایر ها چه عواقبی دارد؟


 • A. Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu
 • مصرف سوخت را افزایش می دهد
 • B. Der Schadstoffausstoß nimmt ab
 • انتشار آلاینده کاهش می یابد
 • C. Der Reifenabrieb nimmt zu
 • سایش تایر افزایش می یابد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 11

Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden?

به چه دلایلی مجازید درون منطقه شهری از بوق استفاده کنید؟


 • A. Als Überholsignal
 • جهت علامت سبقت
 • B. Als Warnsignal
 • جهت هشدار
 • C. Als Rufzeichen
 • جهت صدا زدن کسی‌

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 12

Vor Ihrem Fahrzeug flüchten mehrere Rehe über die Straße. Womit müssen Sie rechnen?

از جلو خودرو شما گله از گوزن ها از خیابان عبور میکنند. انتظار چه مواردی را باید داشته باشید؟


 • A. Mit weiteren Tieren ist nicht zu rechnen
 • حیوان دیگری در انتظار نخواهد بود
 • B. Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen
 • در ادامه ممکن است حیواناتی به صورت تکی‌ از جاده عبور کنند
 • C. Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren
 • ممکن است گروهی از گله مجدد به عقب برگشته و وارد جاده شود

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 13

Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen?

در چه زمان از روز باید آماده تقییرات محیط در جنگل باشید؟


 • A. Im Morgengrauen
 • سپیده دم
 • B. Während der Abenddämmerung
 • در طول غروب
 • C. In der Mittagszeit
 • در ظهر

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 14

Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden?

به چه دلایلی مجازید درجاده از بوق استفاده کنید؟


 • A. Als Rufzeichen
 • جهت صدا زدن کسی‌
 • B. Als Warnsignal
 • جهت هشدار
 • C. Als Überholsignal
 • جهت علامت سبقت

امتیاز این سوال : 2


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 15

Was müssen Sie bei der Wahl Ihrer Geschwindigkeit berücksichtigen?

جهت انتخاب سرعت خود باید به چه نکاتی‌ توجه کنید؟


 • A. Sicht- und Wetterverhältnisse
 • دید و موقعیت جوی
 • B. Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnisse
 • کیفیت جاده و شرایط ترافیکی
 • C. Persönliche Fähigkeiten
 • توانایی شخصی‌

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 16

Wie soll man schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren?

برای حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف سوخت باید چگونه دنده عوض کنید؟


 • A. Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten
 • هر دنده را تا بالاترین دور موتور رفته و بعد دنده عوض می‌کنم
 • B. So früh wie möglich hochschalten
 • در زودترین حالت ممکن دنده را بالا خواهم برد
 • C. So spät wie möglich zurückschalten
 • در دیرترین حالت ممکن دنده را پایین خواهم آورد

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf müssen Sie sich einstellen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Dass von rechts ein Fahrzeug kommt
 • اینکه از راست خودرویی خواهد آمد
 • B. Dass sich Ihr Bremsweg durch Feuchtigkeit und Laub verlängert
 • خط ترمز به دلیل برگ ها و رطوبت طولانی‌ تر خواهد بود
 • C. Dass ein von rechts kommendes Fahrzeug auf seine Vorfahrt verzichtet
 • اینکه خودرو یی که از راست خواهد آمد از حق تقدم خود صرف نظر خواهد کرد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf müssen Sie sich einstellen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Auf einen durch Polizei geregelten Verkehrsablauf
 • ترافیک جاده توسط پلیس هدایت میشود
 • B. Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn
 • خیابان کثیف و نا مسطح
 • C. Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn
 • کارگران و ماشین آلات در خیابان

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 19

Was verlängert den Bremsweg?

چه عواملی موجب افزایش خط ترمز میشوند؟


 • A. Mitführen eines ungebremsten Anhängers
 • یدک کشیدن تریلری که ترمز ندارد
 • B. Nasse oder glatte Fahrbahnen
 • خیس یا لغزنده بودن جاده
 • C. Fahren auf Gefällstrecken
 • رانندگی در محدوده های خطرناک

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 20

Was muss regelmäßig gewartet werden, um zu hohen Kraftstoffverbrauch und übermäßigen Schadstoffausstoß zu vermeiden?

کدام مورد را باید به طور منظم جهت جلوگیری ازمصرف بیش از حد سوخت و کاهش تولید گاز های گل خانه ای سرویس کنید؟


 • A. Zündanlage
 • سامانه جرقه زنی
 • B. Motor-Luftfilter
 • فیلتر هوای موتور
 • C. Vergaser oder Einspritzanlage
 • کاربرتور یا سیستم انژکتور

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 21

Wie lassen sich mit weniger Kraftstoff mehr Kilometer fahren?

چگونه میتوانید با مصرف کمتر سوخت مسافت بیشتری را رانندگی کنید؟


 • A. So beschleunigen, dass rasch der höchstmögliche Gang erreicht wird
 • طوری شتاب میگیرم که زود به بالاترین دنده برسم
 • B. Vorausschauend fahren, um häufiges Beschleunigen und Bremsen zu vermeiden
 • با آینده نگری رانندگی می‌کنم تا شتاب و ترمز زیاد را کاهش دهم
 • C. Alle Gänge voll ausfahren
 • تمامی دنده ها را تأ آخر پر می‌کنم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 22

Wann besteht die Gefahr, dass die eigene Geschwindigkeit unterschätzt wird?

چه زمانی این خطر وجود دارد که شخص سرعت خود را به طور خطرناک اشتباه ارزیابی کند؟


 • A. Wenn man schon lange mit höherer Geschwindigkeit gefahren ist
 • زمانی که راننده مدت طولانی‌ با سرعت بالا رنندگی کرده باشد
 • B. Wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist
 • هنگامی که جاده پهن و بدون حصار و توسعه در اطراف آن باشد
 • C. Wenn die Randbebauung der Straße ständig wechselt
 • هنگامی که محیط کنار جاده مداوم تغییر می‌کند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 23

Was kann in Kurven zum Schleudern führen?

چه عواملی ممکن است موجب انحراف در پیچ شوند؟


 • A. Schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn
 • سرعت بالا در جاده خیس
 • B. Leichtes Beschleunigen am Kurvenausgang
 • شتاب سبک هنگام خروج از پیچ
 • C. Starkes Bremsen
 • ترمز سیخ زدن

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 24

Welche Fahrweise führt zu hohem Kraftstoffverbrauch?

چه نوع رانندگی موجب افزایش سوخت میشود؟


 • A. Fahren mit hoher Geschwindigkeit
 • رانندگی در سرعت بالا
 • B. Volles Ausfahren aller Gänge
 • تمام دنده ها را پر کردن
 • C. Rasantes Anfahren und unnötiges Beschleunigen
 • حرکت سریع و شتاب غیر ضروری

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 25

Wodurch wird Kraftstoff verschwendet und die Umwelt belastet?

چه عواملی موجب هدر رفتن سوخت و آسیب به محیط زیست میشود؟


 • A. Wenn beim Warten vor Ampeln "mit dem Gas gespielt" wird
 • زمانی که در زمان انتظار پشت چراغ قرمز با گاز بازی میشود
 • B. Durch hektische Fahrweise
 • هنگام رانندگی پر تب و تاب
 • C. Wenn bergab im großen Gang gefahren wird
 • هنگام رانندگی با دنده سنگین در سراشیبی

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 26

Bei Dunkelheit und Regen kommen Ihnen auf einer Landstraße Fahrzeuge mit Abblendlicht entgegen. Was müssen Sie berücksichtigen?

در تاریکی‌ و هوای بارانی خودرو های روبرو با نور پایین در جهت مخالف شما حرکت میکنند، به چه مواردی باید توجه داشته باشید؟


 • A. Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet werden
 • به دلیل انعکاس نور بر سطح جاده خیس دید شما میتواند خراب شود
 • B. Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe verschlechtert sich die Sicht
 • به دلیل خش های روی شیشه جلو دید شما ممکن است خراب شود
 • C. Durch Einschalten von Fernlicht können Sie eine Blendung vermeiden
 • با روشن کردن نور بالا میتوانید بد بودن دید را کاهش دهید

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Was beeinträchtigt hier die Verkehrssicherheit?

چه عواملی اینجا امنیت جاده را تحت تاثیر قرار میدهد؟


 • A. Die schlechte Sicht
 • دید ضعیف
 • B. Das Abblendlicht des Gegenverkehrs
 • نور پایین خودرو روبرو
 • C. Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen Fahrbahn
 • کاهش تماس لاستیک ها با سطح خیابان خیس

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 28

Warum müssen Sie bei starkem Regen die Geschwindigkeit verringern?

چرا باید هنگام بارندگی شدید سرعت خود را کاهش دهید؟


 • A. Weil der Bremsweg länger wird
 • زیرا خط ترمز طولانی‌ تر خواهد بود
 • B. Weil die Sicht schlechter wird
 • زیرا دید خراب تر است
 • C. Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann
 • زیرا امکان لغزش روی سطح خیس جاده وجود دارد

امتیاز این سوال : 5


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 29

Wozu kann eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen?

خرابی ناگهانی سطح جاده چه عواقبی میتواند داشته باشد؟


 • A. Zu Schleuder- und Rutschgefahr
 • منجر به انحراف و لغزش میشود
 • B. Zu veränderten Reifengeräuschen
 • منجر به تغییر سر و صدای لاستیک ها میشود
 • C. Zu längerem Reaktionsweg
 • منجر به افزایش مسافت سپری شده در زمان واکنش خواهد شد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 30

Sie fahren mit 30 km/h. Dabei beträgt der Bremsweg bei einer normalen Bremsung 9 Meter nach der Faustformel. Wie lang ist der Bremsweg unter gleichen Bedingungen bei 60 km/h?

شما با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنید. مطابق با فرمول در صورت انجام ترمز معمولی بعد از ۹ متر متوقف خواهید شد. خط ترمز شما تحت همان شرایط در صورتی‌ که با سرعت ۶۰ کیلومتر حرکت می‌کنید چقدر خواهد بود؟


 • A. 36 m
 • ۳۶ متر
 • B. 27 m
 • ۲۷ متر
 • C. 18 m
 • ۱۸ متر

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 31

Was weist auf überhöhten Kraftstoffverbrauch wegen starkem Verschleiß oder falscher Einstellung des Motors hin?

چه نکاتی‌ نشان دهنده افزایش مصرف سوخت به دلیل سایش تایرها یا عدم تنظیم بودن موتور می‌ باشند؟


 • A. Starker, dunkler Auspuffqualm
 • افزایش و تیره تر بودن دود اگزوز
 • B. Kondenswasser, das aus dem Auspuff kommt
 • بخاری که از اگزوز خارج میشود

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 32

Was kann zu einer gefährlichen Unterschätzung der eigenen Geschwindigkeit führen?

چه عواملی ممکن است موجب ارزیابی خطرناک سرعت خود شوند؟


 • A. Langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit
 • رانندگی طولانی‌ با سرعت بالا
 • B. Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße
 • رانندگی در یک خیابان پهن و خوب ساخته شده
 • C. Starkes Motoren- und Reifengeräusch
 • صدای زیاد موتور و چرخ ها

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 33

Wozu kann langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit führen?

رانندگی طولانی‌ با سرعت بالاچه عواقبی میتواند داشته باشد؟


 • A. Es wird zu dicht aufgefahren
 • رانندگی با فاصله بسیار کم
 • B. Die Reaktionsbereitschaft nimmt zu
 • واکنش پذیری افزایش می یابد
 • C. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
 • حس سرعت کاهش می‌ یابد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 34

Was ist für umweltschonendes und energiesparendes Fahren wichtig?

چه نکاتی‌ در رانندگی جهت حفظ محیط زیست و کاهش مصرف سوخت مهم است؟


 • A. Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren
 • کنترل مداوم مصرف سوخت
 • B. Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen
 • کنترل مداوم تنظیم بودن موتور خودرو
 • C. Regelmäßige Motorwäsche, mindestens viermal im Jahr
 • شستشوی مداوم موتور حداقل ۴ بار در سال

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 35

Wo tritt besonders häufig Aquaplaning (Wasserglätte) auf?

در چه مکان های اغلب لغزش به دلیل خیسی سطح خیابان به وجود میاید ؟


 • A. Bei Spurrillen in der Fahrbahn
 • در شیارهای جاده
 • B. An Bahnübergängen
 • در تقاطع ریلی
 • C. In Fahrbahnsenken
 • در گودال های جاده

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten?

باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den geparkten Fahrzeugen hervorlaufen können
 • آهسته رانندگی خواهم کرد زیرا در هر لحظه ممکن است کودکی از میان خودرو ها به وسط خیابان بدود
 • B. Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte
 • آهسته رانندگی خواهم کرد زیرا ممکن است در خودرویی به طرف خیابان باز شود
 • C. Die allgemein höchstzulässige Geschwindigkeit ausnutzen, weil keine konkrete Gefahr erkennbar ist
 • در صورتی‌ که خطری وجود نداشته باشد با بالاترین سرعت مجاز رنندگی خواهم کرد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 37

Sie fahren schon lange mit höherer Geschwindigkeit. Welche Auswirkungen kann dies haben?

شما به مدت طولانی‌ با سرعت بالا رانندگی کرده اید، چه تاثیراتی ممکن است برای شما در پی داشته باشد؟


 • A. Das Gefühl für die richtige Kurvengeschwindigkeit wächst
 • افزایش قدرت در حس سرعت واقعی در پیچ ها
 • B. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab
 • کاهش تمکز و دقت
 • C. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
 • حس سرعت واقعی کاهش می‌ یابد

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 38

Was müssen Sie am Tage bei einer plötzlich auftretenden Nebelbank tun?

در صورت پیدایش ناگهانی مه در روز باید چه کاری انجام دهید؟


 • A. Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen
 • سرعت را بلافاصله با میزان دید تنظیم می‌کنم
 • B. Abblendlicht einschalten
 • نور پایین را روشن می‌کنم
 • C. Nur Standlicht einschalten
 • تنها چراغ های کوچک را روشن می‌کنم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 39

Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern?

چه کاری میتوان انجام داد تا هم در مصرف سوخت صرفه جویی شود هم از تولید آلاینده ها کاسته شود؟


 • A. Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen
 • از طریق رانندگی با آینده نگری و حرکت یکنواخت در جریان ترافیک
 • B. Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten
 • هنگام خرید خودرو به میزان مصرف سوخت توجه کنید
 • C. Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen
 • در صورت امکان از وسایل نقلیه عمومی‌ استفاده کرده یا از دوچرخه یا پای پیاده تردد کنید

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 40

Sie fahren mit höherer Geschwindigkeit. Wo können Sie besonders von Hindernissen überrascht werden?

شما با سرعت بالا حرکت میکنید، کجا ممکن است موانع غیر منتظره باشند؟


 • A. Hinter Bergkuppen
 • پشت تپه ها
 • B. Auf Autobahnen
 • در بزرگ راه ها
 • C. In Waldgebieten (Wildwechsel)
 • در مناطق جنگلی‌

امتیاز این سوال : 4


A,Cآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De